Historia - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Historia

Nasza historia

Od wielu lat środowisko byłych żołnierzy zawodowych starało się powołać organizacje, która umożliwiałaby emerytom i rencistom wojskowym aktywnie pracować społecznie na rzecz umacniania obronności naszego kraju i nieść pomoc swoim kolegom. Po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej rozpoczęła się aktywna organizacyjna praca komitetów założycielskich, którym pomagały Wojewódzkie Sztaby Wojskowe. Do powołania i organizacji ZBŻZ na kielecczyźnie w znacznym stopniu przyczyniła się Wojewódzka Komisja ds. oficerów rezerwy.
W dniu 3 marca 1981 roku na posiedzeniu w/w Komisji powołano Komitet Założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w składzie: płk rez . Bartoszewicz Eugeniusz, płk rez. Bułtralik Czesław, płk rez. Góral Kazimierz, płk rez. Jastrząb Mieczysław, płk rez. Olszewski Stanisław, płk rez. Goleń Wacław, płk rez. Myczka Józef, ppłk rez. Morenin Lubomir, ppłk rez. Milka Henryk, ppłk rez. Kiszkubno Eugeniusz, ppłk rez. Koniusz Bolesław, mjr rez. Pawełczyk Tadeusz, kpt rez. Emeryk Dawid, chor. rez. Surma Lucjan, sierż. rez. Miwiński Tadeusz.
Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego wybrano płk dypl. rez. Wacława Golenia. Zastępcami przewodniczącego zostali:  płk rez. Józef Myczka i ppłk rez. Stanisław Olszewski. Komisja postanowiła powołać następujące koła: przy jednostkach wojskowych 3417, 2359, 3533, przy wojskowych komendach uzupełnień Kielc, Starachowic, Buska oraz przy Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Staraniem grupy byłych podoficerów zawodowych powołano przy Klubie Garnizonowym koło dla tej grupy byłych żołnierzy zawodowych. Komitet założycielski rozpoczął przygotowania do I Wojewódzkiego Zjazdu ZBŻZ. W marcu i kwietniu 1981 roku odbyły się zebrania założycielskie kół terenowych ZBŻZ, na których wybrano zarządy kół i delegatów na I Wojewódzki Zjazd ZBŻZ.
Zjazd odbył się 23 kwietnia 1981 r. Wzięli w nim udział zaproszeni goście w osobach: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach - płk dypl. Stanisław Iwański, Zastępca Szefa WSzW ds. politycznych - płk mgr Józef Gąstoł, dowódca J.W. 3417 - płk Czesław Sitarski, przedstawiciel Krajowego Komitetu Założycielskiego - płk Andrzej Zbyszewski. Obradom przewodniczył zgodnie z wolą delegatów płk rez. Mieczysław Jastrząb. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Związku płk dypl. rez. Wacław Goleń.
W dyskusji zabrało głos 15 delegatów i zaproszonych gości, którzy mówili o:
·        Roli i miejscu naszego związku w patriotyczno-obronnym wychowaniu młodzieży.
·        Sprawach socjalno-bytowych byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
·        Sprawach statutowych i organizacyjnych.
·        Szerokiej współpracy z LOK, KOR, ZBOWID i innymi organizacjami społecznymi.
Na Zjeździe wybrano Zarząd Wojewódzki i Komisję Rewizyjną Związku.
Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:
·        Ppłk Mieczysław Jastrząb – prezes
·        Płk rez. Józef Myczko – wiceprezes
·        Płk rez. Wacław Goleń – wiceprezes
·        Ppłk rez. Kazimierz Dziuk – sekretarz
·        St. sierż. rez. Roman Gryz – skarbnik
·        Ppłk rez. Czesław Bułtralik – członek
·        Ppłk rez. Stanisław Majewski – członek
·        Płk rez. Eugeniusz Bartoszewicz – członek
·        Kpt rez. Henryk Deja – członek
·        St. sierż. rez. Władysław Gruszczyński – członek
·        Ppłk rez. Adolf Grochowski – członek
·        Mjr rez. Marian Jędrzejczyk – członek
·        Kpt rez. Mieczysław Kasperek – członek
·        Ppłk rez. Stefan Kuziński – członek
·        Płk rez. Henryk Milka – członek
·        St. sierż. rez. Tadeusz Mikiński – członek
·        Ppłk rez. Stanisław Olszewski – członek
·        Por. rez. Konstanty Pawlikowski – członek
·        Mjr rez. Zdzisław Podsiadło –członek
·        Ppłk rez. Bronisław Sławiński członek
·        Ppłk rez. Tadeusz Stachura – członek
       
