Koło nr 2 - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

Koło nr 2

Nasze Koła
KOŁO NR 2

Związku Żołnierzy Wojska PolskiegoKontakt:

Prezes Koła nr 2; kol. Sławomir Marszałek, tel. 660818939, e-mail: slawek.mars@tlen.pl
 
Sekretarz Koła nr 2; kol. Marian KOWALIK


Zarząd:

Kadencja 2017-2021

Prezes kol. Sławomir Marszałek
Sekretarz kol. Marian Kowalik
Wiceprezes Kol. Tadeusz Czajor
Wiceprezes Kol. Ryszard WalczakKomisja Rewizyjna:

Kadencja 2017-2021
Przewodniczący: Mieczysław Maciejewski
Sekretarz: Stanisław Babiarz
Członek: Wojciech SieradzHISTORIA  KOŁA  Nr2 - Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
(początkowa nazwa Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP)


          Historia koła Nr 2 Z.Ż.W.P. ściśle wiąże się z powstaniem w dniu 12 listopada 1981r. Krajowego Komitetu Założycielskiego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WP w Warszawie, którym kierowało Prezydium z płk w st. spocz. dr. Romanem Lesiem na czele. Na kielecczyźnie w dniu 3 marca 1981r. powołano 15 osobowy komitet Założycielski ZBŻ WP, którym kierował płk dypl. rez. Wacław Goleń. Celem prac Komitetu było propagowanie idei związku wśród byłych żołnierzy zawodowych i powołanie kół przy istniejących wówczas w województwie kieleckim JW.JW. 3417, 2359, 3533 mp. Kielce i przy WKU Kielce, Starachowice, Busko oraz przy Miejskim Inspektoracie Obrony Cywilnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koło ZBŻZ WP przy JW. 3417 Kielce (20BŁ) powstało na przełomie marca i kwietnia 1981r. i od samego początku należeli do niego byli żołnierze zawodowi jednostek wojskowych stacjonujących w koszarach 2 pal Leg. (2 pułk artylerii lekkiej Legionów wchodził w skład 2 DP Leg.) w okresie powojennym. Jednocześnie Dowództwo 20 BŁ im. Ziemi Kieleckiej objęło patronatem działalność swoich „związkowców”.
Skład I Zarządu Koła Nr2  za okres 1981 – 1984r.:
Prezes – ppłk rez. Mieczysław Wieczorek (od 09.10.1984 płk rez. Czesław Sitarski)
Sekretarz – ppłk rez. Adolf Grochowski
Skarbnik – st. sierż. sztab. Zenobiusz Cieślak (od 07.04.1983 st. sierż. sztab. Tadeusz  Ćwiek)
Członkowie: ppłk mgr rez. Stefan Kuziński, ppłk rez. Kazimierz Góral, por. rez. Konstanty Pawlikowski.
W dniu 23 kwietnia 1981r. w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Kielcach Bukówce odbył się I Wojewódzki Zjazd Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych WP.  W Zjeździe uczestniczyło z pewnością czterech delegatów Koła Nr2, tj. ppłk rez. mgr Stefan Kuziński, ppłk  rez. Adolf Grochowski, por. rez. Konstanty Pawlikowski, ppłk rez. Kazimierz Góral. Pierwsi trzej weszli w skład Zarządu Wojewódzkiego a ppłk rez. Kazimierz Góral został powołany na członka Komisji Rewizyjnej ZW.
I Krajowy Zjazd obradujący w dniach, 13-14 czerwca 1981roku w Warszawie przyjął statut, gdzie między innymi, zawarty był program działania w czterech głównych dziedzinach:
1.    Integrowanie środowiska byłych żołnierzy zawodowych, a także rozwiązywanie problemów całego środowiska oraz poszczególnych jego członków.
2.    Podejmowanie działań skierowanych na zewnątrz, wykorzystywanie doświadczeń członków związku i wychowawczym oddziaływaniem na środowisko społeczne, zwłaszcza na młodzież w realizacji programu wychowania patriotyczno- obronnego.
3.    Rozwijanie koleżeńskich więzi środowiska z wojskiem, zwłaszcza z jednostkami macierzystymi i instytucjami wojskowymi.
4.    Zapewnienie prawnego funkcjonowania wszystkich organów organizacyjnych Związku, podejmowanie działań zgodnych z postanowieniami Statutu i innych aktów prawnych.
                Dla jasności wizerunku Związku w Statucie zapisano, że ZBŻZ jest dobrowolnym i samorządnym, demokratycznym stowarzyszeniem. W swej statutowej działalności kieruje się zasadą apartyjności i neutralności światopoglądowej. Ideą łączącą jego członków jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi a czołowym zadaniem – społeczne działanie na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.
            Podsumowując działalność członkowską w Kole Nr2 i Zarządzie Wojewódzkim w perspektywie 40-lecia działalności Związku postanowiono wyróżnić na stronach internetowych najbardziej aktywnych członków Koła. Są to: płk dypl. w st. spocz. Wacław Goleń, płk w st. spocz. Mieczysław Jastrząb, płk w st. spocz. mgr Stefan Kuziński, płk inż. w st. spocz. Mieczysław Maciejewski, kpt w st. spocz. mgr Stanisław Babiarz. Oto krótkie charakterystyki działalności najbardziej zasłużonych członków naszego Koła:PUŁKOWNIK DYPLOMOWANY W ST. SPOCZ. WACŁAW GOLEŃ

