2014 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

2014 rok

Aktualności archiwum

2014

GRA MIEJSKA "ŚLADAMI KIELECKICH POMNIKÓW"

W dniu 24 listopada 2014 roku, z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach oraz dowództwa Kieleckiego Szwadronu
Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, przeprowadzona zastała kolejna edycja Marszu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. Celem przedsięwzięcia było zapoznanie młodzieży szkolnej z kieleckimi pomnikami i płytami pamiątkowymi z kategorii kultury, sztuki, nauki, historii wojennej i wojskowej, religii oraz edukacji. Kolejnym, nie mniej ważnym zamierzeniem było motywowanie do poznawania historii „Małej Ojczyzny” oraz kultywowanie i upowszechnianie zwyczajów wojskowych, historii wojen narodowych jak również wspieranie tradycji oręża polskiego.
Do udziału w wydarzeniu, zaproszone zostały reprezentacje szkół, drużyn harcerskich, ośrodków kultury oraz organizacji i klubów młodzieżowych, a Patronat Honorowy objęli: Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka-Koruba oraz Dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach, Pan Janusz Knap. Tegoroczna edycja Gry, pn. „Śladami kieleckich pomników”, została przeprowadzona  na wyznaczonym terenie w centrum Kielc, a jej głównym założeniem było odnalezienie, opisanie i oznaczenie na mapie, możliwie największej ilości pomników, płyt pamiątkowych i Miejsc Pamięci Narodowej.
Do udziału w Grze zgłosiło się czterdziestu uczestników, w sześciu zespołach reprezentujących pięć szkół kieleckich: V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P.
Ściegiennego, Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Szkołę Podstawową nr 18,
Szkołę Podstawową nr 28 oraz Zespół Placówek Oświatowych w Promniku pod Kielcami.
Nagrody dla uczestników, w postaci pucharów, medali, albumów i słodyczy ufundowali: Wojewoda Świętokrzyski, Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Kielcach,
Kielecki Szwadron Kawalerii oraz Naczelnik kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, Pan Leszek Bukowski. Uroczystość rozdania nagród w salach Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, uświetnił gorąco oklaskiwany występ chóru „Żołnierskie Echa”, po czym nagrody dla zwycięzców wręczyli: rzecznik Wojewody Świętokrzyskiego, Pani Agata Wojda, dyrektor OMPiO, Pan Marek Maciągowski oraz żona Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, Pani  Teresa Gajda.
 
Warto nadmienić, iż Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach,  od kilku lat aktywnie współpracuje z Kieleckim Szwadronem Kawalerii idrużynami harcerskimi Hufca Kielce-Miasto, realizując statutową zasadę kooperacji z organizacjami pozarządowymi. Stanowi to przykład znakomitej współpracy, będącej dobrym prognostykiem do rozwoju przyszłych, wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu, związku i młodzieży.

_______________________________________________________________________________________


ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

Z okazji 96 rocznicy Święta Niepodległości, w dniu 15 listopada 2014r. na strzelnicy KWP Kielce, odbyły się zawody sportowo-obronne o puchar wojewody świętokrzyskiego. W zawodach brali udział: członkowie kół nr 2 i 10 ZŻWP w Kielcach, członkowie koła nr 8 ZŻWP z Ostrowca, członkowie Światowego Związku żołnierzy AK, członkowie Związku Strzeleckiego Kielce - najliczniejsza grupa, ochotnicy. Zawody zabezpieczali żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową z Centrum Szkolenia do Misji Zagranicznych Kielce-Bukówka w składzie: por. Jacek Piwowarczyk - kierownik strzelania, por. Alicja Kruk - asystent, sierż. Stanisław Ozga - amunicyjny, kapr. Marian Gałęziowski - zabezpieczenie techniczne i pomoc, st. szer. marcin Kępa - zabezpieczenie techniczne i pomoc, lek. kpt. Szymon Borecki - zabezpieczenie medyczneli. Kol. Edward Wacnik dokonał oficjalnego otwarcia zawodów, przedstawił skład sędziwowski, osoby zabezpieczające strzelanie i organizację konkursu. Uczestnicy konkursu będą strzelać z pistoletu VIST kal. 9,6 mm do tarczy sportowej na odległość 15m, w pozycji stojącej indywidualnie i drużynowo. Każdy z zawodników miał do oddania 8 strzałów, w tym 3 próbne. Komisja zdecydowała, że z 8 oddanych strzałów, 3 najniżej punktowane trafienia, będą skreślone. Po oddaniu strzałów, uczestnicy będą zdawać egzamin z zasad bhp i udzielania pierwszej pomocy, który poprowadzi kol. ppłk Bogusław Gliwa. Por. Jacek Piwowarczyk omówł szczegółowo warunki bezpieczeństwa na strzelnicy podczas strzelania. Por. Alicja Kruk przeprowadziła szkolenie z osobami, które po raz pierwszy będą miały prawdziwą broń w rękach i strzelać ostrą amunicją. Strzelanie trwało około 2 godzin. Po zzsumowaniu punktów i wypisaniu dyplomów przystąpiono do odczytania wyników. Oto one. I miejsce Wacnik Edward 47 pkt - Koło nr 2, II Mąkosa Mariusz 47 pkt - Koło nr 10, III Szwach Maciej 44 pkt - ŚZŻAK. Prezydium Zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składa na ręce Dowódcy Garnizonu Kielce, serdeczene podziękowanie.

____________________________________________________________________________________________

APEL UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNATORÓW DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO-ZDROWOTNEJ W STOWARZYSZENIACH TWORZĄCYCH
FEDERACJĘ STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Mamy świadomość, że otaczająca nas rzeczywistość wymaga podjęcia działań ponad miarę możliwości finansowych każdego podmiotu organizacyjnego wchodzącego w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. To świadczenie pomocy wynikać powinno nie tylko z obowiązku nakreślonego w naszych statutach, a przede wszystkim z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej środowisk mundurowych. Możliwości takich działań potrafią znaleźć działacze, wolontariusze i wszyscy ci, którzy bez względu na trudności, indywidualnie świadczą pomoc osobom potrzebującym w naszych środowiskach. Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, w szczególności samotni i obłożnie chorzy, w tym kombatanci i inwalidzi wojenni mogą liczyć na wsparcie ze strony poszczególnych ogniw organizacyjnych  tworzących naszą Federację.
Szanowni  Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół !
Powołując się na zapisy statutowe, uchwały programowe przyjęte na ostatnich zjazdach krajowych stowarzyszeń tworzących FSSM RP oraz na II Kongresie Federacji w części dotyczącej działalności socjalno- zdrowotnej, uczestnicy niniejszej Narady zwracają się z gorącą prośbą do Zarządów Wojewódzkich, Zarządów Okręgowych i Rejonowych oraz Zarządów Kół, koordynatorów, organizatorów opieki oraz wszystkich działaczy naszej Federacji uczestniczących w tej jakże potrzebnej działalności z następującym apelem:
Podjęcia organizacyjnych działań zmierzających do ustawowych zmian rewaloryzacji emerytur i rent mundurowych. Utworzenia  struktur organizacyjnych  kontynuowania  opieki  nad obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi świadczeniobiorcami mundurowymi. Aktywnego współdziałania komisji socjalno-zdrowotnych w poszczególnych podmiotach organizacyjnych z instytucjami emerytalno-rentownymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o resortowe rozporządzenie i regulaminy  w celu pomagania w przygotowaniu wniosków o pomocy socjalnej i wyjaśnianiu  wnioskodawcom o warunkach udzielania takiej  pomocy. Propagowania w środowisku świadczeniobiorców wojskowych i mundurowych o możliwościach oraz warunkach udzielanej pomocy przez fundacje takie jak: w resorcie MON wykonuje Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Inspirowania własnych komisji socjalno – zdrowotnych (wojewódzkich i rejonowych) oraz Kół do uaktywnienia  placówek opieki medycznej na rzecz świadczeniobiorców mundurowych. Zreorganizowania działalności socjalno-zdrowotnej opierając się na Kole jako podstawowym ogniwie każdego Związku naszej Federacji opartym o dobre koleżeństwo i przyjazne relacje sąsiedzkie. Potraktujmy rok 2014 i przyszły 2015 do przygotowania tej reorganizacji poszczególnych ogniw socjalno-zdrowotnych naszych związków wchodzących w skład FSSM RP w warunkach ograniczonych możliwości otrzymania resortowego wsparcia finansowego wykorzystując do tego celu w dyskusji związkowe media i inne formy organizacyjnych przedsięwzięć.
W imieniu Uczestników Narady Apel podpisali:

Prezydent Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Zdzisław Czarnecki

______________________________________________________________________________________________

PRZEGLĄD  PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

W piątkowy ranek, 22 sierpnia wyruszyliśmy  w ponad czterystu kilometrową trasę do  położonego nad urokliwym jeziorem Czos, mazurskiego Mrągowa.  Rozśpiewany - od czasu, do czasu -  autokar wiózł kielecki chór „Żołnierskie Echa” na Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. Bez trudu, pod sprawnym przewodnictwem kierownika i dyrygenta chóru Wojciecha Materka i profesjonalnym prowadzeniu pojazdu przez Janusza Kubarę,  dotarliśmy do hotelu „Polonez”, którego podwoje zapewniły nam bardzo wygodny pobyt. Następnego dnia, skoncentrowani, emocjonalnie spięci, członkowie chóru – i występujące w jego składzie panie z zespołu „Kwiaty Poligonu” - wyruszyli do mrągowskiego Centrum Kultury i Turystyki do walki o festiwalowe trofea. Otwierając festiwal  Burmistrz Mrągowa Pani Otolia Siemieniec podkreśliła, że „Bogactwo zawarte w polskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej, to żywa pamięć o naszej historii i tradycjach”. „Przegląd” - zorganizowany przez Burmistrz Mrągowa  wraz z mrągowskim Centrum Kultury i Turystyki, Zarząd Główny Związku Żołnierzy WP w Warszawie i Zarząd Wojewódzki ZŻWP w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie - przebiegał w trzech kategoriach: chór, zespół oraz solista.

Wśród gości „Przeglądu”, obok Pani Burmistrz, zasiedli: Prezes Zarządu Głównego ZŻWP gen. dyw. dr Franciszek Puchała,
Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazursko-Warmińskiego Julian Osiecki oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Andrzej Ryński, Prezes Stowarzyszenia Tradycji Wojska Polskiego w Mrągowie płk Stefan Gojło, Prezes  Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  w Olsztynie płk Romuald Jóźwiak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach płk Czesław Gajda (występujący na estradzie wraz z kieleckim chórem), Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Słupsku ppłk Romuald Detmer oraz Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Koszalinie płk Józef Kisielnicki. Po, gorąco przyjętym przez publiczność, występie  ubiegłorocznego zdobywcy Grand Prix festiwalu Wojskowego Zespołu Wokalnego „Wiarusy” ze Słupska, jury w składzie: Lilia Symonajć, Regina Suświłło oraz Anatoliusz Litwińczyk, przystąpiło do pracy. 24 sierpnia, drugiego dnia przeglądu, po gościnnym występie  mrągowskiego chóru „Kamerton”, jury ogłosiło wyniki przeglądu. I tak: główną nagrodę Grand Prix zdobył zespół folklorystyczny „Węgojska Strużka” z Węgoja (powiat olsztyński). Wśród chórów pierwsze miejsce zdobył olsztyński chór „Tęcza”, drugie „Frontowe Drogi” z Koszalina, a trzecie chór „Żołnierskie Echa”, reprezentujący świętokrzyski Zarząd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Centrum Przygotowania do Misji Zagranicznych w Kielcach. W rywalizacji zespołów główny puchar i dyplom za pierwsze miejsce przypadł żeńskiej grupie „Kwiaty Poligonu” z Kielc, drugie miejsce zdobyła Lidia Graczyk z zespołem z Orzysza, a trzecie – zespół „Mazury” ze Szczytna. Wśród solistów natomiast najlepsza okazała się  13-letnia Marta Drężek z Jerutek (woj. warmińsko-mazurskie). Drugie miejsce zdobyła Anna Poźlewicz ze Słupska, a trzecie – Leszek Biłas z Olsztyna. Dyrygowany przez mgr. Wojciecha Materka chór „Żołnierskie Echa” wystąpił w składzie: Jan Cedro, Marta Chałacińska, Zygmunt Chałaciński, Teresa Gajda, Czesław Gajda, Michał Jędras, Mieczysław Maciejewski, Marian Makuch, Wojciech Materek, Tadeusz Niemiec, Alicja Rybczyńska, Barbara Siemiradzka, Joanna Sieniawska, Stanisław Siudak, Jolanta Wdowczyk, Anna Woźniak.  Odbierając puchary i dyplomy Wojciech Materek zwracając się do publiczności, podkreślił „Chór złożony jest  wyłącznie z amatorów, łączy ich jedno: pasja do śpiewania i  ogromne zamiłowanie do muzyki”.
Wracaliśmy do Kielc w szampańskich nastrojach. Zwłaszcza, że najważniejszy puchar - za I miejsce zespołu – napełniony bąbelkowym trunkiem wędrując po autokarze, pozwalał zbliżać usta do swojego brzegu. Tak udana wyprawa artystyczna nie mogłaby się odbyć bez życzliwej pomocy finansowo-logistycznej Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektora Wodociągów Kieleckich oraz Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Dziękujemy!!!
_____________________________________________________________________________________

15.08.2014 - OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 r., stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Żołnierskie świętowanie rozpoczęło się w piątkowe południe mszą świętą, odprawioną w kościele garnizonowym w Kielcach. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali koledzy: kol.  płk Kuziński z małżonką, kol. ppłk Gliwa Bogusław, kol. ppłk Wacnik Edward, kol. ppłk Kwiatkowski Jerzy. Poczet sztandarowy reprezentowali koledzy: kol. st chor szt Kowalik Marian, kol. st ogn Walczak Ryszard, kol. st chor szt Połeć Ryszard. Po mszy odbyła się widowiskowa parada żołnierzy Garnizonu Kieleckiego, którzy przedefilowali ulicami miasta na plac Wolności. Uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego po raz pierwszy odbyły się w Kielcach na placu Wolności, przy odsłoniętym kilka dni temu pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam podniesiono flagę państwową, odegrano hymn państwowy i odbył się uroczysty apel. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele rządu, władze województwa, miasta, parlamentarzyści. Najbardziej zasłużonym żołnierzom wręczono medale i odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie wojskowe. Wszyscy gratulowali kombatantom i czynnym żołnierzom ich święta i wspólnie z nimi obchodzili dzień chwały polskiego oręża. Na cześć poległych bohaterów oddano salwę honorową i złożono wiązanki kwiatów. Na zakończenie odbyła się  defilada pododdziałów, którym towarzyszyła orkiestra wojskowa.

_______________________________________________________________________________________

09.08.2014 - ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE

Zawody sportowo-obronne pod patronatem wojewody świętokrzyskiego w dniu 09.08.2014 z okazji święta Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Zawody odbyły się na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji, strzelanie z pistoletu wojskowego VIST 94 - k 9 mm. Komisja konkursowa: sędzia główny -kol. Wacnik Edward, członkowie komisji: - kol. Suchora Stanisław, kol. Kowalik Marian. Konkurs udzielania pierwszej pomocy i BHP: kol. Bogusław Gliwa. Fotograf: kol. Walczak Ryszard.
W zawodach uczestniczyło 39 zawodników, którzy wchodzili w skład 13 zespołów 3-osobowych. W klasyfikacji ogólnej poszczególni zawodnicy i zespoły zajęły następujące miejsca: indywidualnie: 1 miejsce - Kopczyński Artur - WSzW - 90 pkt - puchar, 2 miejsce - Kowalik Marian - Koło 2 ZŻWP - 86 pkt - puchar, 3 miejsce - Jędruszczak Krzysztof Koło 10 ZŻWP - 83 pkt - puchar. Zespołowo: 1 miejsce Wojewódzki Sztab Wojskowy Kielce 250 pkt puchar, 2 miejsce Koło 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kielce 210 pkt puchar, 3 miejsce Koło 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kielce 203 pkt puchar. Na zakończenie zawodów, zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i pucharami, które ufundowane zostały przez Patrona zawodów Wojewodę Świętokrzyskiego, Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. Ceremonii dekoracji zwycięzców dokonali: prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk inż. Czesław Gajda, wiceprezes zarządu ds. obronnych płk Edward Wacnik oraz wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, płk Bogusław Gliwa.
Szczególne gorące podziękowania ze strony płk. Czesława Gajdy, zostały skierowane do  Komendy 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w  Nowej Dębie, za udzielenie samochodu sanitarnego wraz z obsługą oraz  komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, Pana płk. dypl.Wiesława Mitkowskiego za użyczenie broni oraz oddelegowanie żołnierzy do przeprowadzenia instruktarzu i strzelania.
______________________________________________________________________________

FESTIWAL PIOSENKI INSPIRUJĄCEJ  W KIELCACH

Klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach, zorganizował i przeprowadził  Festiwal Piosenki Inspirującej „Wiecznie Młodzi”.  Honorowy patronat nad Festiwalem, który odbył się 28 czerwca br., objęła Podsekretarz Stanu    w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz. Kilkuset wykonawców rywalizowało w dwóch kategoriach:  solista-wokalista lub instrumentalista oraz chóry i zespoły. W pierwszej kategorii zaprezentowało się 15 wykonawców, a w drugiej 15 chórów lub zespołów.
Laureatom niezwykle atrakcyjnego artystycznie i repertuarowo  piosenkarskiego konkursu  nagrody wręczali Pani Minister Beata Oczkowicz, Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk dypl. Wiesław Mitkowski oraz członkowie jury.
Komisja konkursowa festiwalu obradowała w składzie: przewodniczący ppłk Grzegorz Wtykło  z  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych; członkowie: Wojciech Materek z Klubu CPdMZ,  bryg. Arkadiusz Wesołowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, sierż. sztab. Monika  Łukasik z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, spec. Monika Juda z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kielce oraz Maciej Jóźwik z Polskich Linii Kolejowych w Kielcach.
Jury wyłoniło najlepszych wykonawców w kategorii solista-wokalista lub instrumentalista: I miejsce zajął Roman Grzegorczyk z Kielc, solista, słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. II miejsce Janusz Kubara  z Kielc, solista, członek grupy wokalnej „Przyjaciele”, a III miejsce Feliks Korban z Dębskiej Woli, instrumentalista, kierownik muzyczny zespołu „Kowalanki”. Ponadto wyróżniono kolejnych solistów: Jana Zielonkę z Kielc,  Lucynę Lipczyńską z Bodzentyna, kierowniczkę zespołu folklorystycznego „Świętokrzyskie Jodły”, autorkę tekstów piosenek, Stanisława Chojnę z Tuczęp oraz Teresę Mróz z Kielc. W kategorii chór lub zespół I miejsce zajął duet Krzysztof Nawrot (literat) i Małgorzata Biesaga z Kielc, II miejsce, występujący od dwudziestu lat, Chór Seniora „Niezastąpieni” z Domu Kultury we Włoszczowie, III miejsce zdobyła, działająca od 2002 roku, Kapela Świętokrzyska. Na wyróżnienie zasłużyli: Chór „Nowina” z Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach; zespół „Andrusy” z Nowin oraz zespół „Wrzosy” z Klubu Uroczysko SSM w Kielcach. Laureaci trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach otrzymali od Pani Minister B. Oczkowicz statuetki i upominki, a od Klubu CPdMZ puchary, radioodtwarzacze oraz dyplomy. Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych płk dypl. Wiesław Mitkowski przyznał nagrodęspecjalną – puchar i dyplom – chórowi „Żołnierskie Echa” Świętokrzyskiego


Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, działającego w ramach Klubu  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Przyznana została także druga nagroda specjalna -Puchar Klubu CPdMZ oraz dyplom - którą otrzymał duet Nina Łucak i Teresa Mróz. Decydujący udział w profesjonalnym przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu Festiwalu, który odbył się na terenie Klubu  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, mieli: mgr  Iwona Wójcik-Kurowska, Kierownik Klubu, mgr Krystyna Tłuszcz, instruktor Klubu, mgr Wojciech Materek, instruktor Klubu, płk w st. spocz. Czesław Gajda, Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP oraz ppłk w st. spocz. Bogusław Gliwa, Wiceprezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP. Dodatkową atrakcją imprezy był recital Krzysztofa „Kisa” Kisiały, popularnego piosenkarza, didżeja i wodzireja.
_____________________________________________________________________

UROCZYSTOŚCI W WKU KIELCE-ŚRÓDMIEŚCIE

W dniu 24 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach. Spotkanie to stało się doskonałą okazją do wręczenia listu gratulacyjnego dla Pana ppłk. Mirosława Smerdzyńskiego z okazji objęcia funkcji komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Kielce-Śródmieście, gdzie mieści się także siedziba świętokrzyskiego ZŻWP. List gratulacyjny dla nowego komendanta, wraz z życzeniami owocnej służby i żołnierskiego szczęścia złożyli: prezes Zarządu płk Czesław Gajda oraz sekretarz st. chor. szt. Stanisław Suchora. Ppłk Mirosław Smerdzyński wspominając swoich poprzedników zapewnił, że zrobi wszystko aby współpraca między podległą mu instytucją, a świętokrzyskim ZŻWP była kontynuowana na wysokim poziomie i przy pełnej życzliwości. Następnie prezes Zarządu Wojewódzkiego i jednocześnie członek Zarządu Głównego płk Czesław Gajda, w uznaniu osiągnięć wieloletniej służby na rzecz organizacji, udekorował st. chor. szt. Stanisława Suchorę Złotą Odznaką Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W drugiej części spotkania, przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania dotychczasowych zadań wynikających z planu pracy oraz zamierzenia na II półrocze 2014 roku. Przeprowadzona została ponadto dyskusja i analiza niezmiernie ważnej dla środowiska emerytów wojskowych sprawy, dotyczącej bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz potrzeby waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. W toku polemiki, uczestnicy zgodzili się co do konieczności podjęcia konstruktywnej debaty tematycznej na szczeblu krajowym, jako sprawy kluczowej dla byłych żołnierzy, którzy obecnie bez mundurów - całym życiem, zgodnie z dewizą Związku - wciąż wiernie służą Ojczyźnie.

__________________________________________________________________

DZIEŃ WETERANA DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa – polskie święto obchodzone 29 maja od 2012 roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. W czwartek 29 maja 2014 z udziałem ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka i ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza, odbyły się w Szczecinie uroczystości związane z ogólnopolskimi obchodami Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia weteranom odznak i tytułów honorowych nadanych przez ministra obrony narodowej. Wśród odznaczonych był nasz kolega Ryszard Walczak z koła nr 2. GRATULUJEMY !!!

__________________________________________________________________________________________

ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE O PUCHAR WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniu 10 maja 2014 roku, w ramach kieleckich obchodów 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował Zawody Sportowo-Obronne o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Turniej rozegrany zostały na strzelnicy dawnej JW 3417, a obecnie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Uczestnicy rywalizowali w konkursie strzelania z pistoletu sportowego MCM Margonin oraz konkursie z zasad BHP i udzielania pierwszej pomocy. Strzelanie prowadzono z pozycji stojącej do tarczy na odległość 25 metrów, a wśród zawodników był między innymi 91-o letni płk Henryk Ziółkowski, reprezentujący kielecki okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Funkcję sędziego głównego zawodów pełnił ppłk Edward Wacnik, kierownika strzelania – mjr Kazimierz Lewandowski (ZW LOK Kielce), sekretarza – st. chor. szt. Marian Kowalik, a organizacją zabezpieczenia kierował sekretarz zarządu wojewódzkiego, st. chor. szt.  Stanisław Suchora. W konkursie strzelania, w klasyfikacji indywidualnej zwycięstwo odnieśli: I miejsce – Marian Kowalik (Koło nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego), II miejsce - Maciej Szwach (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej), III miejsce - Czesław Gajda (Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej w konkursie strzelania: I miejsce – ex aequo: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej O/Kielce oraz Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, II miejsce – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, III miejsce – Koło nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kiecach. Sekretarz zarządu wojewódzkiego, st. chor. szt.  Stanisław Suchora, wręczył nagrodę dla najsympatyczniejszej zawodniczki turnieju, którą okazała się Paulina Łukowska reprezentująca Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Na zakończenie zawodów, zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i pucharami, które ufundowane zostały przez Patrona zawodów - Wojewodę Świętokrzyskiego, Panią Bożentynę Pałkę-Korubę. Ceremonii dekoracji zwycięzców dokonali: prezes zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk inż. Czesław Gajda, wiceprezes zarządu ds. obronnych płk Edward Wacnik oraz wiceprezes zarządu ds. socjalno-zdrowotnych, płk Bogusław Gliwa.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU „MARSZ SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

W dniu 6 maja 2014 roku, w siedzibie Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, mieszczącej się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Kielce-Śródmieście, odbyła się miła uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu - „Marszu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” przeprowadzonego pod patronatem wojewody świętokrzyskiego. Do udziału w konkursie zaproszone zostały szkoły z terenu Kielc i Województwa Świętokrzyskiego. Zadaniem zespołów było odnalezienie oraz opisanie miejsc związanych z historią i martyrologią narodu polskiego. Spośród wszystkich nadesłanych prac, które charakteryzowały się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, członkowie Komisji Konkursowej w składzie: płk Czesław Gajda, płk Bogusław Gliwa, st. chor. szt. Stanisław Suchora oraz kol. Mariusz Kowalski, dokonali wyboru laureatów, którym wręczono puchary, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
W gronie zwycięzców, I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach (Miłosz Nartowski, Maciej Sornat, Izabela Polit, Aleksandra Giemza, Magdalena Chrabąszcz, Tobiasz Nartowski), pod opieką Pań: Małgorzaty Grzechniak i Marioli Kur, II miejsce przypadło ekipie ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach (Gala Kasjan, Marcin Madej), gdzie opiekunem była Pani Rita Piotrowska, natomiast III miejsce zdobył zespół V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach (Kamil Krawczyk, Dominik Grzela, Jagoda Kłos, Paulina Morawik, Klaudia Osuch, Karolina Michalska, Natalia Lisowska), działający pod opieką Pana Andrzeja Kubery.
Fundatorami nagród w tej edycji konkursu byli: wojewoda świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba oraz komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na kieleckiej Bukówce, płk Wiesław Mitkowski.
____________________________________________________________________________________________