Delegatami na I Krajowy Zjazd ZBŻZ wybrano:
·        Płk rez. Wacława Golenia
·        Ppłk rez. Mieczysława Jastrzębia
·        St. sierż. rez. Jana Barana
       
2 lutego 1984 roku, w  Skarżysku powstało koło ZBŻZ. Zebranie inauguracyjne odbyło się w rocznicę wyzwolenia miasta a koło zarejestrowane zostało jako 11 w województwie. Ukonstytuował się Zarząd w składzie: prezes – Roman Jakubowski, wiceprezes – Zygmunt Ciok, sekretarz – Włodzimierz Śmietana, a w jego skład weszli: Czesław Mackiewicz i Zenon Kocia.
20 kwietnia 1985 roku w  Klubie Garnizonowym w Kielcach odbył się II Wojewódzki Zjazd ZBŻZ . W obradach uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich z-ca szefa WSzW płk Maciej Wojciechowski, prezes ZW ZBoWiD, były westerplatczyk Leon Pająk. W obradach Zjazdu wzięli również udział przedstawiciele GZP WP i ZG ZBŻZ. Na Zjazd przybyło 60 delegatów wybranych w kołach. Podstawę do kilkugodzinnych obrad, obfitujących w konstruktywne wnioski i postulaty, stanowiło szerokie sprawozdanie z 4-letniej działalności i krótki referat wygłoszony przez prezesa ZW ZBŻZ, płk rez. Mieczysława Jastrzębia, który m.in. stwierdził, że powołany przed 4 laty związek skupiał na Kielecczyźnie zaledwie 300 członków. Dziś zrzesza ich ponad 600. W dyskusji dominowały zagadnienia propagandowo-organizacyjne, problematyka socjalno-bytowa i kulturalno-oświatowa. Miłym akcentem obrad było uhonorowanie kilku wyróżniających się członków Związku odznakami „Za zasługi dla ZBŻZ”. Ze szczególną satysfakcją przyjęli delegaci medal „40 lat w służbie ludowej obronności”, a wręczony Związkowi przez wiceprezesa ZW LOK w Kielcach ppłk Edwarda Wacnika, a nadany przez Zarząd Główny LOK.
Delegaci wybrali 21-osobowy Zarząd Wojewódzki. Skład prezydium:
·        Płk rez. Mieczysław Jastrząb - prezes
·        Płk rez. Wacław Goleń - wiceprezes
·        Płk rez. Tadeusz Stachura - wiceprezes
·        Płk rez. Ryszard Makowiecki - wiceprezes
·        Płk rez. Stefan Kuziński - sekretarz
·        Kpt rez. Mieczysław Kasperek – skarbnik
22 czerwca 1985 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego na którym m.in. powołano komisje problemowe ZW:
       
·        komisje ideowo-polityczną
·        komisję ds. szkolenia i współpracy z jednostkami wojskowymi i organizacjami paramilitarnymi
·        komisję socjalno-bytową
       