        Płk dypl. w st. spocz. Wacław Goleń służbę wojskową pełnił w latach 1944 – 1977 na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych do dowódcy pułku piechoty zmechanizowanej włącznie. W latach 1954 – 1957 ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie. Brał udział w walkach z hitlerowskim okupantem w obronie Jabłonny, w wyzwoleniu Warszawy, Bydgoszczy, przełamaniu Wału Pomorskiego i zdobyciu Kołobrzegu a następnie w walkach ze zbrojnym podziemiem UPA na terenie Bieszczad. Do ZBŻZ wstąpił  w 1981 roku. Był jednym z organizatorów ZBŻZ na terenie województwa kieleckiego. W latach 1981 – 1989 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Kielcach. Na IV zjeździe został wybrany sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ w Kielcach.
Został odznaczony m.in.:
·       Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;
·       Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
·       Krzyżem Walecznych;
·       Złotym Krzyżem Zasługi;
·       Odznaczeniami pamiątkowymi, państwowymi i resortowymi.
Za długoletnią działalność społeczną w ZBŻZ został wyróżniony „Odznaką honorową za zasługi dla ZBŻZ” oraz wpisem do "Honorowej Księgi Zarządu Głównego Za zasługi dla ZBŻZ”. Ponadto na VI Krajowym Zjeździe nadano godność Honorowego Członka Związku.


PUŁKOWNIK W ST.SPOCZ. MIECZYSŁAW JASTRZĄB

     Płk w st. spocz. Mieczysław Jastrząb służbę wojskową pełnił w latach 1949 - 1976 na różnych stanowiskach do zastępcy dowódcy pułku obrony terytorialnej ds. polityczno-wychowawczych w Kielcach. W latach 1950 - 1990 aktywnie działał w Lidze Obrony Kraju, Klubach Oficerów Rezerwy, ZBOWiD oraz jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej nadal pracował w dziedzinie obronności kraju. Przez 10 lat był dyrektorem Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Obrony. Umiejętnie kierował przygotowaniami obronnymi w administracji terenowej i gospodarce narodowej województwa kieleckiego. Z chwilą powstania w 1981 r. Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, został wybrany Prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ. Funkcję tę pełnił przez okres dwóch kadencji. Pod kierownictwem płk Mieczysława Jastrzębia, kielecka organizacja ZBŻZ powiększyła swoje szeregi oraz rozwinęła działalność statutową w zakresie socjalno-bytowym, społecznym i patriotyczno-obronnym. Został wyróżniony następującymi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi:
·       Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
·       Złotym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju".
Ponadto za działalność społeczną z Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych został wyróżniony odznaką honorową "Za Zasługi dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych" oraz wpisem do "Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZG ZBŻZ".
 