06.03.2014 DZIEN KOBIET W KIELCACH

6 marca br. w gościnnych podwojach  Klubu Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  w Kielcach odbyło się  spotkanie z okazji Dnia Kobiet.  Na uroczystość – zorganizowaną przez świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP – zaproszone zostały wdowy po zmarłych żołnierzach zawodowych i członkach Związku, chórzystki chóru „Żołnierskie Echa” oraz podopieczne Koła Nr 5 w Busku-Zdroju. W imieniu gospodarzy Klubu zebranych przywitała instruktorka Pani mgr Krystyna Tłuszcz, uzupełniając swą wypowiedź  informacją o działalności klubowych sekcji. Z pomieszczeń Klubu nieodpłatnie korzysta m.in. chór „Żołnierskie Echa”, prowadzony przez jego pracownika Pana mgr. Wojciecha Materka. Z kolei, w imieniu uczestniczących w uroczystości członków Zarządu Wojewódzkiego przywitał gości i określił przebieg spotkania  Pan płk mgr Czesław Gajda – prezes Zarządu. Biorący udział w tym odświętnym wydarzeniu z dużym zaciekawieniem wysłuchali wystąpienia wiceprezesa ds. socjalno-zdrowotnych Pana ppłk Bogusława Gliwy, który przedstawił najciekawsze wydarzenia ze światowej historii i tradycji obchodów Dnia Kobiet. Z nie mniejszym zainteresowaniem  panie wysłuchały  informacji pułkownika Gliwy o problemach socjalnych i zdrowotnych w wojewódzkiej organizacji Związku oraz o możliwościach, zasadach i warunkach korzystania z różnorodnych świadczeń przyznawanych przez Wojskowe
Biuro Emerytalne oraz   Fundację Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. O tym, jak poza wiedzą o możliwościach uzyskania instytucjonalnej pomocy socjalnej przez najstarsze i samotne osoby ze środowiska rodzin wojskowych,  niezwykle ważne jest solidarne wsparcie ze strony członków Związku świadczy działalność Pani inż. Sabiny Andruszko z Buska-Zdroju. Pani Sabina, pełniąca w Zarządzie Wojewódzkim  funkcję organizatora opieki specjalnej, na spotkanie przybyła z kilkoma swoimi podopiecznymi, wymagającymi bezpośredniej ludzkiej pomocy w codziennym życiu. Wśród nich 90-letnia Pani Danuta – wdowa po żołnierzu Armii Krajowej - która staraniem swojej opiekunki trafiła do Domu Opieki Rodzinnej w niedalekiej Pierzchnicy. Pomoc taka – zdaniem Pani Andruszko – jest niezbędna zwłaszcza wtedy gdy, osoby jej potrzebujące nie mają bliskiej rodziny lub  mieszka ona daleko.
Wówczas dla nich to my powinniśmy być najbliższymi – mówi Pani Sabina - pomagającymi w załatwianiu spraw urzędowych - np. wypisywaniu wniosków o pomoc socjalną - pomocy w chorobie, w  robieniu zakupów i wielu innych formach okazywania bieżącej troski. I my to w Busku robimy! Ostatnią część spotkania wypełniły gorące, pełne serdeczności i wyrazów uznania życzenia złożone Paniom przez prezesa Zarządu Pana pułkownika Gajdę, które zakończył zaintonowaniem chóralnego „sto lat” w męskim wykonaniu. Panowie wręczyli kwiaty i upominki a chór „Żołnierskie Echa”, dyrygowany przez  mgr. Materka, odśpiewał kilka wzruszających żołnierskich pieśni. Satysfakcję Zarządu z udanej uroczystości wzmocniło kilka Pań, które zadeklarowały chęć wstąpienia do naszego Związku.


Wróć do spisu treści