2022 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

2022 rok

Aktualności archiwum


 
Drogie Koleżanki i Koledzy
 
oraz Sympatycy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego!


 
 
Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem spokoju,
szczęścia i radości przeżywanej w rodzinnym gronie, a Nowy 2023 Rok niech przyniesie  Państwu
wszelką pomyślność i spełnienie najskrytszych marzeń.
 
 


W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
oraz własnym
 
 
ppłk Stanisław Kozioł- Prezes ZW ZŻWP w Kielcach


      


_____________________________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk
 
 
 
 
 
Uroczyste zebranie członków Koła nr 10 w Kielcach 
 
 
 
       16 grudnia 2022 r. w  użyczanym nam nieodpłatnie lokalu Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach, spotkali się członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego należący do Koła nr 10. Spotkaliśmy się, by jak w poprzednich latach, podzielić się bożonarodzeniowym opłatkiem oraz złożyć sobie życzenia z okazji najbliższych świąt i nadchodzącego Nowego 2023 roku.  Prezes Koła ppłk Krzysztof Jędruszczak powitał zebranych oraz zaproszonych gości: Pana Pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach oraz Pana Marka Adamczaka, kieleckiego przedsiębiorcę, właściciela firmy Auto-Adamczak, który aktywnie wspiera – także finansowo – społeczne przedsięwzięcia naszego Koła.
 
       Kolejnym miłym akcentem spotkania była informacja przedstawiona przez Prezesa K. Jędruszczaka o przyjęciu do naszego Koła: koleżanki Joanny Sieniawskiej, kolegi ppłk. Ryszarda Nowaka oraz kolegi st. chor. sztab. Zdzisława Giełżeckiego. Prowadzący zebranie przedstawił  nowych członków naszej organizacji, a ich samych poprosił o krótkie opisanie dotychczasowej aktywności społecznej.
 
       Zanim spotkanie nabrało stricte przedświątecznego charakteru, Prezes K. Jędruszczak przedstawił projekt uchwały Koła w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej, która będzie obowiązywać w 2023 roku. Po jednogłośnym przyjęciu uchwały,  nastał czas na składanie życzeń świątecznych i noworocznych. Głos zabrali Honorowy Prezes Świętokrzyskiego ZW ZŻWP płk E. Wacnik oraz Prezes Koła ppłk K. Jędruszczak, życząc uczestnikom spotkania i ich najbliższym zdrowych, wypełnionych rodzinnym ciepłem świąt Bożego Narodzenia oraz udanego - sprzyjającego realizacji osobistych oraz zawodowych marzeń i planów – roku 2023. Te podniosłe chwile stały się także okazją do przedstawienia okolicznościowych pism z życzeniami od ppłk. Stanisława Kozioła, Prezesa  Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, adresowanych do  płk. E. Wacnika oraz do Zarządu Koła nr 10.
 
       W dalszej części uroczystego gwiazdkowego spotkania nastąpiło wzajemne składanie sobie życzeń i dzielenie się tradycyjnym opłatkiem. Nie zabrakło chóralnie wyśpiewywanych kolęd, a ich ton i brzmienie wspomagały głosy trzech członków chóru Żołnierskie Echa: Joanny Sieniawskiej, Teresy Mróz oraz Mariana Makucha.  Końcowym aktem uroczystości było wspólne wzniesienie  toastu lampką szampana – za piękne święta Bożego Narodzenia oraz za szczęśliwy dla wszystkich rok 2023.
 
       Uczestniczący w spotkaniu z uznaniem ocenili jego świąteczny  charakter, do którego w znaczącym stopniu przyczynił się wystrój sali oraz stół nakryty smacznościami. Na podziękowania  zasługuje  Zarząd Koła, a w szczególności jego Wiceprezes ds. Organizacyjnych   st. chor. sztab. Janusz Smolanko.
 
       
 
________________________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: Jarosław Banasik
 
 
 


Uzupełniono skład Zarządu Koła nr 5 w Busku – Zdroju


 
 
 
    16 grudnia 2022 roku w gościnnych progach Klubu Emeryta w Busku - Zdroju odbyło się Walne Zebranie Koła nr 5 ZŻWP w Busku - Zdroju, na którym uzupełniono skład Zarządu Koła. W ostatnich miesiącach zmarło dwóch członków – Kostyra Wiesław i Półtorak Konrad, Palusiński Jerzy zrezygnował ze względów zdrowotnych. Zaistniała więc konieczność uzupełnienia składu Zarządu.
 
    Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł powitał wszystkich przybyłych i uzasadnił cel zwołanego zebrania. Pokrótce przedstawił kandydatury nowych członków Zarządu. W głosowaniu tajnym 22 obecnych na zebraniu wybrało 5 nowych członków.
 
Obecny Zarząd Koła nr 5 w Busku - Zdroju tworzą:
 
1. Prezes - ppłk  Stanisław  KOZIOŁ
 
2. Wiceprezes - inż. Sabina ANDRUSZKO
 
3. Sekretarz -  mat w st. spocz. hm Krzysztof  LESZCZYŃSKI
 
4. Skarbnik - szer. rez.  Emil MARGIEL
 
5. Członek - ppłk  lek. stom. w st. spocz. Alina MIŁKOWSKA
 
 
6. Członek - mjr w st. spocz. Stanisław  NIEPSUJ -  
 
7. Członek – plut. w st. spocz.  Stanisław  KĘDZIERSKI -
 
 
Komisja Rewizyjna pozostała w niezmienionym składzie:
 
1. Przewodniczący - st. chor. szt. w st. spocz. Wiesław KASZA
 
2. Wiceprzewodniczący - ppłk lek. w st. spocz. Stanisław KMIOLEK
 
3. Sekretarz - st. szer. w st. spocz. Stanisław SIEMEK.
 
 
      Na zakończenie prezes S. Kozioł zapoznał zebranych z działalnością Zarządu Koła nr 5 oraz ŚZZŻWP w ciągu ostatnich miesięcy. Uczestnicy zebrania symbolicznie podzielili się opłatkiem śpiewając kolędę „Lulajże Jezuniu”.
 
_______________________________________________________________________


Tekst: Marek Szmit


 
Spotkanie w Ośrodku Sportowo-Turystycznym
 
„Moto-Raj” 
     W dniu 3 grudnia 2022 r w Ćmińsku, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Moto-Raj”, Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizował spotkanie  z udziałem Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Rozenka, Wiceprezesa Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów Pana Zdzisława Czarneckiego oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Pana płka Henryka Budzyńskiego.
          W  ramach spotkania, Pan Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu omówił zagadnienia związane z integracją społeczeństwa i środowisk senioralnych, w tym emerytów mundurowych w ramach działających stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Poseł Andrzej Rozenek poruszył między innymi, ważny dla środowisk emerytów policyjnych problem inspirowania do zainteresowania przedstawicieli władz państwowych i samorządowych skutkami tzw. ustawy represyjnej. W wystąpieniu płka Henryka Budzyńskiego nie zabrakło ważnych dla środowiska emerytów mundurowych wskazówek związanych z wykorzystaniem ich wiedzy i doświadczenia, w przypadkach zatrudnienia w instytucjach samorządowych. Po wystąpieniach mieliśmy okazję do zadawania pytań i udziału w dyskusji.
       W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń emerytów Służb Mundurowych Policji, Straży Pożarnej i Służby Więziennej i oczywiście ZŻWP. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji w Kielcach z jego Prezesem Panią Lidią Palacz. Nie zabrakło też przedstawicieli ugrupowań lewicowych, które  reprezentowali Pan Grzegorz Żmuda i Krzysztof Chyb. Zaproszonego Prezesa Wodociągów Kieleckich Henryka Milcarza – sympatyka naszego związku, reprezentował Dyrektor ds. Ekonomicznych Pan Władysław Jacewicz.
       Należałoby podkreślić, że było to już drugie wspólne spotkanie emerytów służb mundurowych, od momentu nawiązania z nimi kontaktów z inicjatywy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości zaowocuje to dalszą efektywną współpracą.
        Specjalne podziękowanie składamy Panu Tadeuszowi Solarzowi, który udostępnił nam świetnie przygotowaną salę konferencyjną podległego mu Ośrodka.
 


Do następnego spotkania Koledzy Emeryci Mundurowi !!Poniżej linki do wydarzenia:

I część
II część
_________________________________________________________________________________________________________


 
Tekst: Henryk BUDZYŃSKI
 
 
 


KIELECKIE SPOTKANIE EMERYTÓW MUDUROWYCH 
 
 
      W dniu 3 grudnia 2022 r. w Ośrodku Sportowo-Turystycznym „MOTO-RAJ”  w  Ćmińsku, z inicjatywy Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyło się spotkanie emerytów mundurowych Kielecczyzny. Na spotkanie zaproszeni zostali:
 
 -Wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 
  insp. Zdzisław Czarnecki,
 
 -Poseł na Sejm RP Andrzej Rozenek,
 
 -Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński.
 
      Wśród około 70 uczestników spotkania obecni byli przedstawiciele Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa, aktywiści Komitetu Obrony Demokracji oraz przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Zdzisław Czarnecki przedstawił problemy integracji społeczeństwa i środowisk senioralnych, w tym emerytów mundurowych w ramach działających organizacji. Andrzej Rozenek przypomniał efekty walki ze skutkami ustawy represyjnej oraz podjął temat zainteresowania problemami seniorów/emerytów mundurowych – parlamentarzystów, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.
 
    Płk Henryk Budzyński zaprezentował problemy wykorzystania wiedzy i doświadczenia emerytów mundurowych poprzez ich aktywizację zawodową, między innymi w dziedzinach obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.
 
    W dyskusji omówiono dobre praktyki i doświadczenia w walce ze skutkami ustawy represyjnej. Podkreślono zasługi Federacji Stowarzyszeń Służby Mundurowych. Zwracano uwagę na działania władz mające na celu atomizację społeczeństwa. Podkreślono potrzebę zachowania jedności środowisk mundurowych. Zgodzono się, że mottem naszego działania powinno być hasło: „Szanuj prawo, broń słabszych, mów prawdę, działaj odważnie”.  
 
     Uczestnicy spotkania wyrazili słowa uznania pod adresem inicjatora spotkania Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk. Stanisława Kozioła i nagrodzono go gromkimi brawami.


 
___________________________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Sabina Andruszko
 
 
 
 


Pogrzeb płk dr n. med. Jerzego Szafranko
 
 

 
 
       W dniu 26 listopada na cmentarzu w Busku-Zdroju odbył się pogrzeb płk dr n. med. Jerzego Szafranko - członka koła nr 5 w Busku- Zdroju. Żegnała Go rodzina, znajomi, pracownicy 21 Szpitala Uzdrowiskowo Sanatoryjnego na czele z jego komendantem dyr. płk dr n. med. Bernardem Sołeckim, który wygłosił mowę pożegnalną. Dyrektor Solecki jest członkiem Koła nr 5. Ponadto przy trumnie asystowali koledzy ppłk Stanisław Kozioł prezes Świętokrzyskiego ZZWP i koła nr5, płk Zdzisław Legwant, ppłk Zbigniew Godyn, star. chor. sztab. Wiesław Kasza i ppor. Jaroslaw Banasik.
 
       Zmarłego licznie żegnali członkowie koła nr 5. Wieniec od koleżanek i kolegów nieśli star. chor. szt. Henryk Pietruszka w asyście koleżanek Sabiny Andruszko Wiceprezesa oraz ppłk Aliny Miłkowskiej. W asyście koło trumny brali również udział harcerze z hufca w Busku Zdroju z kol. hcm. Teresą Leszczyńską i hcm. Adamem Gadawskim. Wartę honorową pełnili żołnierze z Centrum Szkolenia do Misji Zagranicznych z Kielc na Bukówce.
 
      Rodzina i Zarząd koła serdecznie dziękuje za ich udział. Trębacz odegrał kilka melodii w tym ,,Ciszę,, Mszę żałobną celebrował proboszcz Tadeusz Szlachta. Odszedł od nas ,,na wieczną warte ,,wspaniały, kolega i przyjaciel. Ciepły, nie konfliktowy człowiek. Prawdziwy żołnierz. Pełnił między innymi funkcję komendanta 21 WSZUzdr.
 
Spoczywaj w pokoju.
 
_________________________________________________________________________________________


 
Zdjęcia i tekst: Janusz Smolanko
 
 

 
 


11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
13 LISTOPADA KONCERT ZOKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
 
BUSKO-ZDRÓJ 
 
           W obchodach Święta Niepodległości uczestniczyli koledzy i koleżanki z koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wiązankę  kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę złożyła delegacja w składzie ppłk Stanisław Kozioł prezes koła nr 5 w Busku- Zdroju jednocześnie Prezes Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz koledzy: Emil Margiel, Zbigniew  Godyn i Wiesław Kasza. W uroczystości uczestniczyła również wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach kol. Sabina Andruszko i kol. z koła nr 5 ppłk Alina Miłkowska.
     13 listopada w sali kongresowej sanatorium Markoni odbył się koncert  z okazjì Święta Niepodległości. W wypełnionej po brzegi kuracjuszami sali wystąpił Wojskowy Zespół Wokalny KONSONANS.
      Gośćmi honorowymi byli : prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach ppłk Stanisław Kozioł i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach koleżanka Sabina Andruszko. Jeden z wokalistów  zespołu ppor Jarosław Banasik to nasz kolega , członek koła nr 5 ZŻWP w Busku Zdroju.
Koncert wzbudził duży aplauz wśród oglądających.
BRAWO BRAWO BRAWO !!!
 
     


 
________________________________________________________________________________________

 
      ŚWIĘTOWALIŚMY 104 ROCZNICĘ
 
     NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
 
 
    Jak co roku 11 listopada obchodzono w Kielcach  Rocznicę Odzyskania Niepodległości. O godzinie 10.30 Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz złożył kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości przy kieleckim dworcu kolejowym. Główną część obchodów rozpoczęto o godzinie 11.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej. Od złożenia meldunku Dowódcy Garnizonu Kielce rozpoczęto oficjalną część uroczystości na Placu Wolności w Kielcach. Podniesiono flagę państwową i wspólnie odśpiewano Hymn Polski. Po przemówieniu Wojewody Kompania Honorowa Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach oddała salwę honorową.
    W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych z Marszałkiem Województwa Andrzejem Bętkowskim, Prezydentem Kielc Bogdanem Wentą, przedstawicielami władz państwowych oraz parlamentu. Były także delegacje związków oraz stowarzyszeń pozarządowych. Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego - płk Edward Wacnik oraz przedstawiciele Koła nr 10 - st. chor. sztab. Wacław Słomnicki, st. chor. sztab. Ludwik Będziora oraz st. sierż. Marian Makuch, którzy w imieniu Związku  złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów przed pomnikiem i trybuną honorową. Całość głównych uroczystości wzorowo przygotował Dowódca Garnizonu płk Adam Włoczewski.
 

Do przyszłego roku Koledzy !!!!!
 
__________________________________________________________________________________________


 
SESJA POPULARNO-NAUKOWA Z OKAZJI 104 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 
 
 
 
 
      8 listopada w Klubie Wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyła się sesja popularno-naukowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorami spotkania był Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.
 
       W ramach sesji, z uczestnikami spotkania swoja wiedzą podzielili się: prof. Dr hab. Adam Massalski – pracownik Zakładu Historii XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach i główny specjalista w Del. IPN w Kielcach, dr hab. Marek Dutkiewicz – profesor Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach oraz mgr Mariusz Kowalski – historyk, szef Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
 
     Podczas sesji wystąpił chór Żołnierskie Echa z pieśniami legionowymi, zaprezentowana została także wystawa książek z zasobu biblioteki Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych o tematyce związanej z okresem odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1914-1918.Wiecej informacji:

_________________________________________________________________________________________________Tekst: J. SmolankoPamiętamy o kolegach


       Zbliża się 1 listopada Święto Zmarłych. Zachęcamy koleżanki i kolegów do odwiedzenia zapomnianych mogił na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ściegiennego , pochowanych kolegów w kwaterze wojskowej na Cedzynie i wszystkich innych grobów naszych znajomych rozrzuconych w różnych miejscach na różnych cmentarzach.

"Ciszą cmentarną ukołysani
z dala od życia i znoju ,
dobiwszy wreszcie cichej przystani ,
odpoczywają w pokoju."  


___________________________________________________________________________________________Tekst i zdjecia: Mirosław wdowczykPożegnaliśmy śp. Jana Cedro    Pożegnaliśmy dzisiaj śp. Jana Cedro, niebywale serdecznego i lubianego Kolegę chórzystek i chórzystów należących do chóru Żołnierskie Echa.Wraz z Jankiem chór świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zdobywał laury na festiwalach pieśni żołnierskich i patriotycznych. Brał udział w koncertach z okazji świąt narodowych i patriotycznych oraz w wielu artystycznych prezentacjach w lokalnych instytucjach samorządowych. Jasia śpiew zawsze słyszalnie wzbogacał brzmienie chóru.
   Przy grobie śp. JANKA CHÓRZYSTY, żołnierski salut oddała Anna Woźniak, która kierowała chórem w latach, gdy Janek wzbogacał go swym głosem.
Janku, śpiewaczy artysto, pozostaniesz we wdzięcznej pamięci Twoich Przyjaciół!


__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


Tekst i zdjecia: Mirosław Wdowczyk
Zmarł Jan Cedro


 
       Zmarł Jan Cedro, wieloletni członek chóru Żołnierskie Echa - chóru świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Uroczysta msza pogrzebowa rozpocznie się 8 października o godz. 11.00 w kościele św. Jadwigi w Kielcach. Po jej zakończeniu Zmarły śp. Jan Cedro zostanie pochowany na cmentarzu komunalnym w Cedzynie.
 
Cześć Jego Pamięci!
 

Widoczny w pierwszych kadrach filmiku, w lewym górnym rogu - bardzo lubiany w zespole, pięknie śpiewający Janek.

_____________________________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia: J. Smolanko
Tablica pamiątkowa   Na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ściegiennego w Kielcach w czerwcu bieżącego roku  został odrestaurowany pomnik kapitana Jana Fiałkowskiego ,który w okresie międzywojennym pełnił funkcję dowódcy lokalnej placówki Żandarmerii Wojskowej
    Zniszczony nagrobek udało się wyremontować dzięki staraniom byłych żandarmów z koła nr 10 ZŻWP w Kielcach przy dużym wsparciu i zaangażowaniu znanego kieleckiego przedsiębiorcy Pana Marka Adamczaka. Całość prac sfinansowała Fundacja Muzeum Samochodu Papieskiego Jana Pawła 2 w Kielcach.
      Dzisiaj 6 października 2022 r na grobie kapitana została umieszczona tablica pamiątkowa. Jej montażem zajęli się: kolega Michał Lipiński i kolega Janusz Smolanko -członkowie koła nr 10 ZŻWP w Kielcach.

Z żołnierskim pozdrowieniem.


__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: J. Smolanko 
78 ROCZNICA BITWY POD GRUSZKĄ.


 
 
     W niedzielę 25 września 2022r. przy brzozowym krzyżu w miejscowości Gruszka  w gminie Radoszyce odbyły się uroczystości upamiętniające bitwę stoczoną w tym miejscu w 1944 r.
 
   Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jóżwikowie. Potem przy surowym białym krzyżu w lesie nieopodal miejscowości Gruszka i Józwików, zaroiło się od gości. Przyjechała bardzo liczna grupa motocyklistów zrzeszonych w koneckich i kieleckich klubach, poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy.
 
    W uroczystości wzięła udział delegacja Świętokrzyskiego ZŻWP w składzie : Prezes Wojewódzkiego Zarządu ppłk Stanisław Kozioł oraz członkowie kół : ppłk Edward Pawelec, chorąży Janusz Smolanko.
 

 
CHWAŁA BOHATEROM !

_______________________________________________________________________________________________

 
Tekst i zdjęcia: J. Smolanko
 
 
 

Obchody Dnia Weterana 2022 r.


 
 
    Na zaproszenie wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza w dniu 8 września 2022 r. w obchodach wzięła udział delegacja Świętokrzyskiego ZŻWP w składzie: Prezes ŚZŻWP ppłk Stanisław Kozioł i członkowie Koła nr 10 st. chor. sztab. Wacław Słomnicki oraz st. chor. sztab. Janusz Smolanko.
 
      Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Garnizonowym w Kielcach. Kolejna część obchodów odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury..
 
      Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP obchodzony jest 1 września. Został ustanowiony 25 kwietnia 1997 r. przez Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski na polach bitewnych. Obecna nazwa „Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” obowiązuje od 18 maja 2014 roku.

    
____________________________________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Jarosław Banasik102 rocznica Bitwy pod Komarowem
Odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej


        28 sierpnia 2020 roku na wzgórzu 255 na polach Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem pow. zamojski odsłonięto długo oczekiwany niezwykły monument – Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, stworzony dla upamiętnienia zwycięstwa polskiej dywizji jazdy nad osławioną Konną Armią Siemiona Budionnego podczas największej kawaleryjskiej bitwy XX wieku, jaka rozegrała się właśnie tutaj 31 sierpnia 1920 roku, a także dla uczczenia ofiary krwi i bohaterstwa całej polskiej kawalerii.
       W uroczystościach tych oraz w inscenizacji bitwy brał udział jako konny rekonstruktor w barwach 8 PU księcia Józefa Poniatowskiego ppor. rezerwy Jarosław Banasik, członek Koła nr 5 ZŻWP w Busku – Zdroju. Jazdę konną rozpoczął w 1977 roku w ZTK AKJ w Zbrosławicach. W marcu 2003 roku został przyjęty do Koła Pułkowego 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego otrzymując jednocześnie barwy 8 PU a w sierpniu po raz pierwszy uczestniczył konno w obchodach rocznicy bitwy pod Komarowem. W latach 2005 – 2013 działał aktywnie w Szwadronie Niepołomice w barwach 8 PU.
     Od 2006 roku jest głównym moderatorem Forum Kawalerii II RP, gdzie propaguje Komarowską Potrzebę. Aktywnie współpracuje również z Kieleckim Szwadronem w barwach 13 PU Wileńskich. Uczestniczył 14 razy w obchodach kolejnych rocznic bitwy pod Komarowem, w tym 8 razy konno. Ostatnio z Sandomierskim Ośrodkiem Kawalerii. Dwukrotnie był komentatorem inscenizacji bitwy. W tym roku uczestniczył konno w poczcie proporca Koła Pułkowego 8 PU, zgłoszony przez Rodzinę Pułkową z okazji odsłonięcia Pomnika Chwały Polskiej Kawalerii i Artylerii Konnej. W 2010 roku otrzymał Srebrną Odznakę Ułana Komarowskiego. W siodle od 45 lat. Wraz z zespołem WZW Konsonans z Pacanowa nagrał wersję wokalną pieśni „Pod miasteczkiem Komarowem” na melodię marsza 8 PU. Kto chociaż raz był pod Komarowem, kto wszedł na rozległe komarowskie pola bitwy, kto pędził cwałem w tumanach kurzu z lancą w ręku i okrzykiem „hurra” – ten będzie tu wracał zawsze, póki starczy sił…
Ku chwała Kawalerii !!!


_____________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________ 
Tekst: Jarosław Banasik
 
Zdjęcia: Emil Margiel
 
 
 
 


Święto Wojska Polskiego w Busku – Zdroju
 
14 – 15 sierpnia 2022 roku


 
 

 
      Mały Kołobrzeg – wielkie Busko. W takich słowach można krótko posumować niedzielne spotkanie z wojskową piosenką. Dawno już muszla koncertowa przy sanatorium „Marconi” w Busku - Zdroju nie była świadkiem takich wydarzeń. Uroczystości Święta Wojska Polskiego połączone zostały z koncertem - prologiem do zorganizowania w Busku - Zdroju cyklicznego festiwalu piosenki żołnierskiej. Choć pogoda rankiem w niedzielę 14 sierpnia nie napawała raczej optymizmem, okazała się bardzo łaskawa. Park zdrojowy i muszla koncertowa przywitali słońcem i powiewami lekkiego letniego wiatru wszystkich, bardzo licznie zgromadzonych zarówno kuracjuszy jak i mieszkańców Buska – Zdroju oraz gości przyjezdnych.
 
     Obchody Dnia Wojska Polskiego rozpoczęły się już 11 sierpnia 2022 r. Z inicjatywy prezesa płk ds Jarosława Chrobota Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowej Słupi w sali koncertowej sanatorium „Marconi” wystąpił Zespół „Wiarusy” działający przy Lidze Obrony Kraju w Starachowicach, z koncertem piosenki żołnierskiej i  partyzanckiej. Gościem honorowym zaproszonym na ten koncert był Prezes Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i jednocześnie członek Zarządu Głównego ZŻWP ppłk Stanisław Kozioł.
 
Organizatorami prologu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej byli: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny w Busku – Zdroju, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 5 w Busku – Zdroju ,Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowej Słupi,  Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Centrum Dialogu Inicjatyw Twórczych oraz Dziedzictwa Kulturowego w Busku- Zdroju.
 
      Otwarcia uroczystości dokonali prezesi: prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowej Słupi płk ds Jarosław Chrobot, który przedstawił zarys dziejów Święta Wojska Polskiego oraz złożył życzenia z tej okazji i prezes Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i jednocześnie Prezes Koła Nr 5 w Busku –Zdroju ppłk Stanisław Kozioł, który dołączył się do życzeń przedmówcy kierując je do wszystkich byłych i obecnych żołnierzy, ich rodzin oraz zgromadzonych osób. Wyraził przekonanie, że Święto Wojska Polskiego jest bardzo ważnym dniem w życiu żołnierzy, dniem podsumowań ich pracy, dniem wyróżnień i odznaczeń. Na scenę zaprosił Panią Sabinę Andruszko, wiceprezes Koła Nr 5 jak i wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego, jednocześnie przewodniczącą Kapituły Pierścienia Złotego Orła istniejącej przy Kole Nr 5. Poprosił ją o przedstawienie idei ustanowienia oraz zasad przyznawania wyróżnienia jakim jest pierścień „Złotego Orła” oraz tytuł „Kawalera Pierścienia Złotego Orła”. Zaprezentowała sylwetki wyróżnionych. Decyzją Kapituły wyróżnieni zostali: Stanisław Kędzierski, Władysław Kozieja i Jarosław Banasik. Odznaczenia dokonał ppłk Stanisław Kozioł członek Zarządu Głównego ZŻWP w asyście sekretarza Koła Nr 5 Jerzego Palusińskiego. W imieniu wyróżnionych podziękował ppor. rezerwy Jarosław Banasik.
 
     W dalszej części Pan Jerzy Palusiński wprowadził wszystkich w historię polskiej pieśni wojskowej. Jako pierwszy wystąpił Zespół Wokalno Muzyczny SENIOR AN z Buska - Zdroju prezentując wiązankę pieśni wojskowych i patriotycznych. Kolejny Wojskowy Zespół Wokalny KONSONANS z Pacanowa wykonał kilka największych hitów z kołobrzeskich festiwali oraz zaprezentował swoją autorską piosenkę, wyrażającą nostalgię do piosenki żołnierskiej.
 
     Zespół Estradowy LOK WIARUSY ze Starachowic w swoim repertuarze zaśpiewał m.in. fragmenty niezapomnianego oratorium Katarzyny Gertner i Ernesta Brylla „Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony”, dedykując piosenkę „Wrócą chłopcy z wojny” ukraińskim kobietom.
 
Zebrana w parku zdrojowym przed muszlą liczna publiczność żywiołowo i z entuzjazmem przyjęła wszystkie występy wykonawców, potwierdzając tym samym, jak wielkie jest społeczne zapotrzebowanie na polską piosenką żołnierską. I jak zasadne jest zorganizowanie cyklicznego festiwalu, ewentualnie cyklicznych koncertów o takiej tematyce. Prezes ppłk St. Kozioł zakończył niedzielny prolog słowami – „Miał być mały Kołobrzeg a jest wielkie Busko. Do zobaczenia za rok!” Przed muszlą koncertową w buskim parku zdrojowym podczas występów przewinęło się ponad 1000 osób.
 
       W drugim dniu obchodów Święta Dnia Wojska Polskiego, 15 sierpnia w poniedziałek przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju po odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu kwiatów oraz zapaleniu zniczy przez delegacje:
 
·       Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło Nr 5;
 
·       Związku Harcerstwa Polskiego, harcerze pod opieką hm Teresy Leszczyńskiej i hm Adama Gadawskiego
 
·       UMiG Busko-Zdrój na czele z burmistrzem Waldemarem Sikorą
 
·       Związku Solidarności Seniorów
 
·       Młodej Prawicy
 
      Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes ppłk Stanisław Kozioł. W swym wystąpieniu zacytował słowa przysięgi Tadeusza Kościuszki na Rynku w Krakowie. Wykorzystał również słowa z Apelu skierowanego do członków ZŻWP przez XII Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się w czerwcu 2022 r. Jest on przepojony niepokojem o dalsze losy państwa w obliczu wojny na Ukrainie. Żołnierz mimo podeszłego wieku nadal jest żołnierzem gotowym na rozkaz stawić się. Po zakończonych uroczystościach delegacja Koła nr 5 złożyła kwiaty pod pomnikiem w Broninie upamiętniającym walki w latach 1939 – 1945.
 
      Dzięki aktywności kolegów Janusza Smolanko członka Świętokrzyskiego Zarządu ZŻWP z koła Nr 10 w Kielcach i Jarosława Banasika członka Koła Nr 5 w Busku–Zdroju towarzyszył nam sztandar  Świętokrzyskiego ZŻWP.
 
Dziękujemy.
 
 
 


 
Tekst: Marek Szmit, Urszula Smolanko, Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: biuro PSL, Urszula Smolanko, Mirosław Wdowczyk
 
 


 
 
 
OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO
 
Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW KOŁA NR 10 ZŻWP W KIELCACH
 
 


 
 
       12 sierpnia 2022 r. Koło nr 10 rozpoczęło obchody Święta Wojska Polskiego uroczystym zebraniem swoich członków w życzliwie użyczanej od lat, siedzibie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Spotkanie zainaugurowało wspólne wysłuchanie i odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i Hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz uczczeniem minutą ciszy Kolegów, którzy zmarli w minionym roku.
 
   Prezes Koła nr 10 ppłk Krzysztof Jedruszczak powitał gościa zebrania Pana pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz odczytał programową uchwałę  IV Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który odbył się  dniach 25-27 maja 2022 r.  w Drobinie (woj. Mazowieckie). W kolejnym punkcie porządku zebrania Prezes K. Jędruszczak przypomniał treść uchwały walnego zebrania członków Koła nr 10 w sprawie objęcia patronatem grobu kpt. żandarmerii Jana Kacpra Fiałkowskiego.
 
Nawiązując do uroczystej okazji zebrania Koła nr 10, Kol. ppłk Mirosław Wdowczyk przedstawił zebranym następującą chronologię  świąt żołnierzy Wojska Polskiego od XIX wieku.
 
 
Święto wojska (święto armii) obchodzone jest w wielu krajach. Przeważnie wybierano dzień związany z powstaniem armii narodowej, z głośnym sukcesem odniesionym na polu bitwy albo zwycięskim zakończeniem wojny.
 
Obchodzone obecnie Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione 30 lat temu ustawą sejmową z 30 lipca 1992 r. Obowiązującą od 13 sierpnia 1992 r. Powrócono tym samym do przedwojennej tradycji obchodów  święta Wojska Polskiego w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
 
    W swojej historii Wojsko Polskie świętowało jednak także inne rocznice.
 
 • Pierwszym  nieformalnym świętem polskich żołnierzy było, obchodzone w I połowie XI w., święto armii Księstwa Warszawskiego. Dzień ten wyznaczono na 15 sierpnia w dzień urodzin cesarza Napoleona Bonaparte, twórcy Księstwa.
 • Wcześniej święta wojska w Polsce nie obchodzono, bo nie było takiej tradycji. Jedynie jednorazowo świętowano wielkie zwycięstwa, np. pod Grunwaldem w 1410 roku czy pod Wiedniem w 1683 roku.
 • W armiach państw europejskich obchody dnia wojska zaczęto wprowadzać w II połowie XIX wieku, razem z tworzącymi się tradycjami narodowymi. – Jednak Polska w tym czasie była pod zaborami i nie istniała polska armia, która mogłaby świętować.
 • Święto wojska polskiego pojawiło się dopiero w 1919 roku, po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości.
 • W pierwszych latach obchodzono go 6 sierpnia, w rocznicę wyruszenia do walki w 1914 roku Pierwszej Kompanii Kadrowej, pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego.
 • Rocznicę tą przyćmiły jednak wydarzenia ze zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej.
 • Dlatego 4 sierpnia 1923 roku rozkazem gen. Stanisława Szeptyckiego, ministra spraw wojskowych, ustanowiono 15 sierpnia Święto Żołnierza.
 • Dzień ten wybrano, gdyż w tym dniu w 1920 roku w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej, rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem Rozpoczęto w ten sposób kontrofensywę, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego.
 • Dokument dokładnie regulował program święta. W przeddzień wieczorem organizowany był capstrzyk orkiestr wojskowych na ulicach miast garnizonowych. 15 sierpnia rano odbywały się przeglądy wojsk.  Wieczorem organizowano uroczysty apel, zawody sportowe i zabawy taneczne.
 • „W dniu Święta Żołnierza ukarani aresztem koszarowym i lekkim – kary nie odbywają” – rozkazał minister.
 • Dzień Żołnierza świętowano również podczas wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w oddziałach Armii Krajowej w okupowanym kraju, a także w Polsce przez pierwsze dwa lata po zakończeniu wojny.
 • Potem  władze zaniechały obchodów ze względów ideologicznych, nie chciano bowiem upamiętniać zwycięstwa nad Armią Czerwoną.  Przedwojenne Święto Żołnierza, nigdy nie zostało oficjalnie uchylone ani zniesione.
 • W miejsce  Święta Żołnierza, dekretem Rady Ministrów z 7 października 1950 roku ustanowiono Dzień Wojska Polskiego na 12 października. Miał on upamiętniać chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki walczącej w 1943 roku razem z Armią Czerwoną w bitwie pod Lenino. Dekret podpisali: Prezydent Rzeczypospolitej Bolesław Bierut i Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz.
 • Po zmianach ustrojowych w 1989 roku postanowiono wrócić do tradycji z okresu II Rzeczypospolitej. Tymczasowo w latach 1990–1992 Wojsko Polskie świętowało 3 maja, w rocznicę uchwalenia w 1791 roku konstytucji. W 1992 roku ustawą sejmową powrócono do przedwojennych obchodów upamiętniających Bitwę Warszawską.
 

Obchody Święta Wojska Polskiego

 
 • Corocznie 15 sierpnia odbywają się we wszystkich kościołach polowyc w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały. Na cmentarzach pamięć żołnierzy czci Apel Poległych, natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odprawiana jest z udziałem najwyższych władz państwowych honorowa zmiana warty.
 • 15 sierpnia 2007, pierwszy raz w powojennej historii Polski (ostatnia tak duża defilada odbyła się w 1974, miała miejsce defilada nawiązująca do tradycji II Rzeczypospolitej.
 • Pikniki wojskowe, pokazy sprzętu wojskowego, orkiestry wojskowe, koncerty piosenek wojskowych, zawody sportowe, wystawy tematyczne, tradycyjna grochówka, rekrutacja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
 • Poczta polowa: W ten dzień wielu żołnierzy cały czas czuwa na naszych granicach, szkoleniach, poligonach i na misjach. W tym celu uruchomimy w ten dzień specjalną pocztę polową – za jej pośrednictwem będzie można napisać kilka słów do naszych żołnierzy i kombatantów.
 
       
     Kontynuując uroczyste zebranie Koła nr 10, świąteczne życzenia złożyli: płk Edward Wacnik, Honorowy prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezes Koła nr 10 ppłk Krzysztof Jędruszczak, zapraszając obecnych do uczczenia Naszego Święta, lampką szampana.
 
   W niedzielę 14 sierpnia delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Czynu Chłopskiego, poświęconych także Świętu Wojska Polskiego. Zarząd Wojewódzki reprezentowany był przez płk. Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego oraz przez członków Koła nr 10: ppłk. Marka Szmita, Wiceprezesa ZW i Sekretarza Koła nr 10, st. chor. sztab. Janusza Smolankę i st. chor. sztab.  Wacława Słomnickiego – wiceprezesów Zarządu Koła nr 10.
       Uroczystość prowadził Sekretarz Zarządu PSL Krzysztof  Marwicki  podkreślając też, że ludowcy pamiętają, że w dniu 15 sierpnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego i  dziękując za przybycie naszej delegacji.
      W poniedziałek, 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego, por. Michał Lipiński, skarbnik Koła nr 10, st. chor. sztab. Janusz Smolanko, wiceprezes Koła nr 10 oraz Urszula Smolanko, sympatyczka naszego Związku - odwiedzili groby poległych/zmarłych żołnierzy Wojska Polskiego, pochowanych na kieleckim Cmentarzu Wojskowym i w kwaterze wojskowej na cmentarzu w podkieleckich Chęcinach. Poniższą relację z tych odwiedzin Urszula Smolanko, żona Janusza, zamieściła na Facebooku.
    Odwiedziliśmy Cmentarz Wojskowy przy ul. Ściegiennego. Wciągnęliśmy na maszt flagę państwową, złożyliśmy symboliczne kwiaty oraz postawiliśmy znicze z logo ZŻWP pod pomnikiem i na części mogił żołnierzy. Cmentarz po interwencji  U. Smolanko został posprzątany - wykoszono trawę i pomalowano maszt.
 
      Nie zapomnieliśmy o kwaterze wojskowej na Cmentarzu w Cedzynie. Uprzątnęliśmy miejsce pod tablicą, położyliśmy symboliczne  biało-czerwone róże, postawiliśmy znicze z logo ŻŻWP  oraz - dla uczczenie Święta WP i pamięci kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę - zawiesiliśmy  na tablicy flagi państwowe.
 
 


CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

 
 
_______________________________________________________________________________________
 
Tekst: ppłk dr Tadeusz Podkowa
 
Zdjęcia: Zdzisław Pilarski
 
           
 
 
 


Święto Wojska Polskiego w Kole nr 11 ZŻWP
 
w Kazimierzy Wielkiej


 
 
 
    
 
      W przeddzień Święta Wojska Polskiego delegacja Koła nr 11 Związku Żołnierzy WP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kazimierzy Wielkiej złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka w Opatowcu nad Wisłą. Pomnik jest usytuowany w miejscu gdzie Dunajec wpływa do Wisły. W tym miejscu w dniach 24, 27 i 28 września 1914 r. 1ppleg. pod dowództwem komendanta Piłsudskiego forsował Wisłę. W delegacji uczestniczyli: ppłk dr Tadeusz Podkowa, kmdr por. Wiesław Ertman, płk Adam Zioło, oraz Andrzej Bienias, Jacek Ściupider i  Marian Książek. W dniu Święta Wojska Polskiego delegacja koła nr 11 złożyła w Kazimierzy Wielkiej kwiaty pod pomnikiem jednego z ojców Niepodległości Polski - premiera Wincentego Witosa. Wiązankę kwiatów złożył również burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch.
 
           Dalszy ciąg tegorocznego święta W.P. miał miejsce w restauracji "Bajka" w Kazimierzy Wielkiej. Przy dźwiękach "Pierwszej brygady" wprowadzono sztandar Koła. Dokonał tego poczet sztandarowy: Andrzej Graf, Jan Bączek i Czesław Karbowniczek. Spotkanie otworzył jego gospodarz, prezes Koła ppłk dr Tadeusz Podkowa .Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście: burmistrz Adam Bodzioch, sekretarz starostwa kazimierskiego Marek Krupa, ks. kapelan Marian Fatyga, prezes firmy "Rolmet" Zbigniew Frączek, prezes Koła emerytów PSP Marian Stoczkiewicz, prezes Koła emerytów Policji Marek Różycki, harcmistrz Ireneusz Górski. Po powitaniu uczestników prezes Koła wygłosił okolicznościowe przemówienie. Nawiązał w nim do rocznicy Bitwy Warszawskiej .Przypomniał, jak Marszałek Piłsudski zżymał się, gdy ktoś przy nim określał bitwę "Cudem nad Wisłą". -To nie był żaden cud. To krew i ofiara żołnierza polskiego, jego bohaterstwo, wywalczyło zwycięstwo - mawiał wtedy Marszałek.
 
          W latach 1919-1920 a więc zaraz po odzyskaniu niepodległości młode nieopierzone państwo polskie musiało stoczyć ciężką wojnę z równie młodym bolszewickim mocarstwem - Rosją Lenina. Polska odrodzona po 123 latach niewoli, straszliwie wyniszczona przez I wojnę, która toczyła się na jej terytorium musiała wywalczyć swoje granice. One nie istniały - były w ogniu. Pamiętaliśmy tylko te z 1772 r. Trzeba było błyskawicznie tworzyć wojsko, budować armię od nowa. Przemysł nie istniał. Fabryk broni nie było. Prawda, była jedna produkująca granaty.
 
        Władzę dyktatorską z rąk Rady Regencyjnej jako Naczelnik Państwa przejął Józef PIŁSUDSKI, współtwórca PPS i wieloletni rewolucjonista i działacz niepodległościowy. Od 1919r trwała niewypowiedziana wojna z Rosją bolszewicką. Bolszewicy w 1920r są juz silni i zwycięscy. Pokonali przecież armie kontrrewolucyjne carskich generałów i interwencje zachodnich aliantów. Skierowali więc wszystkie siły na Polskę. Uderzyły na nas dwa fronty Armii Czerwonej: Zachodni dowodzony przez TUCHACZEWSKIEGO oraz Południowy JEGOROWA z komisarzem politycznym Józefem STALINEM.W lipcu 1920r na skutek niepowodzeń armii polskiej bolszewicy są już kilkadziesiąt km od Warszawy. Sytuacja staje się dramatyczna. Sejm powołuje Radę Obrony Państwa pod kierownictwem marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO - Naczelnika Państwa i zarazem Naczelnego Wodza WP.19 lipca 1920r ma miejsce burzliwe posiedzenie Rady Obrony Państwa. Na tym posiedzeniu szef Narodowej Demokracji Roman DMOWSKI zarzuca PIŁSUDSKIEMU nieudolność i stawia mu votum nieufności. Nie zostaje ono przyjęte. DMOWSKI wyjeżdża do Poznania. PIŁSUDSKI wraz ze swoim szefem sztabu gen. ROZWADOWSKIM opracowuje plan przeciwuderzenia na Armię Czerwoną. Plan był prosty ale niezwykle ryzykowny. Polegał na  uderzeniu na otwarte lewe skrzydło wojsk TUCHACZEWSKIEGO. Problem by w tym, że Wojsko Polskie na całym froncie było w styczności bojowej z Armia Czerwoną i nie posiadało już żadnych rezerw i odwodów. W związku z tym należało najpierw pobić wojska bolszewickie w styczności a dopiero potem stworzyć zgrupowanie uderzeniowe. Zadanie to mistrzowsko wykonał gen. RYDZ-ŚMIGŁY. Przeciwnik w styczności został pobity. Nastąpiło potem przegrupowanie 1DPLeg. aż 250 km transportem kolejowym.
 
           Dowodzenie 55 tys. korpusem uderzeniowym przejął osobiście Naczelny Wódz, Marszałek PIŁSUDSKI. Jego przybycie na front zelektryzowało żołnierzy. Wstąpił w nich wspaniały duch zaczepny, jak mówił potem gen. Weygand z Francuskiej Misji Wojskowej. Polskie przeciwuderzenie trafiło na tyły wojsk TUCHACZEWSKIEGO odcinając im zaopatrzenie i łączność. Polacy odnieśli wspaniałe zwycięstwo nad bolszewikami. Armia Czerwona straciła tylko w tej bitwie ok. 25 tys. zabitych, 66 tys. jeńców, ok. 45 tys. internowano w Prusach Wschodnich. Wojska polskie przejęły inicjatywę strategiczną i przeszły do ofensywy w kierunku: BIAŁYSTOK, SMOLEŃSK. Nad Niemnem dowodzone również przez marszałka PIŁSUDSKIEGO osobiście wojska polskie osaczyły i rozgromiły ostatecznie front  MICHAIŁA TUCHACZEWSKIEGO. Na południowym froncie pobite zostały również wojska JEGOROWA, w tym słynna 1 Armia Konna BUDIONNEGO. Zwycięstwo było pełne.
 
             Wojna z Rosją bolszewicką była dla nas w pełni zwycięską. Milionowa armia polska złożyła w tej wojnie ogromną daninę krwi. Straty bezpowrotne wyniosły ok. 110 tys. żołnierzy polskich. Zwycięstwo w wojnie odniosła Polska prawie wyłącznie własnymi siłami. Zachodni alianci niewiele nam pomogli. PIŁSUDSKI jako Naczelny Wódz doskonale dowodził wojskami w Bitwie Warszawskiej i nad Niemnem, co znalazło pełne uznanie u gen. WEYGANDA -szefa sztabu armii francuskiej z I wojny światowej. Wielką i zasłużoną rolę odegrał również WINCENTY WITOS -premier Rządu Obrony Narodowej. Jako przywódca chłopów polskich odniósł wielkie zasługi przy zabezpieczeniu zaplecza frontu wewnątrz kraju. Zlikwidował anarchię i skutecznie zagrzewał do boju żołnierzy polskich. Armia polska w znacznej mierze składała się z chłopów. W wyniku zwycięskiej dla nas wojny zatrzymany został pochód rewolucji bolszewickiej na Europę oraz ocalona została niepodległość Polski na 19 lat.
 
         Po wystąpieniu prezesa Koła nr 11 zwyczajowo już uhonorowano członków i sympatyków Koła wyróżnieniami za zasługi dla jego działalności. Aktu dekoracji dokonał burmistrz Adam Bodzioch w asyście prezesa koła oraz kolegów Wiesława Ertmana i Jacka Ściupidra.
 
        Złotym Krzyżem za zasługi dla Związku wyróżnieni zostali:
 
ks. kapelan Marian Fatyga, prezes firmy Rolmet Zbigniew Frączek, członkowie koła: Andrzej Graf, Dariusz Maj, Jan Bączek, Andrzej Bienias i Edmund Klimczyk.
 
                   Srebrnym Krzyżem  Zasługi: Zdzisław Pilarski.
 
                   Brązowym Krzyżem Zasługi: Tadeusz Piotrowski.
 
       Odznaki Honorowe otrzymali członkowie koła: Teresa Ściupider, Teresa Maj, Teresa Bączek i Marian Książek.                    
 
       W imieniu odznaczonych podziękował ksiądz kapelan Marian Fatyga, po czym odczytał potem okolicznościową modlitwę za poległych w wojnie 1919 -1920 r. Burmistrz Adam Bodzioch złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji Święta WP. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości dzielili się wspomnieniami z lat służby Ojczyźnie w Wojsku Polskim, przy suto zastawionym stole. Prezes Koła ppłk dr Tadeusz Podkowa przypomniał również początki naszego stowarzyszenia w Kazimierzy Wielkiej. Powstało ono 26 lutego 2013 r. przy znacznym wsparciu samorządu kazimierskiego.
 

________________________________________________________________________

 

Tekst: Marek Szmit
 
Zdjęcia: Zarząd Wojewódzki PSL
 
  
 
ŚWIĘTOWALIŚMY DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO
PRZED POMNIKIEM WINCENTEGO WITOSA w KIELCACH.


 
 
     W dniu 14 sierpnia 2022 r. na zaproszenie Zarządu Wojewódzkiego PSL Kielcach, delegacja Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia Czynu Chłopskiego. Uroczystość prowadził Sekretarz Zarządu PSL Krzysztof Marwicki wskazując na wstępie, że 15 sierpnia jest datą, którą ruch ludowy wspomina jako Dzień Czynu Chłopskiego, dzień w którym w sierpniu 1920 roku w dramatycznych dla Polskich chwilach walki o niepodległość kraju walczyli w obronie Ojczyzny wezwani przez Wincentego Witosa mieszkańcy wsi polskich. Podkreślił też, że ludowcy pamiętają, że w dniu 15 sierpnia obchodzone jest również Święto Wojska Polskiego, dziękując za przybycie naszej delegacji.
 
      W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Wiceprezydent Kielc Pani Bożena Szczypiór, Prezes ZW PSL w Kielcach - poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas, Wiceprezes ZW PSL Piotr Żołądek, Prezes Zarządu Okręgowego Batalionów Chłopskich w Kielcach Mieczysław Kasiński. Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowali: Wiceprezes Zarządu ppłk Marek Szmit, Wiceprezes Koła nr 10 st. chor. sztab. Janusz Smolanko, Wiceprezes Koła nr 10 st. chor. sztab. Wacław Słomnicki oraz Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego ŚZŻWP płk Edward Wacnik. Przed pomnikiem zebrały się liczne poczty sztandarowe Ludowców.
 
      Podczas uroczystości przemawiali kolejno - Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Prezes ZW PSL Adam Jarubas, Wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór. Wicemarszałek Sejmu w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Wincentego Witosa i chłopów polskich w zwycięstwie nad Rosją bolszewicką 102 lata temu. Przypomniał, że Wincenty Witos był wówczas Premierem Rządu Obrony Narodowej i wystąpił z odezwą do włościan, po której mieszkańcy wsi masowo zgłaszali się do wojska by bronić Ojczyzny.
 
     W trakcie dalszych uroczystości udekorowano najwyższym odznaczeniem ruchu ludowego "Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego" im. Wincentego Witosa, dr Leszka Mierzwę - Kierownika Zakładu Medycyny Paliatywnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, za jego zasługi w działalności na rzecz ruchu ludowego. Po tej ceremonii złożono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa.
 
      W tym miejscu jeszcze raz pragniemy podkreślić bardzo dobrą współpracę naszego Związku z Zarządem Wojewódzkim PSL w Kielcach i podziękować za pomoc i wsparcie w działalności statutowej ZŻWP.
  
____________________________________________________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: Sabina Andruszko


 
                

SPEKTAKL     SŁOWNO – MUZYCZNY w BRONINIE


 
 
 
       Jest 31 maja 2022 r godz. 19.00 piękny , słoneczny wieczór. Na placu przed świetlicą wiejską  w Broninie, która jest również  siedzibą Koła nr 5 ZŻWP w Busku–Zdroju, zebrał się liczny tłum mieszkańców  wsi, członków koła nr 5, kuracjuszy  oraz członków  Teatru S 65+  i członków zespołu wokalno-muzycznego  SENIOR-AN  działających przy Centrum Dialogu Inicjatyw Twórczych oraz Dziedzictwa Kulturowego w Busku–Zdroju podlegającemu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, którego dyrektorem jest pani Anna Kania.
 
      Wszyscy obecni przybyli  na zaproszenie pana ppłk Stanisława KOZIOŁA prezesa koła nr 5 ZZWP w Busku–Zdroju pełniącego również funkcję prezesa Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP jak  również sołtysa wsi Bronina. Pan ppłk  Stanisław Kozioł w serdecznych słowach powitał zebranych informując, że gościmy  dzisiaj   grupę Teatralną „TEATR S 65 +” pod kierownictwem reżysera Arkadiusza Szostaka, która   przedstawi  spektakl słowno–muzyczny  Pt. „Panience na dobranoc”.
 
    Grupie teatralnej  towarzyszy zespół wokalno - muzyczny „SENIOR -AN'” pod kierownictwem Andrzeja Walejnisa. Podkreślił   w swym wystąpieniu znaczenie pieśni  religijno-kościelnych w życiu wojska. Niezapomniana jest pieśń  „Bogurodzica”, która towarzyszyła  wojsku polskiemu i litewskiemu w bitwie  pod   Grunwaldem. Jest to najstarszy  i najważniejszy utwór religijny. Bogurodzica od XV  wieku pełniła rolę hymnu państwowego w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Dzisiaj będziemy słuchać  przepięknych pieśni Maryjnych, które to w poprzednich latach były śpiewane  przy figurkach  najczęściej przydrożnych.
 
      Teatr S 65 +  przez okres miesiąca maja 2022 r.  przedstawił 11  występów na terenie Miasta i Gminy Busko–Zdrój podtrzymując i utrwalając tradycje śpiewu pieśni Maryjnych. W majowe wieczory często słychać było piękne Maryjne pieśni na terenie Parku Zdrojowego w Busku–Zdroju, przy głównych ulicach miasta, gdzie usytuowane są figurki jak i w okolicach kościołów w Busku, Szczaworyżu i Sulisławicach.
 
     Występy  Teatr rozpoczął  od  hospicjum  im Brata Alberta w Busku -Zdroju, którego dyrektorem jest  pan Jarosław Zatorski. Warto nadmienić, że zespoły te  a szczególnie zespół SENIOR-AN często występuje w hospicjum na zaproszenie  pana dyrektora uprzyjemniając pobyt  przebywającym tam pensjonariuszom .
 
       Spotkania te cieszą się dużym uznaniem ze strony mieszkańców hospicjum jak i pracowników. Atmosfera tych spotkań zawsze jest ciepła i przyjazna. Członkowie zespołu występują tam jako wolontariusze.
 
Prezes ppłk Kozioł kończąc swoje powitanie, życzył wszystkim miłego odbioru, wspólnego śpiewania oraz niezatartego wrażenia.
 
        Po chwili usłyszeliśmy piękną pieśń pt. „Przydrożna kapliczka” w wykonaniu solisty zespołu i teatru – pana Jerzego Palusińskiego. Rozpoczął się spektakl. Wszyscy byli zachwyceni melodią, słowami i wykonaniem.
 
       W dalszej części spektaklu zespół  SENIOR -AN wykonywał różne pieśni, które były przez publiczność wspólnie śpiewane a ich piękne melodie roznosiły się po pobliskiej miejscowości. Warto  podkreślić, że godne uwagi były wszystkie odtwarzane przez aktorów  role, które z wielkim przejęciem i zaangażowaniem wykonywali. Jeszcze raz zgromadzeni goście  mogli wysłuchać pięknej  pieśni   solowej pt. „Modlitwa spóźniona” wykonanej przez panią Danutę Baczewską, która to mieszkając wcześniej w USA występowała w rożnych zespołach śpiewając swym pięknym sopranem.
 
       Panie występujące w tej sztuce były jednakowo ubrane a kolorytu dodawały im duże, różnokolorowe chusty zarzucone na  ramiona. Każda z pań miała  w ręce kwiaty, które pod koniec spektaklu kolejno składały u stóp figurki,  tu tez znajdowała się taka figurka, która za sprawą prezesa Kozioła została wmontowana  w altanie wykonanej na placu świetlicy. Figurka ta obrazuje Matkę Boską z dzieciątkiem Jezus na ręku. Wyrzeźbiona jest z drewna.
 
       Prawie godzinny spektakl zakończył się pieśnią Pt. „Błękitne rozwińmy sztandary”, którą wszyscy odśpiewali na stojąco. Nie zabrakło wzruszeń i łez. A gromkie oklaski trwały i trwały…...
 
        Kuracjusze dopominali się o kasetę z tego spektaklu. Organizatorzy nie przewidzieli takiego zainteresowania i nie nagrali. Warto wspomnieć, że  zarówno członkowie Teatru 65 + jak i zespołu wokalno–muzycznego należą do różnych związków i stowarzyszeń   skupionych w Centrum Dialogu, którego koordynatorem jest pan Emil Margiel, skarbnik koła nr 5 ZŻWP w Busku–Zdroju .
 
         Oprócz Niego do Koła nr 5 należą :  pani Sabina Andruszko wiceprezes Koła nr 5 i wiceprezes Świętokrzyskiego  Zarządu Wojewódzkiego oraz pan Jerzy Palusiński – sekretarz koła, solista.
 
- Pani  Jadwiga Karczewska należy do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oddział Powiatowy w Busku-Zdroju  gdzie pełni funkcję prezesa.
 
Do diabetyków należy również pan Marian Bannert oraz Ryszard  Farmas vel Król oraz Maria Pacyga.
 
  -   Pan Marian i Maria nalezą również do  Międzyzakładowej Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.
 
-   Do Stowarzyszenia  „Klub Seniora” w Busku–Zdroju należą  : pani Aleksandra Kostyra żona Honorowego prezesa Koła nr 5,
   pan Ryszard  Jopkiewicz pani Teresa Brzyska, pan Ryszard Farmas vel Król.
 
-    Koło brydżowe reprezentują  panie Danuta Baczewska solistka oraz pani Bożentyna   Pałka–Koruba.   
 
-   Pani Barbara  Jędryczkowska-Jarosz należy do zespołu wokalno- muzycznego jak większość wymienionych osób.
 
-   Pan Marian Czaja należy do TeartuS 65 + jak większość  osób.
 
    Ponadto dwie panie ; pani Maria Mazur i Elżbieta Durnaś  należą do Uniwersytetu   Trzeciego Wieku, który przynależy do Buskiego Centrum  Kultury.  
 
     Jak wynika z przedstawionego składu  i przynależności poszczególnych  członków  obydwu zespołów Związek Żołnierzy Wojska Polskiego współpracuje z wieloma osobami  należącymi do różnych stowarzyszeń i współpraca ta układa się wspaniale.
 
     Na zakończenie  Prezes Koła nr 5 ppłk Stanisław Kozioł, prezes  ŚZW ZŻWP serdecznie podziękował wszystkim przybyłym a reżyserowi panu Arkadiuszowi Szostakowi i panu kierownikowi Andrzejowi Walejnisowi wręczył pisemne podziękowania  za   „umacnianie więzi patriotyczno – religijnych w lokalnej społeczności”. Zaprosił wszystkich na  poczęstunek, który przygotowały panie Grażyna Kozioł, zona Prezesa i Barbara Palusińska zona sekretarza koła.
 
     Duże podziękowania należą się panu Pawłowi Kartolczakowi, który jest wnukiem  jednego z założycieli koła nr 5 ZŻWP w Busku Zdroju i zawsze służy swoją pomocą przy technicznych i informatycznych sprawach tak ważnych dla koła nr  5 w Busku–Zdroju.
 
                                                                                  
 
 
 
                                                            


Tekst: Jarosław Banasik
zdjęcia K. Chrobot


 
Uroczystość w Wólce Milanowskiej

 
 
      12 czerwca 2022 roku w Świętokrzyskim Dworze w Wólce Milanowskiej odbyła się kolejna już uroczystość wręczenia „Świętokrzyskich Emeryków” oraz przyznania tytułów „Kobiety Sukcesu”. Na uroczystość organizowaną pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Henryka Milcarza, zaproszona została delegacja Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: prezes ppłk rez. Stanisław Kozioł, ppłk rez. Marek Szmit i ppor. rez. Jarosław Banasik.
 