PUŁKOWNIK W ST. SPOCZ. STEFAN KUZIŃSKI

 
       Płk w st. spocz. mgr Stefan Kuziński służbę wojskową pełnił w latach 1948 – 1978. W latach 1950 - 1951 był słuchaczem w Oficerskiej Szkole w Legnicy, a po jej ukończeniu został mianowany na pierwszy stopień oficerski. W latach1965 – 1969 był słuchaczem w Wojskowej Akademii Politycznej. Jako oficer, służbę zawodową w wojsku związał z pracą w aparacie politycznym, w którym zajmował różne stanowiska - od zastępy dowódcy kompanii do zastępy dowódcy brygady ds. politycznych.
 
Do rezerwy został przeniesiony w  roku 1978 w stopniu pułkownika. Do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych wstąpił 17 marca 1981 r.  W latach 1981- 1985 r. był wiceprezesem Zarządu Koła Nr 2, członkiem Zarządu Wojewódzkiego i sekretarzem ZW ZBŻZ w Kielcach. Był również członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego ZBŻZ II Kadencji oraz czterokrotnym Prezesem ZW ZBŻZ. Na IV Krajowym Zjeździe został wybrany członkiem ZG ZBŻZ. Za działalność związkową został wyróżniony:
 
·      odznaką honorową „Za zasługi dla ZBŻZ WP”,
 
·      wpisem do Księgi Honorowej ZG „za zasługi dla ZBŻZ WP”,
 
·      wpisem do Księgi Honorowej ZW „Za zasługi dla ZBŻZ WP”,
 
·      Krzyżem Oficerskim
 
·      Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 
·      Innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 
PUŁKOWNIK W ST.SPOCZ. EDWARD WACNIK


 
       Urodził się 30 marca 1928 r w miejscowości Skolin powiat Jaworów woj. Lwów, w rodzinie chłopsko-robotniczej. Służbę wojskową w 1949 roku powołany przez Rejonową Komendę Uzupełnień Jarosław z przydziałem do Brygady Artylerii w Grudziądzu. Tam wytypowany został do szkoły podoficerskiej artylerii i przeniesiony do Inowrocławia. Szkołę podoficerską ukończył z wynikiem bardzo dobrym uzyskując stopień kaprala. Pod koniec września 1950 roku, po zdaniu egzaminu, został przyjęty do Szkoły Oficerskiej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy. Szkołe ukończył z wyróżnieniem i na promocji mianowany na stopień podporucznika. Przydział służbowy otrzymał do Jednostki Wojskowej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu. W okresie pobytu w szkole oficerskiej osiągał bardzo dobre wyniki w sporcie wyczynowym w różnych dyscyplinach. Dlatego po dwóch miesiącach pobytu w Poznaniu na stanowisku dowódcy plutonu został skierowany na roczny kurs instruktorów wychowania fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po ukończeniu AWF w Warszawie, dostał przydział do Jednostki Wojskowej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kielcach na stanowisko instruktora wychowania fizycznego. Pracując na tym stanowisku w dalszym ciągu wyczynowo zajmował się sportem biorąc czynny udział w różnych dyscyplinach. Jego ulubioną dyscypliną był sześciobój gimnastyczny. Tu uzyskał poziom I klasy państwowej. Jego dużym sukcesem było też trzykrotne zdobycie pierwszego miejsca w wieloboju oficerskim na szczeblu krajowym Wojsk Wewnętrznych, który składał się z pięciu konkurencji: strzelanie, pływanie, bieg na 3000 m na bieżni, podnoszenie 17,5 kg ciężarka na ilość razy i szermierka – walka na bagnety. Po kilkunastu latach pracy jako instruktor WF, został przeniesiony do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Ukończył kurs doskonalenia oficerów w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. W roku 1974 został przeniesiony do pracy w Lidze Obrony Kraju na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Kielcach.  
 