Uchwałą Rady Państwa z dnia 22 lipca 1985r. w związku z 40 rocznicą Polski Ludowej za całokształt zasług położonych w długoletniej wyróżniającej się służbie wojskowej oraz pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczonych zostało medalem „40-lecia Polski Ludowej” 65 członków ZBŻZ.
W dniach 08 – 12.11.1985 r. odbył się II Krajowy Zjazd ZBŻZ. Delegatami na II Krajowy Zjazd ZBŻZ z woj. kieleckiego byli: płk rez. Mieczysław Jastrząb, płk rez. Stefan Kuziński, płk rez. Czesław Sitarski.
11 kwietnia 1987 r. w GKO na Bukówce, odbyła się konferencja sprawozdawcza delegatów ZW ZBŻZ z udziałem przedstawicieli władz partyjnych administracyjnych i wojskowych.
W dniu 15 kwietnia 1989 r. odbył się III Wojewódzki Zjazd ZBŻZ. Na Zjeździe dokonano podsumowania działalności Związku, wyboru zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów na III Krajowy Zjazd ZBŻZ. Do Zarządu Wojewódzkiego zostali wybrani:
       
·        Płk Stefan Kuziński – prezes ZW
·        Płk Henryk Milka – wiceprezes ZW
·        Płk Ryszard Makowiecki - wiceprezes ZW
·        Płk Józef Myczka - wiceprezes ZW
·        Ppłk Julian Polak – sekretarz ZW
·        St. sierż. sztab. Kazimierz Wojtaś – członek prezydium ZW
·        Płk Mieczysław Jastrząb – członek prezydium ZW
·        Płk Czesław Bułtralik – członek prezydium ZW
·        Ppłk Marian Kaczmarek – członek prezydium ZW
·        Ppłk Andrzej Antoniewicz – członek ZW
·        Płk Adam Kaczorowski – członek ZW
·        Ppłk Eugeniusz Kiszkurno – członek ZW
·        Ppłk Stanisław Kot - członek ZW
·        Chor. Stanisław Matuszewski – członek ZW
·        Ppłk Ryszard Pala – członek ZW
·        Płk Czesław Prokopiuk – członek ZW
·        Płk Czesław Sitarski – członek ZW
·        Płk Kazimierz Skrzypek – członek ZW
·        Ppłk Bronisław Smyda – członek ZW
·        Mjr Henryk Stępień – członek ZW
·        Mjr Zygmunt Wojtowicz – członek ZW
       
Delegatami na III zjazd krajowy ZBŻZ zostali wybrani: płk Mieczysław Jastrząb, płk Ryszard Pala, ppłk Piotr Kowalczyk.
       
W dniu 23 kwietnia 1993 r. odbył się IV Wojewódzki Zjazd ZBŻZ. Na zjeździe dokonano podsumowania działalności Związku, wyboru zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów na IV Krajowy
Zjazd ZBŻZ. Do Zarządu Wojewódzkiego zostali wybrani:
       
·        Płk Kuziński Stefan – prezes
·        Płk Milka Henryk – wiceprezes
·        Ppłk Kaczmarek Marian – wiceprezes
·        Płk Goleń Wacław – sekretarz
·        Mjr Wielgus Władysław – skarbnik
·        Płk Jastrząb Mieczysław – członek ZW
Płk Makowiecki Ryszard – członek ZW
       
Delegatami na IV zjazd krajowy ZBŻZ zostali wybrani: płk Kuziński Stefan, płk Milka Henryk.
       
W dniu 28 kwietnia 1997 r. odbył się V Wojewódzki Zjazd ZBŻZ. Na zjeździe dokonano podsumowania działalności Związku, wyboru zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów na V Krajowy Zjazd ZBŻZ. Do Zarządu Wojewódzkiego zostali wybrani:
       
·        Płk Kuziński Stefan – prezes
·        Płk Milka Henryk – wiceprezes
·        Mjr Kasperek Mieczysław – wiceprezes
·        Płk Goleń Wacław – sekretarz
·        Płk Skrzypek Kazimierz – skarbnik
·        Płk Jastrząb Mieczysław – członek ZW
·        Płk Makowiecki Ryszard – członek ZW
       
Delegatami na V zjazd krajowy ZBŻZ zostali wybrani: płk Kuziński Stefan, płk Mieczysław Jastrząb.
       