        Nagrody „Świętokrzyskiego Emeryka” co roku przyznaje Kapituła Panteonu Chwały Zasłużonych Ludzi Gór Świętokrzyskich. Statuetki wręczane są osobom, które w swoim życiu zawodowym lub społecznym wyróżniły się szczególnymi dokonaniami, osiągnięciami, staraniami na rzecz rozwoju województwa.
 
        Pomysłodawca plebiscytu redaktor Jerzy Chrobot przypomniał, że pierwsze „Emeryki” otrzymali obrońcy województwa świętokrzyskiego, wtedy kieleckiego, które w 1998 roku miało zniknąć z mapy administracyjnej kraju. Uroczystość zorganizowali: Kapituła Panteonu Chwały Ludzi Gór Świętokrzyskich, Agencja POP – ART Kielce, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Nowa Słupia, Związek Rencistów i Emerytów Nowa Słupia, Stowarzyszenie Integracja Demokracja Edukacja Aktywizacja IDEA.
 


__________________________________________________________________________________________
 


Tekst:  Marek Szmit
 
Zdjęcia: starachowicki.eu

 
UROCZYSTOŚCI NA „WYKUSIE” UPAMIĘTNIAJACE BOHATERSKICH ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
 
      11 czerwca 2022 r. odbyły się główne uroczystości upamiętniające żołnierzy i dowódców oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, dowodzonych przez cichociemnych płk. Jana Piwnika „Ponurego” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. W tym roku obchody były połączone z 65. rocznicą powstania Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Ponury-Nurt, pierwszego po wojnie niezależnego stowarzyszenia zrzeszającego żołnierzy Armii Krajowej. Miejscem spotkania była leśna polana „Wykus” usytuowana na wzniesieniu Płaskowyżu Suchedniowskiego, 5 km na południowy zachód od Starachowic.
 
       Na uroczystości obecni byli: przedstawiciele władz województwa z wicewojewodą Rafałem Nowakiem, przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych, policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosławem Kaletą, wojska z Dowódcą 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotrem Hałysem.
       Z ramienia Prezydenta RP w uroczystym spotkaniu wzięła udział Pani Zofia Romaszewska. Na polanie było bardzo dużo dzieci z rodzicami i dziadkami. Licznie przybyli harcerze. O godzinie 15.45 nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, które oddały hołd przy kapliczce upamiętniającej bohaterskich żołnierzy AK. Poczet sztandarowy Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował st.chor. sztab. Janusz Smolanko, st.chor.sztab. Wacław Słomnicki oraz ppłk Marek Szmit. Wymienieni są przedstawicielami Koła nr 10 im. Jana Piwnika „Ponury”.
 
      Uroczystość rozpoczęło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie zebrani na Wykusie wzięli udział w polowej mszy świętej w intencji bohaterskich żołnierzy Armii Krajowej. Mszę św. celebrowali o. Eugeniusz Augustyn – opat wąchockich cystersów, o. Jan Kazimierz Głaz – redemptorysta, kapelan stowarzyszeń AK oraz ks. Tomasz Adacha. Po odprawionej mszy wręczone zostały medale „100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznawane przez Prezydenta RP, medale "Pro Patria" za kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny oraz pamiątkowe odznaczenia „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Na zakończenie odbył się Apel Pamięci, po którym uczestnicy spotkania złożyli wiązanki kwiatów przy kapliczce na Wykusie. Kompania Honorowa wystawiona przez Komendę Wojewódzką Policji oddała salwę honorową. Imprezę wzorowo zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach. Patronat nad całym wydarzeniem objęło Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”–„Nurt” oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski. Patronat Narodowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 


____________________________________________________________________________________

Tekst: Marek Szmit
Zdjęcia: Joanna Zebrzowska


 

UROCZYŚCIE OBCHODZILIŚMY ŚWIĘTO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ


 
 
       W sobotę, w dniu 11.06.2022 r. na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Ściegiennego w Kielcach, przy grobie Kpt. Żandarmerii Jana Kacpra Fiałkowskiego zainaugurowaliśmy obchody Święta Żandarmerii Wojskowej, które corocznie przypadają w dniu 13 czerwca. Nasz kolega st.chor.sztab. Janusz Smolanko w marcu br. odkrył tam opuszczony, zniszczony grób tego przedwojennego oficera żandarmerii. Należy w tym miejscu wspomnieć, że dzięki Pani Grażynie Szkonter, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, uzyskaliśmy pierwsze informacje na temat służby wojskowej kpt. Jana Fiałkowskiego. Informacje archiwalne o kapitanie żandarmerii uzyskano dzięki uprzejmości Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie.
 
      Uroczystość pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zorganizowana została przez Koło nr 10 w Kielcach. Idea odrestaurowania grobu Kpt. Żandarmerii Jana Fiałkowskiego nie była przypadkowa. Wśród członków naszego związku, właśnie w Kole nr 10, jest sześciu żandarmów, którzy odeszli do rezerwy w latach 1990 – 2002. Właśnie tam chcieli zainaugurować obchodzone przez nich corocznie to święto. Odrestaurowanie grobu kpt. Fiałkowskiego do 13 czerwca było dla nich bardzo ważne. Stało się to możliwe dzięki sfinansowaniu tego przedsięwzięcia przez sponsora, znanego w Kielcach przedsiębiorcę, Pana Marka Adamczaka, miłośnika Wojska Polskiego, a szczególnie Żandarmów. Była to również okazja do przypomnienia, że w Kielcach przy ul. Zamkowej 4, w okresie II RP stacjonował Pluton Żandarmerii Wojskowej organizacyjnie podporządkowany 10 Dywizjonowi Żandarmerii w Przemyślu.
         Jego dowódcą był kpt. Jan Fiałkowski, zmarły tragicznie w dniu 19 stycznia 1934 r. Również w ten symboliczny sposób uczczono pamięć tego oficera. Ponadto była okazja by przypomnieć, że w dniu 14 czerwca przypadła kolejna rocznica powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Na uroczystość zaproszono: sponsora – Pana Marka Adamczaka, Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” – Grażynę Szkonter, Prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kielcach – Zenona Kopycińskiego, Komendanta Związku Strzeleckiego w Kielcach im. Józefa Piłsudskiego – Starszego Inspektora Jerzego Gruszczyńskiego oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłka Stanisława Kozioł.
 
       Bezskutecznie usiłowano kilkakrotnie nawiązać kontakt z Komendantem Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kielcach, w celu zaproszenia przedstawiciela tej instytucji na zorganizowaną uroczystość.
 
          Na cmentarzu stawili się również członkowie Koła nr 10 w Kielcach z jego Prezesem i gospodarzem spotkania, ppłk Krzysztofem Jędruszczakiem. Z kolei Komendant Jerzy Gruszczyński uświetnił naszą uroczystość sprowadzeniem Drużyny Strzeleckiej, która wystawiła Honorową Wartę przy grobie zmarłego oficera. Przy grobie kpt. Fiałkowskiego stanął poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: st.chor.sztab. Ludwik Będziora, st.chor.sztab. Wacław Słomnicki oraz st.sierż. Marian Makuch. Wyjątkowego charakteru spotkania oddał zaproszony chor.rezerwy Piotr Ziółkowski, który na trąbce zagrał melodie „Capstrzyk wojskowy” oraz „Spij kolego śpij”.
 
        Uroczystość prowadził ppłk Marek Szmit – wiceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który po przywitaniu gości i wyjaśnieniu idei spotkania, przedstawił krótki życiorys oraz całą drogę służbową kpt. Jana Fiałkowskiego. Symbolicznego odsłonięcia odrestaurowanego grobu Kpt. Fiałkowskiego dokonał Pan Marek Adamczak, a ppłk Zbigniew Jurkowski, pierwszy Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Kielcach, razem ze st.chor.sztab. Januszem Smolanko, kolejnym Komendantem tejże Placówki, zapalili znicz z symbolem ZŻWP. Kwiaty na grobie złożyła Pani Grażyna Szkonter.  
 
         Po tej ceremonii ppłk Marek Szmit podziękował zaproszonym gościom za uczestnictwo w uroczystym spotkaniu, po czym Prezes Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Stanisław Kozioł, wręczył im statuetki z symbolem Żandarmerii Wojskowej. Kończąc spotkanie na cmentarzu, na dalszy ciąg zaplanowanych tego dnia uroczystości, zaproszono gości do siedziby Koła nr 10 w Kielcach. Miejsce to od kilku lat udostępnia dla ZŻWP,  Zarząd Wojewódzki PSL za zgodą jego Prezesa, Pana Adama Jarubasa.
 
    Będąc na cmentarzu wojskowym, nie zapomniano o Honorowym Prezesie Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy WP, zmarłym 16 stycznia 2022 r. Płku  Stefanie Kuzińskim. Po przejściu na jego grób złożono wiązankę kwiatów. Po odegranej na trąbce melodii „Śpij kolego śpij”, prezes ZW ŚZŻWP ppłk Stanisław Kozioł, przypomniał o drodze służbowej i działalności związkowej zmarłego.
 
        Dalsze uroczystości związane z obchodzonym Świętem Żandarmerii odbyły się w siedzibie Koła nr 10. Z dniem 11czerwca 2022 r. Koło nr 10 w Kielcach zostało patronem grobu Kpt. Żandarmerii Jana Kacpra Fiałkowskiego.
      
       Uroczystością zainteresowano redakcję Gazety Wyborczej w Kielcach, która na swojej stronie internetowej, w dniu 10 czerwca zamieściła informację o idei spotkania, ze zdjęciem odrestaurowanego grobu Kpt. Fiałkowskiego.Na cmentarzu podczas ceremonii przy grobie,  obecny był również przedstawiciel Radia Kielce. W tym samym dniu, po uroczystym odsłonięciu odrestaurowanego grobu kpt. Żandarmerii Jana Fiałkowskiego, członkowie Koła nr 10 spotkali się na zebraniu, któremu przewodniczył Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak, Prezes Koła. Kol. K. Jędruszczak przywitał gości zebrania w osobach:
·      Pana Marka Adamczaka, przedsiębiorcę, a zarazem darczyńcę, który sfinansował odnowienie grobu kpt. J. Fiałkowskiego:
·      Pana st. inspektora Jerzego Gruszczyńskiego - Komendanta Związku Strzeleckiego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach;
·      Pana ppłk. Stanisława Kozioł – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach.

           Po powitaniu szacownych gości, Prezes ZW Kol. S. Kozioł oraz Prezes Koła nr 10 Kol. K. Jędruszczak wręczyli Panu Markowi Adamczakowi „Złoty Medal za Wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
Dalszą części spotkania wypełniły następujące wystąpienia:
·      Kol. ppłk Zbigniew Jurkowski przedstawił krótkie przypomnienie historii powstania Żandarmerii w Wojsku Polskim oraz sylwetek byłych żandarmów, członków Koła nr 10.
(Treść wystąpienia zamieszczona jest na końcu niniejszego tekstu);
·      Kol. ppłk S. Kozioł w swojej wypowiedzi nawiązał do przypadającej
w tych dniach czterdziestej pierwszej rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
·      Kol. ppłk K. Jędruszczak zapoznał zebranych z treścią Uchwały Programowej IV Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej.

        Na zakończenie zebrania przybyli na nie goście i członkowie Koła obejrzeli film z uroczystości wręczenia sztandaru Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz poświęcenia tablicy pamiątkowej Żandarmerii Wojskowej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Wystąpienie Kol. ppłk. Zbigniewa Jurkowskiego
Szanowni zebrani, pozwólcie, że pokrótce postaram się przekazać Wam najważniejsze momenty w historii Żandarmerii. Opisanie ich skrupulatnie zajęłoby mi zapewne kilka godzin. Niejeden historyk napisał pracę doktorską na temat tej kochanej przez nas formacji.
    O początkach żandarmerii na ziemiach polskich można mówić dopiero wczasach Księstwa Warszawskiego. Po raz pierwszy z nazwą żandarmerii w formacjach polskich spotykamy się podczas wyprawy Napoleona na Rosję w roku 1812. Po wkroczeniu wojsk francuskich na Litwę Napoleon wydał 1 lipca 1812 roku w Wilnie rozkaz o utworzeniu w każdej z guberni litewskich pułku żandarmerii. Ich zadania i kompetencje ustalały odpowiednie artykuły rozkazu dziennego, między innymi Art. 13. Żandarmerya odbywać będzie służbę policyjną, dodawać będzie pomoc władzom cywilnym, aresztować zbiegów, włóczęgów i maruderów do jakiejkolwiek bądź armii należących... .
    Żandarmeria ta nie była formacją czysto wojskową, lecz miała charakter policyjny. Służba w niej polegała na utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku w kraju oraz obronie obywateli przed zbiegami, dezerterami i maruderami. Ponadto żandarm miał za zadanie eskortować transporty, egzekwować podatki, zapobiegać nadużyciom poszczególnych komend wojskowych, śledzić włóczęgów i ludzi naruszających porządek prawny. Kolejnym charakterystycznym wyznacznikiem żandarmerii Księstwa Warszawskiego była jej zależność nie od władz wojskowych, lecz od administracji cywilnej.
      Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., działające przy polskich oddziałach wojskowych jednostki żandarmerii scalono, tworząc z nich jednolitą formację. W wyniku rozkazu Ministerstwa Spraw Wojskowych z kwietnia 1919 roku, działającą w kraju żandarmerię wyłączono z Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego i jako Wydział Żandarmerii podporządkowano II Wiceministrowi Spraw Wojskowych. Zaczęto też wytyczać nowe formy rozwoju żandarmerii. Przeprowadzenie reform powierzono generałowi podporucznikowi Eugeniuszowi Dąbrowieckiemu. Utworzył on Kierownictwo Organizacji Żandarmerii, które skupiało się głównie na:
·      przekazaniu kompetencji do osób cywilnych Policji Państwowej;
·      oddaniu policji personelu, którego nadmiar powstał w wyniku reorganizacji oddziałów żandarmerii;
·      zmianie dotychczasowej dyslokacji oddziałów po odpowiednim ich przeformowaniu;
·      wydaniu regulaminów i instrukcji związanych z nowymi zadaniami i przepisami służbowymi.

      16 czerwca 1919 roku Minister Spraw Wojskowych zapowiedział utworzenie korpusu „...żandarmerii wojskowej, podzielonego na odpowiednią ilość plutonów dla każdego okręgu generalnego przy uwzględnieniu zapotrzebowania i rozległości obszaru”. Dowództwo Okręgu Generalnego „Lwów” otrzymało 12 plutonów, Dowództwo Okręgu Generalnego „Warszawa” - 10, Dowództwa Okręgów Generalnych „Kielce”, „Kraków” i „Łódź” - 9, natomiast Dowództwo Okręgu Generalnego „Lublin” - 8. Każdy z 57 plutonów liczył jednego oficera i 50 podoficerów (żandarmów). Przyjęta i doraźnie modyfikowana struktura organizacyjna Żandarmerii utrzymała się do wybuchu II wojny.
W marcu 1949 r. wraz z rozwiązaniem w Anglii Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, Żandarmeria przestała istnieć. Zadania prewencyjne oraz dochodzeniowo-śledcze przedwojennej żandarmerii w zakresie wojska, w latach 1957 – 1990 realizował pion prewencji i dochodzeniowo-śledczy w strukturach utworzonej w roku 1957 Wojskowej Służby Wewnętrznej.
        W 1990 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej ponownie pojawiła się Żandarmeria Wojskowa. Formacja została utworzona 1 września 1990 r. na podstawie rozkazu Nr Pf42/Org Ministra Obrony Narodowej z dnia. 18.04.1990 r. i Zarządzenia Nr 062/Org. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dnia 15.06.1990 r. Rozkaz ten stanowił również o tym, że tworzy się Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej jako centralny organ Żandarmerii i podporządkowuje ją Szefowi Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego. Na stanowisko Komendanta Głównego zostaje powołany gen. bryg. Jerzy Jarosz. W konsekwencji rozkazu Ministra Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wydał zarządzenie w sprawie sformowania Żandarmerii Wojskowej. W pkt 1 poleca się (...) Szefowi Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego Wojska Polskiego w terminie do 30.08.1990 r. sformować Komendę Główną Żandarmerii w Warszawie wg etatu wojenno-pokojowego Nr 01/261 oraz komendę Żandarmerii Wojskowej okręgów wojskowych, oddziały, wydziały i placówki ŻW. Postanowiono, że Żandarmeria Wojskowa poza Komendą Główną składać się będzie z komend okręgowych w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu oraz Ośrodka Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim, 6 oddziałów, 18 wydziałów, 47 placówek Żandarmerii Wojskowej. Pierwszym Komendantem Placówki ŻW w Kielcach został mjr ZBIGNIEW JURKOWSKI lata 1990-1994 r. Od 1 stycznia 1993 r. rozpoczęła funkcjonowanie Komenda ŻW Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Komendantem Okręgowym został ppłk ZBIGNIEW SURDEK. Nowa dyslokacja jednostek ŻW umożliwiła dostosowanie się formacji do zachodzących przeobrażeń, które miały miejsce w siłach zbrojnych RP.W 1994 r. istotną zmianą wówczas było wprowadzenie na wszystkich stanowiskach Komendantów placówek stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego, co spowodowało konieczność zmian kadrowych.
      Na stanowisku Komendanta Placówki ŻW w Kielcach został wyznaczony st. chor. JANUSZ SMOLANKO lata 1994-1996 r. W latach 1996 - 2002 obowiązki Komendanta pełnił st. chor. sztab. LESZEK BARCZYK.
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej po 1990 r. jako pierwsi otrzymali czapki - rogatywki – na przedwojenny wzór - z metalowym daszkiem. Ich szkarłatne otoki i pasy z koalicyjką wzbudzały zachwyt Polaków. Współcześni Żandarmi z dumą kultywują tradycje. Doroczne Święto Żandarmerii Wojskowej obchodzone 13 czerwca nawiązuje do chlubnych tradycji z czasów Powstania Listopadowego i powołania 13 czerwca 1831 r. przez gen. TOMASZA ŁUBIEŃSKIEGO Straży Polowej, która wykonywała zadania wojskowego organu bezpieczeństwa.


Serdeczne Życzenia dla kolegów żandarmów, zrzeszonych w ZŻWP w 32 rocznicę powołania ŻANDARMERII WOJSKOWEJ!
_______________________________________________________________________________________


 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia:Marek Szmit, Mirosław Wdowczyk    
 
 


ODWIEDZILIŚMY NASZEGO ZWIĄZKOWEGO KOLEGĘ
 
PODPUŁKOWNIKA KLEMENSA GERLACHA
 
 

 
       11 maja 2022 roku reprezentacja Koła nr 10 ZŻWP  w Kielcach udała się do jednego z miejscowych domów pomocy społecznej, by spotkać się naszym Kolegą podpułkownikiem   Klemensem Gerlachem, pensjonariuszem DPS-u przy ul. Jagiellońskiej. Kolega Klemens cieszy się wspaniałym  wiekiem – w sierpniu 2022 r. ukończy 93 lata – jednak, ze względu na stan zdrowia wymagającego całodobowej opieki medycznej zdecydował się za zgodą żony Janiny, na pobyt w domu pomocy społecznej. Podpułkownik Klemens Gerlach  służbę wojskową jako oficer służby uzbrojenia pełnił w latach 1949-1981, a po jej zakończeniu nadal realizował zadania w sferze obronności państwa. Za oddaną służbę i pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej został w 1976 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od przystąpienia w 1984 r.  do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnego ZŻWP) z oddaniem angażował się w działalność macierzystego koła oraz Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto od 2008 roku przez niemal 10 lat śpiewał w kieleckim chórze „Żołnierskie Echa”. W 2021 r. Kolega Klemens został odznaczony przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego: „Krzyżem Złotym z Gwiazdą za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” oraz „Złotym Medalem XL-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP”.
 
       W spotkaniu z naszym Przyjacielem Klemensem, spędzonym w bardzo miłej i wspomnieniowej atmosferze, uczestniczyli: Pani Janina, żona Pułkownika oraz członkowie Koła nr 10 - ppłk Marek Szmit, Wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, a zarazem Sekretarz Zarządu Koła,  st. chor. sztab. Wacław Słomnicki, Wiceprezes Zarządu Koła ds. Socjalno-Zdrowotnych oraz Kol. Jolanta Wdowczyk i Kol. Mirosław Wdowczyk. Koleżanka Jolanta przez kilka lat razem z Klemensem brała udział w wielu – festiwalowych, okolicznościowych z okazji świąt państwowych, wojskowych i religijnych – występach chóru „Żołnierskie Echa”. W trakcie naszych odwiedzin Kol. Marek Szmit przypiął ich bohaterowi Pułkownikowi Gerlachowi odznakę „Nośmy z dumą naszą Biało-Czerwoną”. W dotychczasowym długim życiu Kolegi Klemensa służba dla Biało-Czerwonej, dla Ojczyzny, zawsze były jego patriotycznym wektorem.
 
Klemensie - Drogi Kolego, Przyjacielu – życzymy Ci jeszcze wielu lat życia w dobrym stanie zdrowia, co przy niezwykłej troskliwości oddanej Tobie żonie Janinie – wierzymy w to - zostanie spełnione.   
           
 ____________________________________________________________________________________


 
Tekst i zdjęcia: Marek Szmit
 
 Uroczyste obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


 
 
        Corocznie świętujemy obchody uchwalenia 3 maja 1791 roku Konstytucji Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tym dniu przestaje istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce zostaje powołana Rzeczpospolita Polska.


 
                              
 
        Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto Monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego  kraju.
 
 
      Z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak co roku w Kielcach, zorganizowano obchody tego historycznego wydarzenia. Rozpoczęto je o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Kielc, władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych oraz poczty sztandarowe. Poczet sztandarowy wystawiony przez Zarząd Wojewódzki Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował st. chor. sztab. w st. spocz. Janusz Smolanko, st. chor. sztab. w st. spocz. Ludwik Będziora oraz st. sierż. w st. spocz. Marian Makuch. Okolicznościową Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Andrzej Kaleta. Po zakończeniu mszy, przemaszerowano ulicami Dużą, Sienkiewicza, Staszica przed pomnik Stanisława Staszica w Parku Miejskim. Tam też podniesiono Flagę Państwową przy dźwiękach Hymnu Narodowego. Po przemówieniu Wojewody Świętokrzyskiego odbył się Apel Pamięci, po czym Kompania Honorowa Garnizonu Kielce wystawiona przez Ośrodek Szkolenia Wojsk dla Potrzeb ONZ, oddała salwę honorową. Następnie przedstawiciele władz oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych złożyli wieńce oraz wiązanki kwiatów przed pomnikiem Stanisława Staszica.

 
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego    Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, wiązankę kwiatów złożył Prezes Zarządu ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł, Wiceprezes Zarządu ds. Socjalno-Zdrowotnych Kol. Sabina Andruszko oraz st. chor. sztab. w st. spocz. Wacław Słomnicki – Wiceprezes Koła nr 10 ds. Socjalno-Zdrowotnych. Na tym oficjalne uroczystości zakończono.
 
       Nawiązując jednak do historycznego wstępu, nie można oprzeć się smutnej refleksji. Cieszymy się co roku, że  uchwalając 3 maja 1791 roku Konstytucję Obojga Narodów, byliśmy pierwsi w Europie i drudzy na świecie, ale czy wyciągamy z naszej historii jakiekolwiek wnioski…..? Przecież dzisiaj, w imię interesów partyjnych i wyłącznie dla zachowania władzy, toczy się rozkład demokratycznego Państwa Prawa, funkcjonującego w oparciu o przyjętą przez Naród, w kwietniu 1997 roku, Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Systematycznie łamane są podstawy tejże Konstytucji, przez co cierpi Nasz wspaniały Naród !!„historia zatoczyła koło”.
 
 ____________________________________________________________________________________Tekst: Jarosław Banasik i Sabina Andruszko
Zdjęcia: Emil MargielWalne Zebranie członków Koła nr 5
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Busku - Zdroju w dniu 09 kwietnia 2022 r.„Tu w swoim będąc kole,
Do góry głowę wznieś,
Na dolę i niedolę
Najlepsza własna pieśń”


          W dniu 09.04.2022 r., w gościnnej jak zwykle świetlicy w Broninie, odbyło się Walne Zebranie członków ZŻWP zrzeszonych w Kole nr 5 w Busku Zdroju. Zebranie otworzył prezes ppłk Stanisław Kozioł, witając przybyłych członków koła w liczbie 29  oraz zaproszonych gości w osobach współmałżonków. Następnie zaprosił do odśpiewania pieśni Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wg słów Jana Chojnackiego pt. „To przecież nie tak dawno…”. Pieśń zaintonował ppor. rez. Jarosław Banasik, nowo przyjęty członek Koła, solista Wojskowego Zespołu Wokalnego KONSONAS, przyszły korespondent koła nr 5. Po odśpiewaniu prezes przekazał prowadzenie Walnego Zebrania wiceprezes Zarządu Koła nr 5 kol. inż. Sabinie Andruszko, która podziękowała za wybór na przewodniczącą .
        Na wstępie poprosiła zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich ofiar toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny - poległych w walce ukraińskich żołnierzy, a także cywilów i dzieci, zamordowanych w okrutny sposób przez rosyjskie wojska. Na sali obrad widoczne były liczne akcenty ukraińskie w postaci niebiesko-żółtych barw, które symbolizują kolor nieba i dojrzałej złotej pszenicy. Barwy te dominowały w bukiecie stojącym na stole prezydialnym. Były to żółte tulipany połączone niebieską kokardą z inicjatywy kol. Andruszko. Większość obecnych na zebraniu członków posiadało w swoich ubraniach wpięte wstążeczki w tych barwach – wyrażające ich solidarność z walczącą Ukrainą – przygotowane przez ppłk Alinę Miłkowską, pełniącą funkcję przewodniczącej Komisji Socjalno-Bytowej Koła Nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju.
Kol. S. Andruszko przedstawiła i omówiła porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie przez obecnych.
Jednym z punktów zebrania była informacja z przebiegu XI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Świętokrzyskiego ZŹWP, który odbył się w dn. 27.11.2021r. w miejscowości Św. Katarzyna.
     Kol. Sabina Andruszko jako wiceprzewodnicząca Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, brała czynny udział wraz z prezesem ppłk Stanisławem Koziołem, również członkiem Zarządu Wojewódzkiego, w kampanii sprawozdawczo - wyborczej do władz wojewódzkich. Nie była to łatwa  kampania. Przez dłuższy czas nie było żadnego kandydata na prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Atmosfera jaka wytworzyła się w Związku po zerwaniu Umowy o współpracy MON ze Związkiem Żołnierzy Wojska, spowodowała prawie całkowity rozpad niektórych kół, ogólne zniechęcenie i apatię. W naszej wojewódzkiej organizacji dodatkowo nastąpił zbieg rożnych zdarzeń mających wpływ na brak zaangażowania ze strony kolegów.
      W przeciągu ostatnich czterech lat odeszło na ,,Wieczną wartę,, trzech prezesów Zarządu Wojewódzkiego. Zmarł płk Czesław Gajda, ppłk Bogusław Gliwa oraz nie pełniący już funkcji mjr Władysław Adach - przebywający w Domu Opieki w Kielcach.
Ostatnio funkcję prezesa Zarządu Wojewódzkiego pełnił płk Edward Wacnik, który mimo wieku ponad 90 lat wykonywał dobrze swoje obowiązki, dzięki ścisłej współpracy z ppłk Mirosławem Wdowczykiem. Większość kolegów z Zarządu była przekonana , że kol. Wdowczyk będzie kandydował na prezesa. Dlatego rezygnacja z kandydowania przez kolegę Wdowczyka była dla nich ogromnym rozczarowaniem. Powstał problem. Po dwóch posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego poświęconych tej sprawie, po różnych rozmowach i namowach, ostatecznie padła propozycja ppłk Stanisława Kozioła na prezesa Zarządu Wojewódzkiego. Nie była to łatwa sytuacja ani dla kol. prezesa Kozioła  czy jego rodziny, ani dla buskiej organizacji,… To nie ambicje prezesa zadecydowały. To konieczność. Ostatecznie zarząd koła nr 5, jak i małżonka prezesa, wyrazili zgodę na jego kandydowanie.
       Tak więc na XI Zjeździe Delegatów Świętokrzyskiej Organizacji ZŻWP kol. S. Kozioł był jedynym kandydatem i został jednogłośnie wybrany 19 głosami delegatów na Prezesa Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jest to niewątpliwie duży zaszczyt dla kol. Kozioła, ale jednocześnie duża odpowiedzialność. Delegaci mają duże oczekiwania związane z wyborem nowych władz. Jednocześnie prezes Kozioł został wybrany delegatem na XII Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP. Praca przedwyborcza nie poszła na marne. Został wybrany nowy zarząd - są to osoby kompetentne, posiadające ogromną wiedzę i co najważniejsze, chęci do pracy społecznej. Wśród członków prezydium jest 1 pułkownik, 4 podpułkowników i kol. Sabina Andruszko, wybrana na kolejną kadencję. Przewodnicząca WZ pogratulowała ppłk Stanisławowi Koziołowi, a wszyscy obecni oklaskami wyrazili swoje zadowolenie z tego faktu. Głos zabrał prezes, który poinformował obecnych o akcji ,,Pomoc dla Ukrainy”. Wystąpił w dwóch rolach - prezesa Zarządu Wojewódzkiego i koła nr 5. Poinformował, że zgodnie z sugestią ZG – Zarząd Wojewódzki podjął akcję ,,Pomoc dla Ukrainy”. Przygotowano niezbędne materiały rozesłano do poszczególnych kół celem realizacji. Zarząd Koła nr 5 podjął inicjatywę zbiórki pieniężnej od członków i sympatyków koła. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 2.800 zł. Akcja trwa nadal.
      Ponadto poinformował, że dwóch kolegów tj. Dariusz Walkiewicz i Krzysztof Dziekan przyjęli do swych domów uchodźców, zapewniając im lokum, wyżywienie i art. pierwszej potrzeby. Kol. Walkiewicz przyjął 30 osób w tym połowa dzieci, a kol. Dziekan przyjął 50 osób wraz z dziećmi. Do chwili obecnej nie otrzymali żadnego wsparcia finansowego. Również kol. Wiesław Kasza udziela się jako wolontariusz, wydając art. spożywcze przygotowane przez buski MOPS. Kol. prezes podziękował zebranym za wsparcie przy wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Wojewódzkiego oraz wyraził oczekiwanie na dalszą owocną współpracę.
       W dalszej części zebrania kol. Andruszko poprosiła kol. Wiesława Kostyrę o przedstawienie projektu planu pracy koła nr 5 na 2022 r, który bez uwag został przyjęty. Przewodnicząca WZ jak również przewodnicząca Kapituły „Pierścienia Złotego Orła”, przedstawiła propozycje zmian do Regulaminu tegoż pierścienia. Ponieważ nie było uwag ani innych propozycji, poddała dokument pod głosowanie. Znowelizowany regulamin został przyjęty przy jednym głosie ,,wstrzymującym się”.
       Następnym punktem porządku Walnego Zebrania było wręczenie odznaczeń i jednej legitymacji członkowskiej nowo przyjętemu koledze. Do wręczenia odznaczeń przewodnicząca poprosiła Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ppłk Stanisława Kozioła
1.„Krzyż Złoty z Gwiazdą” - otrzymali : płk dr n. med. Bernard Solecki,
płk dr n. med. Zdzisław Legwant, płk dr n. farm. Romuald Duda
2.  Złoty Krzyż ZŻWP –  otrzymał sierż. Kryspian Dratwa
3 „Złoty Medal 40-Lecia ZŻWP” – otrzymali :st. chor. Andrzej Obłąk, st. sierż. Tadeusz Banaszewski, sierż. Kryspian Dratwa, ppor. Zbigniew Wieczorek, Stanisław Kędzierski, Piotr Frączkiewicz
4. „Brązowy Medal za wybitne zasługi dla ZŻWP’ – otrzymał hm Adam Gadawski – komendant ZHP w Busku - Zdroju
5. „Odznakę  Honorową ZŻWP” - otrzymali: mjr Wiesław Michalski, sierż. podchor. Krzysztof Tomeczak, Maria Wojciechowska, Krzysztof Dziekan.

Przewodnicząca WZ przekazała nazwiska nowo przyjętych członków do koła nr 5. Są to:
Stanisław Niepsuj, Jerzy Palusiński, Jarosław Banasik, ppłk Anna Miłkowska, Krzysztof Leszczyński, Jan Zawora, Elżbieta Zawora, ppłk Zbigniew Godyń i ostatnio w 2022 r, Wiesław Oszywa.
Ponadto odczytała nazwiska osób, którym wręczono akt nadania i powołania na poszczególne funkcje w kole .
Prezes Stanisław Kozioł wręczył akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Koła nr 5 w Busku - Zdroju kol. Wiesławowi Kostyra na podstawie uchwały nr 2/08/2021 z dn. 28.08.2021r.
Akt powołania na członków komisji socjalno-bytowej koła Nr 5 w Busku-Zdroju wręczono ppłk Alinie Miłkowskiej i hm Krzysztofowi Leszczyńskiemu.
     W dyskusji głos zabrał dyrektor 21 WSZUR płk dr n med. Benedykt Solecki, który serdecznie podziękował Zarządowi za wyróżnienia, podziękował za zaangażowanie w pracę dla Związku, która szczególnie w tym okresie była bardzo utrudniona z powodu pandemii. Pogratulował prezesowi i kol. Andruszko wyboru do władz wojewódzkich Związku. Jest to niewątpliwy awans dla tych osób, choć i dodatkowe obowiązki, ale i zaszczyt dla całej organizacji koła nr 5 w Busku –Zdroju. Na zakończenie Walnego Zebrania kol. Andruszko poprosiła zebranych o odśpiewanie jakże popularnej w Polsce i Ukrainie pieśni „Hej sokoły", aby uczcić bohaterskich żołnierzy ukraińskich.
     Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na świąteczny poczęstunek wielkanocny, na który złożyły się kulinarne arcydzieła przygotowane z mistrzowską wprawą przez panią Grażynę Kozioł – małżonkę prezesa oraz panią Annę Dębowską.
W podziękowaniu za włożone zaangażowanie zaśpiewano im gromko „Za zdrowie pań”. A potem jak zwykle był czas na swobodną, serdeczną koleżeńską pogawędkę, wspominanie lat minionych, nowości z życia rodzinnego, na chwilę zapominając o codziennych troskach. Po poczęstunku uczestnicy zebrania już tradycyjnie śpiewali biesiadne i żołnierskie piosenki przy akompaniamencie gitary - Jarosław Banasik oraz akordeonu Elżbiety Siemek i harmonijki ustnej jej małżonka Stanisława Siemek.
A w uchu każdego opuszczającego gościnne progi świetlicy w Broninie zapewne jeszcze długo brzmiała melodia pieśni przewodniej ZŻWP:
„Nam zaś niech towarzyszy
Jak echo dawnych szarż,
Aż po nastanie ciszy
Prosty żołnierski marsz”

___________________________________________________________________________________________ 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Mirosław Wdowczyk, Marek Szmit
 
 
 
 
 
     

 Przedświąteczne spotkanie członków
Koła nr 10 w Kielcach


 
 
 
 
            Zebranie otworzył Prezes Zarządu Koła Kol. ppłk Krzysztof Jędruszczak witając gościa spotkania Kol. pułkownika Edwarda Wacnika, Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP  w województwie świętokrzyskim oraz przybyłych członków Koła. Po złożeniu życzeń wielkanocnych, Prezes zaprosił do wspólnego podzielenia się tradycyjnym  świątecznym jajeczkiem. Uroczysty charakter zebrania zyskał dodatkową aurę odświętności poprzez następujące w jego dalszej części akty wręczenia legitymacji, dyplomów i odznaczenia.
 
         Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego Kol. płk Edward Wacnik  w towarzystwie Prezesa Zarządu Koła Kol. ppłk. Krzysztofa Jędruszczaka oraz  Sekretarza Zarządu Koła Kol. ppłk. Marka Szmita, wręczyli:
 
- Kol. Łukaszowi Stępniowi - Brązowy Krzyż ZŻWP nadany przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Honorowej Zarządu Głównego Związku;
 
- legitymację nowo przyjętym członkom Związku: Kol. Annie Kotwicy oraz Kol. Leszkowi Janosikowi-Bielskiemu;
 
- dyplom podziękowania od Kol. płk. Edwarda Wacnika, Prezesa ZW w latach 2017-2021, za owocną współpracę w trakcie kadencji – Kol. st. sierż. szt. Marianowi Makuchowi i Kol. st. kpr. rez. Mariuszowi Kowalskiemu.
 
           Po tej części zebrania Kol. ppłk Mirosław Wdowczyk przedstawił krótką informację nawiązującą do 25 rocznicy uchwalenia Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe, a Kol. ppłk Marek Szmit zaproponował otoczenie opieką opuszczonego, znajdującego się  w części wojskowej kieleckiego Starego Cmentarza - grobu kapitana żandarmerii Kacpra Fijałkowskiego – przedwojennego oficera kieleckiego plutonu żandarmerii, wchodzącego w skład 10 Dywizji Żandarmerii w Przemyślu. Propozycja zyskała zdecydowaną aprobatę członków Koła, do którego należy wielu byłych żołnierzy zawodowych Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych RP.
 
          Spotkanie stało się także okazją do  żywych wypowiedzi związanych z bieżącymi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz planami Zarządu Koła na najbliższe miesiące. W jego końcowej części Kol. płk Edward Wacnik, Honorowy Prezes ZW, podziękował zebranym za zaproszenie na uroczyste spotkanie, złożył najserdeczniejsze życzenia miłych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy,  życzył najlepszego zdrowia, a Kołu nr 10 powodzenia w realizacji zamierzeń, niosących satysfakcję i radość ze spotkań związkowej wspólnoty.


__________________________________________________________________________________________________
 
Szanowni Koledzy i Koleżanki


 
     Życzymy wszystkim Członkom i Sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oraz  wszystkim Państwu, którzy swoją drogę zawodową związali w przeszłości lub obecnie z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej aby czas Świąt Wielkanocnych był dla wszystkich okazją do odpoczynku i zadumy, a także wypełnił Wasze serca nadzieją i dodał sił, tak byśmy mogli zrealizować wszystkie nasze plany.
 
Wesołych Świąt.
 

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach
 Prezes ppłk w st. spocz. Stanisław KOZIOŁ
________________________________________________________________________________
 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
 


 
 

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
PREAMBUŁA
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
25 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI
 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 


 
       2 kwietnia 2022 roku minie 25 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji RP. W głosowaniu nad jej przyjęciem wzięło udział 497 parlamentarzystów  - 451 głosowało za uchwaleniem Konstytucji, 40 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Nowa Konstytucja, po przyjęciu  jej przez Polaków w referendum i podpisaniu przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, weszła w życie 17 października 1997 r. W konstytucyjnym referendum przeprowadzonym 25 maja 1997 r. wzięło udział  42,86 proc.  uprawnionych do głosowania, a jego wynik był następujący: za nową ustawą zasadniczą było 52,71 proc. głosujących, a 45,89 proc. było przeciw jej przyjęciu.
   Uchwalona Konstytucja III RP, była ukoronowaniem ośmioletniej dynamicznej transformacji ustrojowej naszego kraju. Jej autorzy, przygotowując projekt konstytucji, skorzystali z bogatego dorobku praktyki ustrojowej z lat 1989-1997, co w rezultacie  sprawiło,  że  przyjęta Ustawa Zasadnicza zyskała szansę, by stać się autentycznym fundamentem działania państwa. Polska Konstytucja składa się z 243 artykułów podzielonych na 13 rozdziałów i w porównaniu do innych europejskich konstytucji należy do tych najobszerniejszych i jednolitych.  W swojej istocie jest ona „Konstytucją praw człowieka”, gdyż gwarantuje szeroki zakres ochrony podstawowych praw jednostki: równość wobec prawa, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, sumienia i wyznania czy prawo do sądu. Tym samym, w pełni wpisuje się w standardy demokratycznego konstytucjonalizmu europejskiego. Bardzo ważną jej częścią jest preambuła, czyli uroczysty wstęp, która odwołuje się do polskiej historii, wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Zawiera ponadto formułę odwołania się do Boga (Invocatio Dei)., a zarazem przywołuje inne źródła, z których mogą być czerpane wymienione wartości. Bardzo ważne jest szczególnie to, że preambuła stanowi podstawę do interpretowania treści Konstytucji oraz wskazuje w jakim kierunku winno iść tworzenie  porządku prawnego Rzeczypospolitej.
       W 1997 roku wydawać się mogło, że preambuła oraz treść naszej Konstytucji daje uzasadnioną  nadzieją, że doświadczenia przeszłości, w której często łamano praworządność konstytucyjną, już się nie powtórzą. Niestety, przez lata jej obowiązywania władze państwowe i polskie elity polityczne  robiły wiele, aby osłabić  w społecznej świadomości jej autorytet i znaczenie  w funkcjonowaniu państwa. Największe szkody w tym zakresie zostały poczynione – i nadal się dokonują – w ostatnich siedmiu latach. Jeżeli rozkład sił politycznych nie dawał możliwości wprowadzenia zmian w konstytucyjnych zapisach, to marginalizowano znaczenie naszej Ustawy Zasadniczej, albo tak interpretowano jej treść, by nie przeszkadzała w realizacji założonych celów politycznych, doprowadzając przez to do destrukcji systemu interpretacji konstytucyjnych postanowień. Destrukcji,  do której  przyczyniło się w szczególności praktyczne pozbawienie znaczenia Trybunału Konstytucyjnego jako niezależnego arbitra praworządności oraz konsekwentne niszczenie autorytetów publicznych. Przepisy Konstytucji tracą swoją wartość jeżeli krajowe elity polityczne, zwłaszcza te rządzące, nie są zdolne do tego, by zgodnie uznawać Trybunał Konstytucyjny za niezawisły organ zdolny do realnej kontroli konstytucyjności tworzonego prawa. W rezultacie tworzy się zamęt, pomieszanie pojęć oraz rodzi się prawna niepewność. Wykorzystują to ci, którzy mają możliwość - a najczęściej są to rządzący – i propagandowo robią wszystko, by  przedstawić swoje działania i decyzje, jako zgodne z Konstytucją. Znany akt ułaskawienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę sądownie skazanych polityków własnego ugrupowania politycznego, jest dobitnym przykładem bezkompromisowego, z powodów politycznych, naciągania  odpowiedniego paragrafu Konstytucji.  Można w tym miejscu przytoczyć wiele  przykładów działania władz partyjnych i państwowych w okresie od 2015 roku, które oznaczały jednoznaczne naruszenie zapisów konstytucyjnych lub ich podciąganie pod własną interpretację. Jednak, jako członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przytoczę ten, który dotyczy funkcjonariuszy służb mundurowych pełniących, przynajmniej częściowo, swoją służbę w okresie PRL-u, czyli    do Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 
Rozwiązania zawarte w tej ustawie jednoznacznie naruszają zasady państwa prawa oraz  zasadę niedyskryminacji i równości, poprzez:
 
a) podważanie konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa, do bezpieczeństwa  prawnego oraz do ochrony praw nabytych;
 
b) wprowadzenie niedopuszczalnej, pozasądowej, odpowiedzialności zbiorowej;                                   
 
c) przenoszenie ich skutków nawet osoby, które nie wykonywały danej służby, lecz      należą do rodziny funkcjonariusza;
 
d) radykalne i nieproporcjonalne obniżenie wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowe i tym samym - godzenie w prawa funkcjonariuszy do zabezpieczenia społecznego oraz do zabezpieczenia egzystencji;
 
e) niespełnienie kryteriów zasady przyzwoitej legislacji - m.in. niezgodnie z faktami     historycznymi określenie ustroju panującego w Polsce w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r., jako „totalitarny”;
 
f) wymierzenie jej w ludzi w podeszłym wieku, z licznymi kłopotami zdrowotnymi, co oznacza, że działanie rządzących jest rodzajem osobistej zemsty. 
      W imieniu własnym, a jestem przekonany, że także w imieniu Koleżanek i Kolegów należących do świętokrzyskiej organizacji Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, życzę wszystkim skrzywdzonym przez skutki tej  niekonstytucyjnej ustawy, korzystnych wyroków w procesach zaskarżających ją w pozwach wnoszonych do polskich sądów oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
 
       W sensie  ogólnym należy w tym kontekście, docenić  rolę niezależnych sądów i społeczeństwa obywatelskiego w obronie Konstytucji.  To dobrze, że znacząca część naszego społeczeństwa stopniowo pozbywa się myślenia, że Konstytucja sama w sobie ochroni nas przed zakusami władzy. Po 2015 roku nastąpiła wyraźna zmiana poczucia odpowiedzialności obywateli za funkcjonowanie Konstytucji. Zrozumieliśmy, że sami musimy bronić swoich konstytucyjnych praw i wolności. Widzimy, że  już nie tylko sędziowie, samorządowcy czy naukowcy, ale również środowiska i organizacje społeczne oraz spontaniczne grupy obywateli stają się prawdziwymi obrońcami wartości, które niesie nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Miejmy nadzieję, że ten obywatelski sprzeciw pozwoli w przyszłości odbudować ten stopniowo niszczony konstytucyjny ład naszej Ojczyzny. Dwadzieścia pięć lat temu do ojczystego domu wprowadziliśmy demokratyczne zasady jego funkcjonowania: Konstytucję! Nawet jeśli ją wielokrotnie łamano i nadużywano, to możemy powiedzieć, że  przetrwała i sprawdziła się. Dlatego myślę, że jej Srebrne Gody możemy obchodzić w przekonaniu, że   nadal spełnia ona nasze oczekiwania dotyczące dbałości  o dobro wspólne, o nasze bezpieczeństwo, o prawo do wolności, do równości praw i szacunku do osobistej godności każdego obywatela naszej Ojczyzny.


 
 
                                                                                                                


_________________________________________________________________________________________
Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


Zebranie członków Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach


      7 marca 2022 roku w gościnnych - nieodpłatnie użyczanych od kilku lat - podwojach siedziby Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach spotkali się członkowie Koła nr 10, by przedyskutować i podjąć decyzje dotyczące aktualnych zadań Koła. Zebranie prowadził Kol. ppłk Marek Szmit, Sekretarz Zarządu Koła nr 10. Zebranie odbywało się w przeddzień Dnia Kobiet (a taki termin zebrania wybrany został nieprzypadkowo) i dlatego rozpoczęło się ono od złożenia życzeń z okazji ich Święta. Życzenia Paniom - w imieniu Zarządu Koła oraz obecnych - złożył Przewodniczący zebrania, który wręczając Kol. Teresie Mróz, Kol. Joannie Sieniawskiej i Kol. Jolancie Wdowczyk dyplom z dedykacją oraz różę - konkurującą swym pięknem z urodą obdarowanych Pań –  życzył im szczęścia niesionego przez każdy kolejny dzień ich życia oraz nieustająco dobrego zdrowia i wielu wzniosłych przeżyć osobistych. Współbohaterem uroczystej części zebrania był Pan Pułkownik Wacław Kubiak, któremu Przewodniczący zebrania wręczył legitymację nowo przyjętego członka Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
      Ważną częścią spotkania członków Koła były, przewidziane w jego programie, kwestie dotyczące Ukrainy najechanej przez wojska Federacji Rosyjskiej. Prowadzący zebranie ppłk Marek Szmit odczytał apel Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Zarządu Głównego ZŻWP w sprawie pomocy dla Narodu Ukraińskiego, bohatersko walczącego z rosyjskim okupantem. Członkowie Koła nr 10 przyjęli zaproponowaną przez Zarząd Koła, uchwałę w sprawie „Pomocy dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę”. W tym celu rozdana została uczestnikom zebrania przygotowana przez Zarząd Koła ulotka informująca o oficjalnie podanych adresach poczty elektronicznej, numerach kont bankowych oraz stronach internetowych organizacji zajmujących się pomocą dla ukraińskich ofiar putinowskich agresorów.
     Tę wyjątkową część zebrania podkreślały także symboliczne wyrazy łączności z bohaterskimi Ukraińcami, które wyrażone zostały m.in. poprzez fragment dekoracji sali w barwach flagi naszych walecznych sąsiadów, a także poprzez – dla oddania naszego, byłych żołnierzy zawodowych, hołdu bohaterskim ukraińskim żołnierzom – odśpiewanie pieśni Hej Sokoły, której refren wyśpiewaliśmy po ukraińsku.
Cлава Україні!!!
 

________________________________________________________________________________________________
 
Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP deklaruje
 
solidarność z narodem ukraińskim!


         W obliczu tak dramatycznych wydarzeń związanych z bezprecedensowym aktem agresji Rosji na Ukrainę, Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP deklaruje solidarność z narodem ukraińskim! Cała nasza społeczność wyraża nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu
politycznego i zbrojnego. Wierzymy, że Ukraina będzie wolną i bezpieczną Ojczyzną dla naszych sąsiadów._________________________________________________________________________________ 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 


 
 
Zmarł płk w st. spocz. Stefan KUZIŃSKI – Honorowy Prezes
 
Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
 
 
       16 stycznia 2022 roku w wieku 95 lat, zmarł Pułkownik mgr Stefan Kuziński  Honorowy Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, członek Związku od 1981 roku.
 
       Pułkownik S. Kuziński po uzyskaniu  w 1951 r. stopnia  oficerskiego rozpoczął zawodową służbę w Wojsku Polskim, podczas której zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk. Służbę wojskową zakończył  w 1978 r. na stanowisku zastępcy dowódcy brygady. Podczas 40-letniej przynależności do ZŻWP sprawował szereg funkcji związkowych: w Zarządzie Koła nr 2 w Kielcach, we władzach Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego – przez cztery kadencje pełnił funkcję Prezesa ZW - a także członka Zarządu Głównego Związku. Za ofiarną służbę w Wojsku Polskim został wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast za pełną poświęcenia działalność w Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku oraz wieloma odznaczeniami związkowymi, łącznie z tym najwyższym, czyli Krzyżem Komandorskim ZŻWP.
 
       Żegnamy ś.p. Stefana Kuzińskiego, zasłużonego Pułkownika Wojska Polskiego, społecznika oddanego w działaniach dla dobra naszej związkowej społeczności, a przede wszystkim dobrego i bardzo życzliwego Człowieka, cieszącego się niezwykłym szacunkiem w środowisku byłych żołnierzy zawodowych i członków ich rodzin.
 
 
               
                   Cześć Jego Pamięci!
 


 
                         PREZES
 
                                Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego
 
                                        ppłk Stanisław KOZIOŁ
 
 


Uroczystości pogrzebowe Pułkownika Stefana Kuzińskiego rozpocznie msza święta w dniu 21.01 br. – piątek - o godzinie 10.00 w Kościele Garnizonowym pw. MB Królowej Polski w Kielcach (ul. Chęcińska 2), po której kondukt żałobny odprowadzi Zmarłego na Cmentarz Prawosławny w Kielcach (ul. Ściegiennego 14).


_______________________________________________________________________________________________


Tekst i zdjęcia Mirosław Wdowczyk77 ROCZNICA WYZWOLENIA KIELC SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

       W latach 70. XX w.  w miejscu wydzielonym z Cmentarza Starego w Kielcach u zbiegu ulic Z. Kwasa i J. Sobieskiego utworzono Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Pogrzebano w nim ekshumowane szczątki 3999  żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 roku podczas walk z Niemcami na terenie  Kielc oraz w najbliższej okolicy. Pochowani tu młodzi żołnierze zginęli idąc „bić Germańców” z bardzo popularną rosyjską pieśnią wojenną „Poslednij boj” na ustach, której refren w amatorskim tłumaczeniu brzmi:
Jeszcze niewiele, jeszcze troszkę-troszkę.
Ostatni bój - on taki trudny,
a ja do Rosji, do domu chcę,
ja tak dawno nie widziałem mamy.
Ani oni swoich mam, ani matki poległych tu synów, już nigdy nie zobaczyli.
       Dla uczczenia ich bohaterskiej śmierci, 15 stycznia 2022 roku w 77 rocznicę wyzwolenia Kielc spod okupacji hitlerowskiej, przy grobach czerwonoarmistów  odbyła się uroczystość złożenia wiązanek kwiatów pod Pomnikiem  Żołnierzy Radzieckich. Pamięć poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy oddali życie w walce z hitlerowskimi okupantami Ziemi Kieleckiej, uczciła delegacja Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz delegacja Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, która przybyła na uroczystość ze sztandarem Oddziału Wojewódzkiego. Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki ZŻWP reprezentowali: ppłk Marek Szmit, Wiceprezes ZW ds. Organizacyjnych, st. chor. sztab. Janusz Smolanko, członek ZW oraz st. chor. Ludwik Będziora, a Oddział Wojewódzki ZWiRWP reprezentowali: płk Jan Szpak, Prezes  OW ZWiRWP oraz por. Wiesław Jamorski i st. chor. Ryszard Borkowski.
       Po złożeniu wiązanek pod pomnikiem, ppłk Marek Szmit przypomniał zebranym historyczne okoliczności związane z bojami oddziałów Armii Czerwonej, które doprowadziły do wyparcia z naszego miasta jednostek niemieckiego okupanta. Wspomniał m.in., że 12 stycznia 1945 r. znad przyczółka baranowsko-sandomierskiego ruszyła  ofensywa wojsk Armii Czerwonej, a już 13 stycznia jej jednostki rozpoczęły uderzenie na Kielce. Niemcy bronili miasta niezwykle zaciekle - zdając sobie sprawę ze znaczenia Kielc dla przemysłu na rzecz wojsk III Rzeszy. 15 stycznia 1945 r., po wielogodzinnych i ciężkich walkach, stolica obecnego województwa świętokrzyskiego została zajęta przez żołnierzy wojsk radzieckich. Podczas bitwy poległo 129 kielczan, 248 czerwonoarmistów i około 6000 Niemców.  
        Odsłonięty 15 stycznia 1975 roku Pomnik  Żołnierzy Radzieckich, autorstwa Stefana Maja, złożony jest z dwóch płyt. Na trapezoidalnej ścianie autor umieścił płaskorzeźbę przedstawiającą klęczącą kobietę, trzymającą w jednej ręce wieniec, a w drugiej rączkę małej dziewczynki. W tle tych postaci umieszczone są: gołąb, kwiaty i promienie słoneczne. Przed pomnikiem ułożona jest  marmurowa płyta pochodząca ze zlikwidowanego Pomnika Wdzięczności - stojącego do roku 1989 na Placu St. Żeromskiego w Kielcach - na której wyryty jest tekst w języku polskim i rosyjskim: Cześć i chwała żołnierzom Armii Czerwonej, wyzwolicielom Kielc. Po obu stronach alei prowadzącej do pomnika znajduje się 36 kwater ze zbiorowymi i indywidualnymi mogiłami. Renowacja cmentarza została przeprowadzona w latach 1986-1988. Od szeregu lat - we współpracy z właściwymi służbami Miasta Kielce – Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich opiekują się, pielęgnując trawniki, porządkując pomnik i jego otoczenie,  Państwo Urszula i Janusz Smolankowie. St. chor. sztab. Janusz Smolanko jest członkiem Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP.

______________________________________________________________________________________ 
Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski
 
 
 
 
 _______________________________________________________________________________________

Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Szanowni Koledzy,


              Uprzejmie informuję, że na adres  Sekretariatu FSSM RP wpłynęło pism z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w załączeniu).
Komentarz:

RZĄD REAGUJE NA LIST OTWARTY

       W odpowiedzi na list otwarty Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP skierowany na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Izabela Antos poinformowała, że list przesłany został do Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego, jako organu właściwego do jego rozpatrzenia.

Na tym tle nasuwają się następujące wnioski:

·         - na każdą krzywdę należy reagować, to wskutek reakcji wielu środowisk władza zauważyła problem,

·         - nawet najsłuszniejszy cel (Polski Ład) nie uświęca automatycznie środków prowadzących do jego realizacji,

·         - nie można dzielić obywateli na lepszych i gorszych, wszyscy zasługują na jednakowe traktowanie.

Pamiętajmy o jakże aktualnym  XI przykazaniu sformułowanym przez prof. Mariana Turskiego „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY”.


       Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie, podobnie jak pismo do premiera oraz opublikowanie go na stronach internetowych Waszych Zarządów  wraz z ww. komentarzem.


Z poważaniem

Sekretarz Generalny

płk Henryk Budzyński________________________________________________________________________________________________


Tekst i zdjecia: Mirosław Wdowczyk

SIEDEMDZIESIĄTA SIÓDMA ROCZNICA WYZWOLENIA KIELC


        15 stycznia 2022 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Zygmunta Kwasa w Kielcach, delegacje reprezentujące Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Oddział Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Radzieckich upamiętniającym żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach na terenie Kielc i pobliskich miejscowości.
Zapraszamy serdecznie świętokrzyską społeczność do udziału w tej uroczystości.
        II  wojna światowa: 12 stycznia 1945 r., znad przyczółka  baranowsko-sandomierskiego ruszyła ofensywa wojsk Armii Czerwonej, a już  13 stycznia jej jednostki rozpoczęły uderzenie na Kielce. Zdając sobie  sprawę ze znaczenia Kielc – przemysł na rzecz wojsk III Rzeszy - Niemcy  bronili miasta niezwykle zaciekle. 15 stycznia, po wielogodzinnych i  ciężkich walkach, stolica obecnego województwa świętokrzyskiego została  zajęta przez żołnierzy wojsk radzieckich. Podczas bitwy poległo 129  kielczan, 248 czerwonoarmistów i około 6000 Niemców. W latach 70. XX w. w  miejscu wydzielonym z Cmentarza Starego w Kielcach u zbiegu ulic Z. Kwasa i J. Sobieskiego utworzono Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Pogrzebano w nim ekshumowane szczątki około 4000 żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 roku podczas walk z Niemcami na terenie Kielc oraz w najbliższej okolicy. 15 stycznia 1975 roku na cmentarzu odsłonięto pomnik autorstwa Stefana Maja, poświęcony pamięci poległych czerwonoarmistów._________________________________________________________________________________


Szanowni Koledzy


Przesyłam list Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP do Premiera Mateusza Morawieckiego. Uprzejmie proszę o jego rozpowszechnienie do podległych struktur Związku.
Jednocześnie proszę o wykorzystanie go do promocji Związku oraz stworzenia możliwości zachęcania potencjalnych kandydatów do wstąpienia do Związku.


 Z poważaniem

Sekretarz Generalny ZG ZŻWP

płk Henryk Budzyński
Wróć do spisu treści