       W roku 1989 po 40 latach służby i pracy w mundurze odszedł na emeryturę. Jednak nadal jest wielkim społecznikiem. Dużo czasu poza zadaniami służbowymi poświęca na zebrania kół, klubów, organizuje zawody w letnich sportach obronnych. Już w roku 1990 został członkiem Koła Nr 2, a w 1992 został wybrany prezesem tego Koła. Funkcję prezesa sprawował przez trzy kadencje do roku 2004. Równolegle oprócz działalności w macierzystym Kole, pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ds. obronnych. Na ostatnim Zjeździe Zarządu Wojewódzkiego zostaje wybrany prezesem Zarządu Wojewódzkiego i funkcję tę pełni do chwili obecnej.
 
Jego praca służbowa i działalność społeczna była wysoko oceniana i wynagradzana. Były to nagrody i odznaczenia państwowe i resortowe, w sumie ponad 40. Najważniejsze z nich to:
 
·       Krzyż Kawalerski Polonia Restituta;
 
·       Złoty Krzyż Zasługi;
 
·       Złoty madal za zasługi dla obronności kraju;
 
·       Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju;
 
·       Złoty madal za zasługi dla pożarnictwa;
 
·       Złoty Krzyż Polskiego Czerwonego Krzyza;
 
·       Złoty madal Słuzby Zbrojne w Służbie Ojczyzny;
 
·       Medal Komisji Edukacji Narodowej;
 
·       Złoty medal zasługi dla Polskiego Związku Łowieckiego;
 
·       Złoty madal za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego;
 
·       Złoty Krzyż z Gwiazdą Za zasługi dla ZŻWP;
 
·       Złota odznaka „zasłużony działacz kultury fizycznej;
 
·       Złota odznaka za zasługi dla Kielecczyzny;
 
Wpisy do Ksiąg Honorowych:
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarządu Wojewódzkiego;
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarządu Głównego;
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Ligi Obrony Kraju Zarządu Wojewódzkiego;
 
·       Wpis do Księgi Honorowej Ligi Obrony Kraju Zarządu Głównego.
 
PUŁKOWNIK INŻ W ST.SPOCZ.  MIECZYSŁAW MACIEJEWSKI


 
       Płk inż. w st. spocz. Mieczysław Maciejewski syn Józefa urodził się 01.03.1939 roku w Sierpcu. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, rok ukończenia 1966. Stopień podporucznik. Do dalszej służby wojskowej został skierowany do JW. 3417 w Kielcach, na stanowisko dowódcy plutonu kompanii remontowej. Z biegiem lat awansuje do stopnia podpułkownika pełniąc funkcje: inżyniera batalionu radiowego, inżyniera radio Brygady oraz metrologa służb technicznych 20 BŁ WOWewn. Ma w swojej pracy i służbie kilkanaście uznanych i nagradzanych wniosków racjonalizatorskich – przewodniczy komisji racjonalizatorskiej.
 
      W 1990 roku odchodzi na zasłużoną emeryturę po 30 latach służby. W 1991 roku wstępuje do ZBŻZiOR WP, w którym działa do chwili obecnej na rzecz społeczności wojskowej. Przez te lata pełnił wiele funkcji w Związku, zarówno w Kole nr 2 jak i w Zarządzie Wojewódzkim. Przez 2 kadencje jest skarbnikiem Koła nr 2 w Kielcach, następnie wiceprezesem tego Koła a potem przez 1 kadencje Prezesem. Równocześnie reprezentuje Koło w Zarządzie Wojewódzkim. Pełni tu funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od drugiej kadencji od chwili obecnej jest skarbnikiem Zarządu Wojewódzkiego. Jest inicjatorem i współorganizatorem powołanego przy Zarządzie Wojewódzkim chóru pieśni patriotycznych, żołnierskich i partyzanckich oraz religijnych „Żołnierskie Echa”, w którym występuje jako chórzysta.
        W czasie działalności społecznej z powierzonych funkcji wywiązuje się bardzo dobrze. Jest systematyczny, obowiązkowy, zdyscyplinowany, życzliwy kolegom. Służy i radzi pomocą, otwarty na problemy członków Związku. Za swoją działalność został wyróżniony wieloma dyplomami i odznaczeniami związkowymi: Krzyżem Brązowym, Srebrnym, Złotym, Złotym z Gwiazdą oraz Komandorskim.
 