V Krajowy Zjazd ZBZZ, który obradował w dniach 6 -7 listopada 1997r. podjął uchwałę zmiany nazwy na:
ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WP
W dniu 15 maja 2001 r. odbył się  VI Wojewódzki Zjazd ZBŻZ. Na Zjeździe dokonano podsumowania działalności Związku, wyboru zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i delegatów na VI Krajowy
Zjazd ZBŻZ. Do Zarządu Wojewódzkiego zostali wybrani:
       
·        Płk Kuziński Stefan – prezes
·        Mjr Kasperek Mieczysław - wiceprezes
·        Płk Walkowiak Tadeusz – wiceprezes
·        Płk Wacnik Edward – wiceprezes
·        Ppłk Gerlach Klemens – sekretarz
·        Kmdr por. Waleron Mieczysław – skarbnik
·        Mjr Wójtowicz Zygmunt – członek ZW
·        Mjr Łęcki Marian – członek ZW
·        Mjr Chwaliński Zbigniew – członek ZW
       
Delegatami na VI Zjazd Krajowy ZBŻZ zostali wybrani: płk Kuziński Stefan, płk Mieczysław Jastrząb.
10 stycznia 2002 roku, w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbył się akt wręczenia orderów, którego dokonał Minister M. Siwiec. Za długoletnią wyróżniającą się pracę społeczną w ZBŻZiOR WP w województwie świętokrzyskim zostali odznaczeni:
       
·        Prezes ZW płk Stefan Kuziński – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
·        Wiceprezes ZW mjr Mieczysław Kasperek – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
·        Ppłk Wojciech Kwas z koła nr 15 - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
       
1 kwietnia 2005 roku, odszedł od nas Jan Paweł II – Papież-Polak, syn oficera II Rzeczpospolitej Polskiej. Z wielką sympatią odnosił się do Wojska Polskiego, pochylał się wielokrotnie przed sztandarem kompanii honorowej WP. Podczas spotkania z żołnierzami na lotnisku w Zegrzu Pomorskim powiedział: „Sztandar w każdej formacji wojskowej jest szczególnym symbolem nie tylko danej jednostki, ale też Ojczyzny, której sprawie szczególnie są oddani ci, którzy pełnią służbę wojskową”. Jego wielki autorytet, dobroć i wielkie serce były z nami przez dziesięciolecia i pozostaną w sercach żołnierzy na zawsze.
20 maja 2005 roku, odbył się VII Wojewódzki Zjazd delegatów ZBŻZ i OR WP. Zjazd wyłonił nowe władze wojewódzkie:
       
·        Płk Stefan Kuziński – prezes
·        Płk Edward Wacnik – wiceprezes
·        Kpt Stanisław Babiarz – wiceprezes
·        Por. Władysław Adach – wiceprezes
·        Ppłk Czesław Gajda – sekretarz
·        St. chor. szt. Stanisław Suchora – pełnomocnik ds. fundacji</li>
·        Ppłk Jerzy Kwiatkowski – skarbnik
       
Komisja rewizyjna:
       
·        Płk Stanisław Olszewski – przewodniczący
·        Płk Bogusław Gliwa – zastępca
·        Chor. August Ostapowicz – sekretarz
·        St. chor. Alfred Naorecki – członek
·        St. chor. Andrzej Mendyk – członek
       
Sąd koleżeński:
       
·        Płk Stefan Machul – przewodniczący
·        St. sierż. Józef Fert – wiceprzewodniczący
·        Ppłk Zygmunt Kąkol – sekretarz
       
25-26 października 2005 roku, odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów ZBŻZ i OR WP. Członkiem Zarządu Głównego został m.in. płk Stefan Kuziński – prezes naszego Zarządu. W październiku 2005 zamontowano płytę na obelisku w kwaterze wojskowej na cmentarzu w Cedzynie. Głównymi pomysłodawcami i inicjatorami byli członkowie Prezydium ZW z wiceprezesem Władysławem Adachem na czele.
W dniu 9 marca 2006 roku, odbyło się posiedzenie Prezydium ZW na którym m.in. omówiono plan obchodów 25-lecia Związku. W ramach obchodów odbyły się uroczystości zorganizowane przez zarządy kół w Sandomierzu (24 marca 2006), Busku (21 kwietnia 2006), Ostrowcu (24 maja 2006). Uroczyste zebrania odbyły się także we wszystkich kołach kieleckich. 23 czerwca 2006 roku, odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu Wojewódzkiego poświęcone obchodom 25-lecia ZBŻZ i OR WP z udziałem prezesów kół, przedstawicieli terenowych władz państwowych, samorządowych, wojskowych, przedstawicieli organizacji kombatanckich, zasłużonych działaczy ZBŻZ i OR WP.W programie spotkania złożyło się wystąpienie prezesa Zarządu Wojewódzkiego płk Stefana Kuzińskiego, wręczenie okolicznościowych medali i dyplomów gościom działaczom związkowym, wystąpienia
zaproszonych gości, udział w koncercie reprezentacyjnego zespołu artystycznego WP.W 2006 roku ppłk Edward Wacnik decyzją ZW zostaje wpisany do Honorowej Księ15 sierpnia 2006 dzień Wojska Polskiego – obchody w Pińczowiegi.15 sierpnia 2006 dzień Wojska Polskiego – obchody w Pińczowie.

1 października 2006 roku, w 62 rocznicę bitwy pod Gruszą k/Końskich odbyła się patriotyczna uroczystość przy pomniku bohaterów II Wojny Światowej. W uroczystościach wzięli udział członkowie ZW ZBŻZ i ORWP oraz członkowie Koła Nr 10.
8 marca 2007 roku, Prezydium ZW na swym posiedzeniu podjęło uchwałę o zmianie nazwy na:
       ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I OFICERÓW REZERWY WOJSKA POLSKIEGO
17 maja 2007 roku, z inicjatywy Prezydium ZW odbyło się spotkanie członków Prezydium z przedstawicieli Kuratorium Oświaty. Zebranie poświęcone było przedstawieniu metod i sposobów współpracy w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego dzieci i młodzieży.W 2007 roku płk Stefan Kuziński – prezes ZW ukończył 80 lat. Urodził się 1 kwietnia 1927 r. we Lwowie. Należy do pokolenia, które zaznało goryczy lat II wojny światowej. Był uczestnikiem walk z hitlerowskim okupantem. Z okazji 80-lecia urodzin, płk Stefan Kuziński otrzymał wiele życzeń, kwiatów i upominków.
11 listopada 2007 roku – 89 rocznica odzyskania niepodległości. W ramach obchodów święta niepodległości ZW zorganizował rajd młodzieży szkół gimnazjalnych szlakiem miejsc pamięci narodowej. Dla wyróżniających się szkół zostały ufundowane nagrody rzeczowe dyplomy.
„ŻOŁNIERSKIE ECHA”


Taką nazwę przybrał zespół wokalny utworzony w 2007 roku przy ZW z inicjatywy wiceprezesa kpt. Władysława Adacha. Repertuar zespołu stanowią przede wszystkim piosenki patriotyczne, partyzanckie i wojskowe.
6 listopada 2007 roku, ŚZW ZBŻZ i OR WP został poddany kompleksowej kontroli statutowej działalności. W wyniku kontroli komisja uznała, że podstawowe zadania statutowe oraz wynikające z uchwał są wykonywane właściwie, dokumentacja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gospodarka finansowa także jest prowadzona bez zastrzeżeń.


22 lutego 2008 roku, ppłk Zdzisław Zybała otrzymał dyplom z okazji wpisania do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZBŻZ i OR WP”.
Rok 2008 to rok w którym rodziły się pomysły ufundowania sztandaru dla Świetokrzyskiego Związku. Na pierwszym spotkaniu 25 marca 2008 roku, Pani wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba przyjęła funkcję Przewodniczącej Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru. Podobne spotkania odbyły się z Marszałkiem Sejmiku Samorządowego i Prezydentem Kielc.
Członkowie Komitetu Honorowego:
       
·        Adam Jarubas – Marszałek Sejmiku
·        Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc
·        Mirosław Pawlak – poseł na Sejm RP
·        Adam Massalski – senator RP
·        Płk dr Eugeniusz Nikulin – szef WSzW
·        Prof. Regina Renz – rektor UŚ
·        Insp. Mirosław Scholer – komendant KW Policji
·        Gen dyw. Adam Rębacz – prezes ZG ZBŻZ i OR WP
·        Konstanty Miodowicz – poseł na Sejm RP
·        Henryk Milcarz – poseł na Sejm RP
·        Płk dypl. Janusz Falecki – d-ca Garnizonu Kielce
·        Kazimierz Ryczan – Biskup ordynariusz kielecki
·        Płk Stefan Kuziński – prezes ZW ZBŻZ i OR WP
·        St bryg. Zbigniew Muszczak – komendant Woj. Straży Pożarnej
           
9 kwietnia 2008 roku, odbyło się spotkanie robocze Prezydium ZW i prezesów kół z  Prezesem Zarządu Głównego gen. dyw. Adamem Rębaczem i wiceprezesem ds. socjalno-zdrowotnych płk A. Kubackim.
14 – 15 maja 2008 w Ogólnokrajowej Konferencji działaczy ZBŻZ i OR WP nt. "Rozwój i funkcjonowanie społeczeństw obywatelskich. Rola i zadania pozarządowych organizacji żołnierskich w demokratycznym państwie".Świętokrzyski Zarząd reprezentowali kpt. W. Adach, ppłk Mieczysław Maciejewski, ppłk T. Podkowa. Z uczestnikami związkowej konferencji spotkał się Marszałek Sejmu RP – Bronisław Komorowski.
10 sierpnia 2008 roku, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika ppłk Antoniego Jabłońskiego w LIPNIKU. W uroczystości wzięli udział: Marszalek Sejmu Bronisław Komorowski, Prezes ZG gen dyw. A. Rębacz, płk J. Nazarkiewicz, ppłk E. Wacnik, ppłk C. Gajda, kpt T. Siewierski.
15 sierpnia 2008 podczas uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego Zarząd Wojewódzki ZBŻZ i OR WP otrzymał sztandar.
Po złożeniu meldunku i dokonaniu przeglądu pododdziałów przez dowódcę garnizonu płk dypl Janusza Faleckiego, odbył się apel poległych, wręczenie odznaczeń, awanse, składanie wieńców i defilada.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili: dowódca garnizonu płk dypl Janusz Falecki oraz wojewoda świętokrzyski Pani Bożentyna Palka-Koruba – przewodnicząca honorowego komitetu ufundowania sztandaru.
Po poświęceniu sztandaru przez kapelana wojskowego oraz wbiciu symbolicznych gwoździ przez honorowych gości i sponsorów, wojewoda świętokrzyski przekazała sztandar prezesowi ZG ZBZŻ i OR gen. dyw. Adamowi Rębaczowi.


Gen. Rębacz uroczyście wręczył sztandar prezesowi ZW płk Stefanowi Kuzińskiemu.Na sztandar oczekiwał poczet sztandarowy w składzie:
·        Kpt rez. Stanisław Babiarz – dowódca pocztu
      ·        St. chor. sztab. rez. Stanisław Suchora - chorąży
  ·        St. sierż. sztab. rez. Robert Witczak – asystentPoczet przejął sztandar z rąk prezesa ZW.

Za zasługi w działalności na rzecz ZBŻZ i OR WP na Kielecczyźnie pamiątkowe medale i odznaczenia z rąk gen. Adama Rębacza otrzymali:
·        Wojewoda Świętokrzyski - Bożentyna Pałka-Koruba
·        Marszalek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas
·        Prezydent Kielc - Włodzimierz Lubawski


Pani wojewoda otrzymuje medal pamiątkowy.

W roku 2008 członek koła nr 10, płk Wacław Goleń uchwałą VI Krajowego Zjazdu Związku zostaje wpisany w poczet honorowych członków.
Członkowie kół ZBŻZ w województwie kieleckim na co dzień realizują statutowe hasło organizacji: „Wczoraj pierwsi w walce – dzisiaj w realizacji swego obywatelskiego obowiązku”.
Członkowie związku wyszli ze swoją działalnością na forum publiczne, współdziałając z władzami miasta  w rozwiązywaniu niektórych problemów. Pomagają w wychowaniu i szkoleniu obronnym młodzieży szkolnej i w zakładach pracy. Deklarują pomoc we wzbogacaniu izb pamięci i tradycji o nowe eksponaty, otaczają opieką miejsca pamięci narodowej oraz popularyzują dorobek LWP. Związek prowadzi też  działalność kulturalną i interesuje się będzie potrzebami socjalno-bytowymi swoich członków.
Najważniejsze przedsięwzięcia statutowe realizowane na terenie woj. Świętokrzyskiego:
       Przygotowywanie  i przeprowadzanie zawodów sportowo-obronnych;
       Ustawiczne propagowanie i czynna realizacja idei patriotyczno-obronnego wychowania młodzieży oraz współpraca w tym zakresie z różnymi organizacjami paramilitarnymi;
       Niesienie pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym członkom Związku i ich rodzinom;
       Organizowanie środowisk byłych żołnierzy zawodowych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w obronie godziwych warunków egzystencji emerytów i rencistów wojskowych.
Opieka zdrowotna stanowi ważny element w naszej działalności, bowiem wielu emerytów i rencistów wojskowych wskutek wyczerpujących warunków służby cierpi na rozliczne schorzenia, których leczenie niestety nie jest w stanie sfinansować wielu z nas, gdyż skala dochodów plasuje naszą grupę społeczną poniżej średniej krajowej. Bolączki służby zdrowia i jej strukturalna niewydolność najmocniej biją w nas  - emerytów i rencistów.
Działalność społeczno-kulturalna to jeden z ważnych przejawów naszej obecności wśród społeczności w których żyjemy. I tak w realizowaliśmy i realizujemy następujące przedsięwzięcia:
·        Udział delegacji związkowych w obchodach rocznicowych np. 1 Maja, 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada;
·        Udział delegacji ZW w obchodach rocznicowych forsowania Wisły w Puławach i Górze Puławskiej przez 4 pp;
·        Składanie wieńców i kwiatów na cmentarzu wojennym w Jastrowiu;
·        Odsłonięcie pomnika ppłk Antoniego Jabłońskiego w LIPNIKU;
·        Patriotyczne uroczystości rocznicowe bitwy pod Gruszą k/Końskich przy pomniku bohaterów II Wojny Światowej;
·        Udział delegacji ZW w uroczystościach obchodów 66 rocznicy bitwy 4 pp i 2 pal pod Strońskiem i Zapolicami;
·        Składanie wiązanek kwiatów w rocznicę wyzwolenia Kielc;
·        Czynny udział w rocznicowych spotkaniach z okazji walki różnych oddziałów partyzanckich na terenach Ziemi Kieleckiej;
·        Działalność obronna realizowana we współdziałaniu ze wszystkimi instytucjami wojskowymi, państwowymi, samorządowymi i organizacjami paramilitarnymi;
       Udział w zawodach sportowo-obronnych szczebla centralnego organizowanych przez Zarząd Główny (zazwyczaj zajmujemy punktowane miejsca

Członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego od 2009 roku:
       
·        Kpt Władysław Adach – prezes ZW
·        Ppłk Czesław Gajda – sekretarz ZW
·        Kpt Stanisław Babiarz – wiceprezes
·        Ppłk Edward Wacnik – wiceprezes
·        Ppłk Bogusław Gliwa – wiceprezes
·        Ppłk Mieczysław Maciejewski – pełnomocnik ds. fundacji
·        Kpt Tadeusz Siewierski – skarbnik
       
Członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego od 2013 roku:
·        Prezes ZW - ppłk Czesław Gajda
·        I wiceprezes d/s socjalno-zdrowotnych - kol. Bogusław Gliwa
·        II wiceprezes d/s fundacji - kol. Sabina Andruszko
·        III wiceprezes d/s obronnych - kol. Edward Wacnik
·        IV wiceprezes d/s społecznych - kol. Stanisław Mazur
·        Skarbnik - kol. Mariusz Mąkosa
·        Sekretarz - kol. Stanisław Suchora
·        Kierownik chóru "Żołnnierskie Echa" - Władysław Adach
·        Członek - kol. Jan Cedro
·        Członek - kol. Jan Bogucki
·        Członek - kol. Maciej Kępiński
·        Członek - kol. Tadeusz Podkowa
·        Członek - kol. Włodzimierz Mandziuk
·        Członek - kol. Stanisław Kozioł
·        Członek - kol. Stanisław Olszewski
Wojewódzkie zjazdy:
·        ZBŻZ WP: (I)23.04.1981, (II)20.04.1985, (III)15.04.1989, (IV)23.04.1993
·        ZBŻZ i OR: (V)28.05.1997, (VI)15.05.2001, (VII)20.05.2005, (VIII)2009
·        ZŻ WP: (IX) 14.03.2013
Prezesi Zarządu Wojewódzkiego:
·        Płk Mieczysław Jastrząb : (I) 1981, (II) 1985
·        Płk Stefan Kuziński: (III) 1989, (IV) 1993, (V) 1997, (VI) 2001, (VII) 2005
·        Kpt Władysław Adach: (VIII) 2009
·        Ppłk Czesław Gajda: (IX) 2013
Prezesi kół kadencji 2009-2013:
·        Koło nr 10 Kielce – ppłk Czesław Gajda
·        Koło nr 2 Kielce – kpt. Stanisław Babiarz
·        Koło nr 1 Kielce – ppłk Wiesław Kamiński
·        Koło nr 4 Kielce – kpr. Jan Cedro
·        Koło nr 5 Busko – ppłk Tadeusz Podkowa
·        Koło nr 8 Ostrowiec – chor. Waldemar Bęben
·        Koło nr 9 Starachowice – mjr Marian Łęcki
·        Koło nr 13 Kielce – ppłk Stefan Dorosiński
·        Koło nr 14 Włoszczowa – Jan Ciesielski
·        Koło nr 15 Sandomierz – chor. Janusz Bogucki
Prezesi kół w latach 2013-2017:
       
·        Koło nr 1 Kielce – kol. Stanisław Olszewski
·        Koło nr 2 Kielce – kol. Sławomir Marszałek
·        Koło nr 3 Kielce – kol. Wiesław Kamiński
·        Koło nr 4 Kielce – kol. Jan Cedro
·        Koło nr 5 Busko – kol. Stanisław Kozioł
·        Koło nr 8 Ostrowiec – kol. Maciej Kępiński
·        Koło nr 10 Kielce – kol. Czesław Gajda
·        Koło nr 11 Kazimierza wielka – kol. Tadeusz Podkowa
·        Koło nr 13 Kielce – kol. Stefan Dorosiński
·        Koło nr 14 Włoszczowa – kol. Jan Ciesielski
·        Koło nr 15 Sandomierz – kol. Janusz Bogucki
Wróć do spisu treści