KPT W ST. SPOCZ. STANISŁAW BABIARZ


    Kol. kpt w st spocz mgr Stanisław Babiarz do ZŻWP należy od 1995 roku. Jest aktywnym członkiem.  Kreatywny, zaangażowany w propagowanie idei związkowych wśród byłych żołnierzy oraz ich rodzin. Przez wiele lat czynnie współpracował i dalej działa z różnymi instytucjami na rzecz wychowania patriotycznego oraz pro obronnego społeczeństwa – w tym zwłaszcza młodzieży szkolnej. Pełnił w organizacji różne funkcje, m.in. sekretarza Zarządu Koła, prezesa Zarządu Koła przez dwie kadencje.. był wiceprezesem ds. społecznych Zarządu Wojewódzkiego oraz w bardzo trudnym okresie dla organizacji kieleckiej był sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Z jego inicjatywy została nawiązana wieloletnia współpraca ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty. W ramach podpisanego porozumienia był głównym realizatorem współpracy Zarządu Wojewódzkiego z LO im. Śniadeckich, gimnazjum Nr1 i Szkoły Podstawowej Nr8 w Kielcach. Organizował wyjazdy uczniów na wycieczki „Szlakiem Kościuszki” i do „Muzeum Orła Białego” w Skarżysku, gdzie sam występował w roli przewodnika.
      Współdziałając z LOK przez wiele lat organizował i prowadził zawody strzeleckie z udziałem młodzieży szkolnej z broni pneumatycznej. Był organizatorem ognisk, zawodów strzeleckich i innych imprez plenerowych dla członków Związku i ich rodzin oraz sympatyków Związku z okazji kolejnych rocznic bitwy pod Lenino, świat majowych i Dnia Wojska Polskiego.
Przez kilka kadencji współorganizował i osobiście prowadził w Wojewódzkim Domu Kultury otwarte zawody szachowe z okazji Konstytucji 3 Maja. W zawodach brali udział zawodnicy w różnym wieku. Zawody zawsze poprzedzało okolicznościowe wystąpienie kolegi Stanisława Babiarza.
Z jego inicjatywy i dzięki jego osobistej agitacji powstała wojewódzka struktura stowarzyszenia służb mundurowych.
     Jest autorem kilku opracowań książkowych. M.in. napisał „Zarys historii jednostek wojskowych stacjonujących w koszarach na kieleckim stadionie”, „25 lat historii Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Kielcach”, „Krótka historia 2 pal Leg – przewodnik po ekspozycji w Sali tradycji 20 Brygady Łączności”, „Historia Koła Nr2 ZŻWP w Kielcach w latach 1981-2015”. Ponadto jest autorem kilkunastu artykułów zamieszczonych w lokalnych periodykach i Głosie Weterana i Rezerwisty.
Przez wiele lat czynnie wraz kolegami z Koła Nr2 opiekuje się zbiorami w Sali Tradycji 20 BŁ. Występuje w roli przewodnika przedstawiając odwiedzającym historię koszar po 2 pal Leg i jednostek WP, które w nich stacjonowały w latach 1939-2001.
Wpisując się we współpracę Koła Nr2 ZŻWP z Muzeum Historii miasta Kielce aktualnie oprowadza wycieczki po byłych obiektach koszarowych i Sali Tradycji 20 Bł.
      Jest aktywnym członkiem Zarządu Wojewódzkiego i dalej kontynuuje rozpoczętą 12 lat temu współpracę ze Szkołą Podstawową w Raczycach, gm. Gnojno, gdzie m.in. jest współorganizatorem i przewodnikiem wycieczek przyrodniczo-historycznych po terenie województwa świętokrzyskiego.
 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego