2018 rok - ZZWP-Kielce

Przejdź do treści

Menu główne:

2018 rok

Aktualności archiwum
2018 rok

Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Kielce 17 grudnia 2018 r.


Dzięki niezwykłej życzliwości Pani Magdaleny Foksa-Kozieł, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, spotkanie mogliśmy przeprowadzić w kieleckiej siedzibie świętokrzyskiego PSL.
Posiedzenie otworzył Kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach. Po powitaniu zebranych, Prezes określił cele spotkania Zarządu, informując że składać się będzie ono z dwóch części.
Roboczej, podczas której członkowie Zarządu:
   a) zostaną zapoznani z treścią wybranych dokumentów przesłanych z Zarządu Głównego
       w listopadzie i grudniu br. oraz z wytycznymi dotyczącymi akcji sprawozdawczej za 2018 r.;
    b) głosować będą projekty uchwał;
    c) przedstawią Zarządowi najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez koła w 2018
       roku i omówią problemy pojawiające się w bieżącej działalności związkowej oraz z części poświęconej uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia, połączonej z aktem odznaczenia krzyżami ZŻWP członków naszej organizacji. Po tym wstępie, Prezes poprosił o prowadzenie posiedzenia Kol. plut. Mariusza Kowalskiego, Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego ds. Społecznych.
Przewodniczący obrad przegłosował porządek posiedzenia oraz przystąpił do jego realizacji.
1.    Odczytał treść następujących pism z ZG:
         a) podpisanych przez płk Henryka Budzyńskiego, Sekretarza Generalny ZG ZŻWP,
             a dotyczących: skutków ułatwień w rozliczaniu podatku oraz korespondencji
             między ZG ZŻWP a Ministerstwem Obrony Narodowej w sprawie zawarcia
             porozumienia o współpracy;
        b) podpisanego przez płk. Adama Spychalskiego, Wiceprezesa ZG ds. ekonomicznych – skarbnika - w sprawie zaległych wpłat ZW na rzecz ZG ZŻWP.
2.    Poprosił Kol. Sabinę Andruszko, Wiceprezes ZW ds. Socjalno-Zdrowotnych o przedstawienie następującego składu Wojewódzkiej Komisji Socjalno-Zdrowotnej:
Kol. Marek Szmit, Przewodniczący Komisji z Koła nr 10;
Kol. Teresa Gajda z Koła nr 4;
Kol. Witold Agatowski z Koła nr 8;
Kol. Anna Podkowa z Koła nr 11;
Kol. Sylwester Wilkowskiz Koła nr 15.
3.    Przeprowadził głosowanie przez Zarząd niżej wymienionych uchwał:
            a) Uchwały nr 5/2017 w sprawie powołania Kol. ppłk. w st. spocz. Mieczysława
             Maciejewskiego w skład Zarządu Wojewódzkiego, na wakującą funkcję skarbnika
             Zarządu Wojewódzkiego;
            b) Uchwały nr 6/2017 w sprawie odwołania Kol. mjr. w st. spocz. Władysława Adacha - spowodowanego złym stanem zdrowia Kolegi W. Adacha – ze składu ZW z równoczesnym powołaniem Kol. chor. szt. w st. spocz. Janusza Smolanki na funkcję członka Zarządu Wojewódzkiego.
    Projekty uchwał zostały jednogłośnie przyjęte przez członków ZW.
4.    Udzielił głosu niżej wymienionym osobom funkcyjnym w kwestiach wynikających z zakresu ich odpowiedzialności organizacyjnej:
         a) Kol. w st. spocz. ppłk. pil. Andrzejowi Krajewskiemu, Przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, który omówił sposób przygotowania sprawozdań  przez komisje rewizyjne kół;
b) Kol. mjr. w st. spocz. Adamowi Lisowcowi, Wiceprezesowi ZW ds. Organizacyjnych, który poinformował prezesów kół o zasadach przygotowania oraz terminach przekazania do ZW sprawozdań kół w zakresie dotyczącym statystyki osobowej oraz części opisowej sprawozdania. Ponadto, Kol. Lisowiec omówił zmienione zasady przekazywania w 2019 r. 1% podatku na rzecz wybranej OPP;
c) Kol. ppłk. w st. spocz. Mieczysławowi Maciejewskiemu, Skarbnikowi ZW, który poinformował zebranych o sytuacji finansowej ZW oraz o problemach związanych z przekazywaniem statutowej części zebranych składek z kół do Zarządu Wojewódzkiego. Ponadto, Kol. Maciejewski określił zasady przygotowania przez koła finansowych sprawozdań za 2018 r.
5.    W kolejnej części obrad, prowadzący posiedzenie udzielił głosu członkom Zarządu, którzy omawiali najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez koła w 2018 roku oraz przedstawiali istotne problemy pojawiające się w działalności związkowej. W dyskusji udział wzięli: Kol. Sabina Andruszko, Wiceprezes ZW ds. Socjalno-Zdrowotnych, Kol. ppłk w st. spocz. Mieczysław Maciejewski, Skarbnik ZW, Kol. ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł, Prezes Koła nr 5 z Buska-Zdroju, Kol. plut. rez. Wacław Lewandowski, Prezes Koła nr 8 z Ostrowca Świętokrzyskiego, Kol. ppłk w st. spocz. Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła nr 10 z Kielc.
6.    Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego podsumował Kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik, wymieniając najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez ZW w mijającym roku oraz przedstawił główne cele, które powinny przyświecać członkom naszej wojewódzkiej organizacji w 2019 roku.
Po zakończeniu merytorycznego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego, odbyła się jego uroczysta część. Prezes ZW powitał kolegów, którzy przybyli na spotkanie w związku z nadanymi im odznaczeniami związkowymi. Szczególnie gorąco przywitał Kol. płk. w st. spocz. Stefana Kuzińskego – Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Przed przystąpieniem do dekoracji odznaczonych Kol. Mirosław Wdowczyk odczytał wyciąg z uchwał Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o następującej treści:
W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju i funkcjonowania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, uchwałami Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej, odznaczeni zostali:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Pan płk Stefan KUZIŃSKI
ZŁOTYM KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Pan ppłk Bogusław ROGALA
Pan plut. Witold AGATOWSKI
Pan plut. Wacław LEWANDOWSKI
Pan kpr. Jerzy DUBIK
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Pan ppłk Włodzimierz TUTEJA
Pan kpt. Jacek MOZAL
         Oryginały uchwał podpisał:
                            Przewodniczący Kapituły
                            Prezes Zarządu Głównego
                     Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
                                 płk Marek BIELEC
Dekoracji wyróżnionych dokonał płk w st. spocz. Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego w towarzystwie wiceprezesów Zarządu: Kol. Sabiny Andruszko, Kol. mjr. Adama Lisowca oraz Kol. plut. Mariusza Kowalskiego.
Po zakończeniu ceremonii odznaczania Prezes E. Wacnik złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego 2019 Roku, a następnie poprosił koleżanki i kolegów o podzielenie się tradycyjnym opłatkiem i złożenie sobie wzajemnych życzeń. Kończąc spotkanie, Kol. płk Edward Wacnik wzniósł toast za Świętokrzyski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz gorąco podziękował następującym osobom za merytoryczne i socjalne przygotowanie posiedzenia Zarządu: Kol. Adamowi Lisowcowi - zastępującemu Prezesa ZW w tygodniach poprzedzających spotkanie - Kol. Joannie Sieniawskiej, Kol. Januszowi Smolance, Kol. Mirosławowi Wdowczykowi, Kol. Jolancie Wdowczyk oraz Kol. Mariuszowi Kowalskiemu, który sprawnie przeprowadził obrady.
______________________________________________________________________________________________________________________________________Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk, Mariusz Mąkosa

Dzień Niepodległości w Kielcach

11 listopada br., jak w całym kraju, także w Kielcach, bardzo podniośle świętowana była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy świętej w kieleckiej katedrze, zebrani mieszkańcy Kielc i okolic tłumnie przemaszerowali na Plac Wolności, pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W bogatym programie obchodów, w których uczestniczyły także władze państwowe i lokalne, przewidziano m.in. oficjalne wystąpienia, dekorację odznaczonych, apel poległych zakończony salwą honorową, prezentację uzbrojenia i wyposażenia służb mundurowych, pokaz grup rekonstrukcyjnych oraz składanie wieńców pod pomnikiem Marszałka. W gronie delegacji składających kwiaty pod  pomnikiem, nie zabrakło delegacji Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zarząd Wojewódzki reprezentowali st. chor.  sztab. Ludwik Będziora (z koła nr 10), st. chor. sztab. Stanisław Suchora (b. członek koła nr 10) oraz chor. sztab. Janusz Smolanko (z koła nr 10).
W przeddzień Dnia Niepodległości na terenie Kielc przeprowadzony został Bieg Niepodległości z udziałem ponad 1200 biegaczy. Środowisko członków Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy WP godnie reprezentował st. chor.  sztab. Ludwik Będziora z koła nr 10, który w swojej grupie wiekowej (60-69 lat) zajął miejsce w środku stawki. Na zdjęciu Kolega Ludwik z otrzymanym medalem.

___________________________________________________________________________________________________

 
Tekst: Mirosław Wdowczyk
 
Zdjęcia: Wiesław Nawrot
 
 
Obchody Dnia Niepodległości w Ostrowcu Świętokrzyskim
z udziałem członków Koła nr 8 ZŻWP.


 
 
W Ostrowcu Świętokrzyskim, uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła msza święta w kolegiacie pod wezwaniem Św. Michała Archanioła, koncelebrowana przez  biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej. Podczas nabożeństwa odsłonięta i poświęcona została tablica pamiątkowa, upamiętniająca tegoroczne obchody oraz setną rocznicę wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim Achille Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. Po mszy świętej, pochód licznie zgromadzonych mieszkańców, na czele z  Orkiestrą Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia pod batutą Jerzego Kłonicy, przemaszerował pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.  Pod pomnikiem okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezydent Miasta Jarosław Górczyński, poseł Andrzej Kryj oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk. Następnie, po krótkim koncercie pieśni patriotycznych, złożono przy pomniku Ogień Niepodległości oraz wieńce i wiązanki kwiatów od władz państwowych i lokalnych oraz od organizacji społecznych. Świętokrzyski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i Koło nr 8 ZŻWP w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowała  delegacja w składzie: ppłk w st. spocz. Bogusław Rogala, Wiceprezes Zarządu Koła nr 8, płk w st. spocz. Dariusz Karwiński i plut. w st. spocz. Witold Agatowski, Sekretarz Zarządu Koła nr 8 oraz poczet sztandarowy Koła nr 8 w składzie: Wiesław Nawrot-chorąży pocztu, Bernard Romański-asysta i Wiesław Janik-asysta.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk oraz otrzymane z Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL

Odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa

10 listopada br.  w Kielcach uroczyście odsłonięto  pomnik Wincentego Witosa. Monument wykonany według projektu artysty Michała Pronobisa, stanął na skwerze przy skrzyżowaniu  alei IX Wieków Kielc i ul. Tadeusza  Kościuszki. W uroczystości udział wzięli  goście i ludowcy z regionu świętokrzyskiego i całego kraju. W gronie zaproszonych był także prawnuczek Wincentego Witosa. W oficjalnych wystąpieniach przypomniano słynne, nadal aktualne, cytaty z przemówień Witosa, jak ten „Państwo nie jest własnością rządu ani sejmu, ale należy do wszystkich – całego społeczeństwa” i kolejny z 1924 roku „ Z sejmu powinno iść prawo, a z rządu- godność, powaga i odpowiedzialność. Ale niestety nie jest tak, czas spędza się na walce i kłótniach”.  Na uroczystości obecne były władze krajowe i lokalne Polskiego Stronnictwa Ludowego - Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes krajowych struktur PSL i Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i prezes Zarządu Wojewódzkiego – oraz delegacje ludowców z całego województwa świętokrzyskiego, poczty sztandarowe i mieszkańcy Kielc i regionu. Pomnik poświęcił ksiądz Jan Tuśnio. Wśród  delegacji składających kwiaty pod pomnikiem, była także reprezentacja Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: Kol. Jolanta Wdowczyk z koła nr 4, ppłk Mirosław Wdowczyk z koła nr 10 oraz chor. sztab. Janusz Smolanko z koła nr 10.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


Malarka Teresa Mróz
– członkini koła nr 4 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – prezentuje swoje  obrazy.

7 listopada br. w Klubie Wojskowym Centrum Przygotowań do Misji zagranicznych w Kielcach, odbył się wernisaż twórczości Teresy Mróz. Kilkudziesięciu uczestników spotkania, miało okazję zachwycania się jej  malarskimi dziełami. Prowadzącym artystyczną imprezę był Wojciech Materek – pracownik Klubu, muzyk, dyrygent – którego  spontaniczna rozmowa z bohaterką spotkania przybliżyła nam jej artystyczne drogi.  Teresa Mróz, od młodych lat zdradzała zamiłowanie do rysowania, popartego niewątpliwym talentem, ale obiecała sobie, że tak na serio przed sztalugą zasiądzie dopiero na emeryturze. I tak się stało. Zapisała się do kieleckiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych,  w którym nadal doskonali wybrane techniki malarskie oraz uczestniczy udział w plenerach malarskich. Artystka najchętniej maluje obrazy olejne i akwarelowe a niekiedy techniką akrylową. W jej dziełach możemy znaleźć  wiele obiektów z naszego regionu:  z Chęcin, Pinczowa, Sukowa czy Tokarni. Załączone fotografie wybranych obrazów dowodzą bogactwa podejmowanej tematyki. To jednak nie jedyna sfera zainteresowań Terasy Mróz: jest chórzystką chóru „Żołnierskie Echa”, śpiewa w duecie wokalnym „Pasjonutki”, a ponadto występuje w kabarecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w zespole tanecznym.
W programie ciekawego spotkania swoją twórczość poetycką zaprezentowali: Kazimiera Szczykutowicz, Elżbieta Janota i Mirosław Wdowczyk, a Władysław Zasada rozśmieszał zebranych  monologiem z repertuaru Mariana Załuckiego. Nie zabrakło także wrażeń muzycznych, które dostarczyły „Pasjonutki”, czyli śpiewające panie Teresa Mróz i Jolanta Wdowczyk oraz chór „Żołnierskie Echa”. Dodać należy, że i zespół, i chór działa pod patronatem Klubu Wojskowego Centrum Przygotowań do Misji zagranicznych w Kielcach, a ich kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru jest Wojciech Materek. W spotkaniu wzięła także udział pani Zyta Trych, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, która w ciepłych słowach, z uznaniem - popartym znawstwem sztuki malarskiej - odniosła się do dzieł bohaterki imprezy artystycznej. Na zakończenie której, goście popijając kawę lub herbatę mogli skosztować słodkości wypieków siostry Teresy pani Krystyny Staroń-Barchan._____________________________________________________________________________________________________________________

Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Jolanta Wdowczyk

Uroczyste zebranie członków Koła nr 10.

12 października 2018 r., w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, odbyło się uroczyste zebranie członków Koła nr 10 Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W spotkaniu udział wzięli: reprezentujący Adama Jarubasa, Marszałka Województwa   Świętokrzyskiego - druh Ireneusz Żak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Świętokrzyskiego, płk w st. spocz. Edward Wacnik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego ZŻWP oraz Zarząd i członkowie Koła nr 10.
Po wysłuchaniu Hymnu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zebranie - poświęcone głównie uczczeniu 75 rocznicy bitwy pod Lenino oraz wręczeniu odznaczeń wyróżnionym kolegom - otworzył st. kpr. rez. Mariusz Kowalski, Prezes Zarządu Koła nr 10.  W pierwszej części spotkania przeprowadzona została ceremonia odznaczenia zasłużonych członków Koła.  W tym celu ppłk w st. spocz. Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Koła, odczytał wyciąg z Uchwały Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej nr 9/2018/K z 4 września 2018 roku w sprawie nadania Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zgodnie z którą niżej wymienieni członkowie Związku odznaczeni zostali:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Ppłk pilot Andrzej KRAJEWSKI

SREBRNYM  KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Ppłk Mirosław WDOWCZYK
Chor. sztab. Janusz SMOLANKO
St. kpr. rez. Mariusz KOWALSKI

BRĄZOWYM  KRZYŻEM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Ppłk Zbigniew JURKOWSKI
Ppłk Marek SZMIT
Ppłk Włodzimierz TUTEJA
Kpt. Jacek MOZAL
Por. Józef OSTROWSKI
Ppor. Michał LIPIŃSKI
St. chor. sztab. Janusz PACHOCKI
St. chor. sztab. Wacław SŁOMNICKI

W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego aktu odznaczenia dokonał druh Ireneusz Żak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, w towarzystwie płk. Edwarda Wacnika, Prezesa ZW ZŻWP. Druh I. Żak złożył wyróżnionym serdeczne gratulacje, a członkom wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, szczere życzenia satysfakcji w działalności społecznej oraz nieustającego zdrowia i wielu lat życia.  Odznaczeni oraz Prezes ZW ZŻWP otrzymali z rąk druha I. Żaka medal pamiątkowy Województwa Świętokrzyskiego. W imieniu odznaczonych podziękowania złożył kol. ppłk pil. w st. spocz. Andrzej Krajewski.
W części zebrania poświęconej rocznicy bitwy pod Lenino Prezes Zarządu Koła st. kpr. rez. M. Kowalski przedstawił bardzo ciekawy wykład omawiający tło polityczno-wojskowe utworzenia 1 Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki oraz opisujący przebieg i skutki polityczne bitwy. W podsumowaniu potkania Prezes ZW ZŻWP płk w st. spocz. E. Wacnik pogratulował odznaczonym, życząc zarazem członkom Koła zdrowia i zadowolenia z pracy organizacyjnej, a Prezes Zarządu Koła kol.  M. Kowalski przedstawił treść dokumentów, które wpłynęły z Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Z kolei, mjr rez. Adam Lisowiec, Wiceprezes ZW ZŻWP ds. Organizacyjnych, poinformował zebranych o zbudowaniu nowej strony internetowej kieleckiego Zarządu Wojewódzkiego. Nowa strona ZW, to efekt wielodniowej pracy kol. Lisowca.
Zarząd Koła nr 10 serdecznie dziękuje Pani Magdalenie Foksa-Kozieł, Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL, za użyczenie nam sali oraz za życzliwą pomoc logistyczną. Dziękujemy także Kol. Januszowi Smolance za przygotowanie miejsca spotkania, a zwłaszcza za zadbanie o jego uroczysty charakter.
16 października br. Prezes ZW ŻŻWP płk Edward Wacnik oraz ppłk Mirosław Wdowczyk odwiedzili w domu st. chor. sztab. w st. spocz. Janusza Pachockiego, który z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w zebraniu. Prezes E. Wacnik udekorował kol. J. Pachockiego Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, nadanym przez Kapitułę Krzyża Związku i Odznaki Honorowej.

____________________________________________________________________________________________________

Tekst i zdjęcia : Sabina Andruszko
 
 
 
Dni Seniora w Busku-Zdroju,
 
z aktywnym udziałem członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 
 
W dniach od 31 sierpnia do 2 września 2018 r. w Busku-Zdroju, odbyły się II Buskie Dni Seniora. Organizatorami byli burmistrz Miasta i Gminy Waldemar Sikora (członek Koła nr 5 ZŻWP) oraz Gminna Rada Seniorów. Na przewodniczącą komitetu organizacyjnego imprezy, powołana została Sabina Andruszko - wiceprezes Zarządu Koła oraz wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP ds. Socjalno-Zdrowotnych, członkini Komisji Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Głównego ZŻWP. Aktywny udział  w  święcie seniorów wzięli  również inni członkowie Koła nr 5. W szczególności, płk w st. spocz. Stanisław Kozioł  - prezes Koła – który własnym zabytkowym samochodem ,,Prezydentem”, udekorowanym  białymi i czerwonymi piwoniami, poprowadził 2 września uroczysty korowód.
Z kolei, Kol. Wanda Wawrzyk, członek  Gminnej Rady Seniorów, razem z Kol. Sabiną Andruszko i innymi członkiniami zespołu rękodzielnictwa działającego w Klubie Seniora przy ul. Różanej w Busku-Zdroju poświęciły kilka godzin na wykonanie stu piwonii - po pięćdziesiąt białych i czerwonych. Właśnie piwonie, były atrakcyjną – obok pięknie ubranych pań - ozdobą wspaniałego korowodu. Korowodu, tworzonego przez seniorów ubranych w różnokolorowe kapelusze i maszerujących  z piwoniami - od parku miejskiego do parku zdrojowego.
 
Nie zabrakło koleżanek i kolegów z naszego Związku uczestniczących w innych, zaplanowanych przez organizatorów,  atrakcjach Dni Seniora. St. chor. szt. w st. spocz. Wiesław Kasza (przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Koła nr 5, a zarazem członek Gminnej Rady Seniorów), był członkiem komisji przy zawodach wędkarskich. Ponadto, spotkało go szczególne wyróżnienie - na czele korowodu niósł jedną z trzech cyfr składających się na liczbą 100 - symbolizujących setną rocznicę powstania niepodległego państwa polskiego. Z kolei st. chor. szt. w st. spocz. Wiesław Kostyra - z Zarządu Koła nr 5, wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Kielcach - był członkiem komisji zawodów wędkarskich, a Kol. Stanisław Siemek wraz z małżonką Elżbietą, brali udział w występach artystycznych - Kol. Stanisław  gra na harmonijce ustnej. Małżonkowie śpiewają  także w zespole utworzonym w Klubie Seniora. Jednym z najwspanialszych momentów imprezy, był występ chóru ,,Żołnierskie Echa”, reprezentującego Klub Wojskowy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, który przyjechał na zaproszenie burmistrza M i G Busko-Zdrój.  Członkowie  chóru w znacznej większości, są członkami ZŻWP i tworzą jedno z kół kieleckich. Wśród członków chóru są osoby, które pełnią odpowiedzialne funkcje w Zarządzie Wojewódzkim: Kol. Joanna Sieniawska jest sekretarzem ZW ZŻWP, a Kol. Mieczysław Maciejewski jest skarbnikiem ZW. Członkinią chóru i naszego Związku jest również Teresa Gajda, wdowa po płk. Czesławie Gajdzie, byłym Prezesie ZW ZŻWP w Kielcach. Jeszcze długo po występie chóru ,,Żołnierskie Echa”, rozbrzmiewały melodie nucone przez kuracjuszy i mieszkańców Buska. Serdecznie dziękujemy za występ i niezapomniane chwile razem spędzone w tak ważnym  dla seniorów dniu.

_________________________________________________________________________________________________________________
Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Mariusz Mąkosa


30 września 2018 r. delegacja oraz poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wzięli udział w uroczystości poświęconej 74 rocznicy bitwy pod Gruszką.

Pod tą świętokrzyską miejscowością - położoną w obecnej gminie Radoszyce, w powiecie koneckim - w nocy z 29 na 30 września 1944 roku doszło do starcia pomiędzy zgrupowaniem Armii Ludowej, wzmocnionym oddziałem partyzantów rosyjskich - a formacjami niemieckimi.  Nacierających było około pięć tysięcy dobrze uzbrojonych, dysponujących czołgami i artylerią hitlerowców. Po ciężkich walkach, w których poległo ok. 50 partyzantów, oddziałowi Armii Ludowej udało się przebić przez oddziały wroga i przejść do nowego miejsca stacjonowania.
W uroczystości, poświęconej 74 rocznicy bitwy pod Gruszką, której organizatorem była Rada Wojewódzka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, udział wzięła także delegacja oraz poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.    Uroczystość uświetniły występy artystyczne „Chóru Nowina” z Nowin oraz młodej wokalistki Ani Wieleńskiej. Na zakończenie członkowie przybyłych delegacji złożyli wieńce pod obeliskiem upamiętniającym poległych partyzantów.  Świętokrzyski Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentowała i złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem delegacja w składzie: Pani Sabina Andruszko - Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ds. Socjalno-Zdrowotnych oraz ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł - Prezes Zarządu Koła nr 5 z Buska Zdroju. W uroczystości uczestniczył także – oddając hołd żołnierzom polskiego podziemia - poczet sztandarowy Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: por. w st. spocz. Edward Pawelec, st. chor. sztab. rez. Janusz Smolanko oraz st. sierż. sztab. rez. Marian Makuch.

_______________________________________________________________________________________________________________________
Tekst: Mirosław Wdowczyk

22 września 2018 r. delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP wzięła udział w uroczystości pod hasłem „Śladków Duży w hołdzie Niepodległej”.

W 1915 roku podczas przejazdu do Kielc Komendant Józef Piłsudski zatrzymał się w Śladkowie Dużym, w miejscowym pałacu. W uroczystości poświęconej odsłonięciu tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka w Śladkowie Dużym uczestniczyli m.in. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, posłowie na Sejm RP Anna Krupka i Bogdan Latosiński, a także przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku Sławomir Wójcik oraz burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik. Na zaproszenie organizatorów - mieszkańców Śladkowa Dużego - w uroczystości wzięła udział delegacja Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w osobach: płk w st. spocz. Edward Wacnik, st. chor. szt. rez. Ludwik Będziora oraz chor. szt. rez. Janusz Smolanko.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


15 sierpnia 2018 r. delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP wzięła udział
w obchodach Święta Wojska Polskiego w Kielcach.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie dziesiątej polową mszą świętą w intencji żołnierzy w kościele garnizonowym w Kielcach. Po mszy nastąpił przemarsz pododdziałów i zgromadzonych kielczan na Plac Wolności. Podczas uroczystości wręczono akty mianowań i medale przyznane między innymi przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę i Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka. Po ceremonii odznaczeń odbył się apel pamięci i salwa honorowa, a następnie delegacje władz wojewódzkich, władz samorządowych, politycznych i wielu organizacji społecznych złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.  W gronie delegacji składających kwiaty pod pomnikiem Marszałka, nie zabrakło przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach. Zarząd reprezentowali: płk w st. spocz. Edward Wacnik, st. chor. szt. rez. Ludwik Będziora oraz chor. szt. rez. Janusz Smolanko. Uroczystości zakończyła defilada wszystkich pododdziałów zgromadzonych na Placu Wolności.


________________________________________________________________________________________________________________________________
Tekst: Sabina Andruszko
Pogrzeb ppłk. Andrzeja Wojciechowskiego z Koła nr 5 w Busku-Zdroju.

W gorące wczesne popołudnie, 18 czerwca 2018 r. na cmentarzu w Stopnicy (województwo świętokrzyskie), liczna grupa żałobników - składająca się z rodziny, przyjaciół, znajomych oraz koleżanki i kolegów z Koła nr 5 ZŻWP w Busku-Zdroju  - z wielkim żalem i bólem żegnała ppłk. Andrzeja Wojciechowskiego, który po ciężkiej kilkuletniej chorobie zmarł w wieku sześćdziesięciu dziewięcu lat.
Ppłk Andrzej Wojciechowski urodził się 1 sierpnia 1948 r. w Stopnicy. Po ukończeniu nauki Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju,  28 września 1966 r. rozpoczął służbę wojskową w Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu, jako kandydat na żołnierza zawodowego.  9 września 1969 r.  zostaje mianowany na stopień podporucznika i rozkazem personalnym MON,  skierowany do pełnienia zawodowej służby wojskowej w JW 2198 w Czarnem. Do 1981 roku wykonuje obowiązki na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, a następnie zastępcy dowódcy batalionu. 11 września 1981 r. zostaje przeniesiony do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku- Zdroju i wyznaczony na stanowisko oficera sekcji pierwszej, by z kolei 3 lipca 1884 r. -  po mianowaniu na stopień podpułkownika - objąć funkcją kierownika sekcji pierwszej-zastępcy komendanta WKU. Zawodową służbę w Wojsku Polskim kończy 27 kwietnia 1990 r. i przechodzi na emeryturę. W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej wyróżniany był  medalami państwowymi i resortowymi – m.in.  w 1989 r. postanowieniem Prezydenta RP, został odznaczony ,,Złotym Krzyżem Zasługi”.
Ppłk Andrzej Wojciechowski był bardzo aktywnym członkiem Koła nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Busku Zdroju,  do którego wstąpił w 1989 roku.  Zmarły  w pamięci społeczności związkowej i poza nią, zapisał się jako niezwykle towarzyski, uczynny oraz lubiany kolega. Był ponadto wzorowym mężem i ojcem. Za jego miłość i troskę,  rodzina obdarowała Go swoją opieką i dbałością o jego zdrowie, przez wiele lat jego ciężkiej, a  pod koniec - obłożnej choroby. Członkowie Związku składają Rodzinie Pułkownika, wyrazy szacunku i uznania za  wytrwałą opiekę do końca Jego dni.
W ostatniej drodze ppłk. Andrzejowi Wojciechowskiemu towarzyszyli:  Kol. Sabina Andruszko - członek Komisji Sojalno-Zdrowotnej Zarządu Głównego, wiceprezes ds. socjalo-zdrowotnych Świętokrzyskiego ZW, wiceprezes Zarządu Koła nr 5 w Busku -Zdroju, Kol. ppłk Stanisław Kozioł prezes Koła nr 5 w Busku-Zdroju, członek Świętokrzyskiego ZW, Kol. st. chor sztab. Wiesław Kostyra - członek Zarządu Koła nr 5 w Busku-Zdroju, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Kol. st. chor. sztab. Wiesław Kasza - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła nr 5, Kol. ppłk Mieczysław Łucarz długoletni aktywny członek Koła nr 5, Kol. mjr Stanisław Niepsuj  kandydat na członka Koła nr 5. Asystę przy urnie pełnili: ppłk Mieczysław Łucarz, ppłk Stanisław Kozioł,  st. chor. szt. Wiesław Kasza oraz mjr Stanisław Niepsuj. Wieniec w imieniu członków ZŻWP złożyli: ppłk M. Łucarz  i mjr S. Niepsuj a mowę pożegnalną wygłosił prezes Koła nr 5 -  ppłk Stanisław Kozioł.
Drogi Kolego Andrzeju - spoczywaj w spokoju!

     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Mirosław Wdowczyk


Ostrowiec Świętokrzyski.
Senator RP  dekoruje odznaczeniami ZŻWP osoby zasłużone dla Związku.

2 czerwca 2018 roku w siedzibie Koła nr 8 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbyło się zebranie Koła, w którym udział wziął zaproszony przez Zarząd Koła, Senator RP Jarosław Rusiecki - Przewodniczący Senackiej Komisji  Obrony Narodowej, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Przybyłego gościa powitał Prezes Koła nr 8 Wacław Lewandowski. Podczas uroczystej części zebrania  Senator Jarosław Rusiecki udekorował odznaczeniami  - nadanymi Uchwałą nr 3 Kapituły Krzyża  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za bardzo aktywną działalność na rzecz Związku -  następujące osoby:
Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą:
                                                          Stanisława Nowakowskiego;
Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
                                                          Adama Cebulę;
                                                          Bernarda Romańskiego;
Srebrym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
                                                          Annę Furgałę-Kubik
Srebrym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
                                                          Mariana Zająca;
                                                          Adama Klucznika;
Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:
                                                          Wiesława Janika.
Senator J. Rusiecki serdecznie pogratulował wszystkim odznaczonym, po czym  przedstawił założenia związane z budową Wojsk Obrony Terytorialnej - ich przeznaczeniem i lokalizacją. Kończąc swoje wystąpienie, wyraził wolę wspierania w różnych sprawach, Koła nr 8 ZŻWP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak co roku, ostrowiecki Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, otrzymał zaproszenie do udziału wraz z pocztem sztandarowym w uroczystościach obchodów, kolejnej rocznicy śmierci – siedemdziesiątej czwartej -  płk. Jana Piwnika ,,Ponurego'' oraz ósmej rocznicy nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Mominie - imienia Majora Jana Piwnika ,,Ponurego".   Zebranie zakończyło się wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.


___________________________________________________________________________________________
Tekst: Mirosław Wdowczyk
Zdjęcia: Mirosław WdowczykKoło nr 10 przyjmuje nowych członków.

17 kwietnia 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury, odbyło się zebranie członków kieleckiego Koła nr 10 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes Koła Kol. Mariusz Kowalski zapoznał zebranych z dokumentami Zarządu Głównego Związku, przesłanymi w marcu i kwietniu br. oraz przedstawił propozycje zamierzeń Koła w najbliższych miesiącach oraz w dalszej perspektywie bieżącego roku. Skarbnik Koła Kol. Tadeusz Siewierski poinformował członków o stanie finansów Koła, a sekretarz Koła Kol. Mirosław Wdowczyk omówił status związkowy – z punktu widzenia Statutu ZŻWP – nowo przyjętych do Koła nr 10, byłych członków nieistniejącego Koła nr 12.
Podczas spotkania, Prezes koła Kol. Mariusz Kowalski wręczył legitymacje członka ZŻWP, nowo przyjętym do Związku: Kol. Jerzemu Kowalewskiemu oraz Kol.  Markowi Wolnemu. Nowe legitymacje ZŻWP otrzymali także, przyjęci do Koła nr 10, należący już do Związku: Kol. Zbigniew Jurkowski, Kol. Wacław Słomnicki oraz Kol. Waldemar Ślęzak.
Zebranie zakończyła prezentacja filmu o Władysławie Belinie-Prażmowskim (awansowanym w okresie międzywojennym do stopnia pułkownika kawalerii) - organizatorze i dowódcy 1 pułku ułanów Legionów Polskich. Szczególną atrakcją, paradokumentalnego filmu o  Belinie-Prażmowskim i jego „Beliniakach”, było to że w roli grupy rekonstrukcyjnej wystąpił    Kielecki Ochotniczy Szwadron  Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, którego dowódcą jest ppor. k.o. Robert Mazur, a funkcję szefa szwadronu pełni kpr. Mariusz Kowalski – Prezes naszego Koła.

_____________________________________________________________________________________________________________________


Płk E. Wacnik wyróżniony najwyższym odznaczeniem ZŻWP.

20 marca 2018 roku, podczas wyjazdowego posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP w Skierniewicach, Pułkownik Edward Wacnik, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach, został odznaczony Krzyżem Komandorskim ZŻWP. Aktu odznaczenia najwyższym wyróżnieniem naszego Związku, dokonał gen. dyw. dr Franciszek Puchała – Honorowy Prezes Zarządu Głównego ZŻWP w towarzystwie członków Prezydium ZG
z płk. Markiem Bielcem na czele. Uczestnicy posiedzenia odśpiewali
płk. E. Wacnikowi, który za dziesięć dni kończył dziewięćdziesiąty rok życia, gromkie „Sto lat”. Odznaczony w serdecznych słowach wyraził radość z tak znaczącego wyróżnienia, podziękował za wysokie uznanie swojej aktywności społecznej, życzył Zarządowi Głównemu sukcesów, po czym dołączył, jako Prezes Zarządu Wojewódzkiego, do  obradujących kolegów.
Płk w st. spocz. mgr Edward Wacnik służbę w Wojsku Polskim rozpoczął
w 1949 r. w Brygadzie Artylerii w Grudziądzu.
W 1989 roku -  po 40 latach służby i pracy na różnych stanowiskach służbowych – przeszedł na żołnierską emeryturę. W jego dalszym życiu rozpoczął się nowy okres działalności, w którym oddał się bez reszty pracy społecznej. Już w roku 1990 został członkiem Koła Nr 2 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, któremu prezesował przez dwanaście lat.
W swojej działalności na szczeblu Zarządu Wojewódzkiego, szczególne zasługi położył pełniąc przez dwanaście lat funkcję Wiceprezesa ZW ds. Obronnych.
Organizował i prowadził wiele imprez i zawodów sportowo-obronnych, w tym m.in.: coroczne wojewódzkie zawody strzeleckie, w których brały udział reprezentacje  kół ZŻWP oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i klas mundurowych. Każde zawody odbywały się dla uczczenia ważnych rocznic i świąt państwowych. Skutecznie pozyskiwał patronat Wojewody Kieleckiego, który fundował puchary i medale pamiątkowe. W każdym roku z oddaniem organizował i przygotowywał reprezentację związkową Województwa Świętokrzyskiego do udziału w zawodach sportowo-obronnych organizowanych przez Zarząd Główny ZŻWP o puchar Prezesa Zarządu Głównego.  W tych zawodach, drużyna prowadzona przez pułkownika E. Wacnika, zdobyła siedem pucharów.
Pułkownik Edward Wacnik za szczególne zasługi dla Wojska Polskiego oraz Województwa Świętokrzyskiego został wyróżniony m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Porcelanowym Krzyżem „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”. Odznaczenie Płk. Edwarda Wacnika Krzyżem Komandorskim ZŻWP, jest zasłużonym uhonorowaniem jego 28-letniej bardzo aktywnej działalności związkowej oraz szczególnym uświęceniem jego dziewięćdziesiątej rocznicy (30 marca br.) urodzin.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.02.2018 Nowi członkowie Koła nr 10 ZŻWP w Kielcach.

12 lutego 2018 roku w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach odbyło się zebranie członków Koła nr 10. Spotkaniu przewodniczył
Prezes Zarządu Koła Kol. Mariusz Kowalski, który w części roboczej zebrania omówił przedsięwzięcia Koła realizowane od listopada 2017 r. oraz przedstawił plan zamierzeń Koła w 2018 roku. Po dyskusji, członkowie Koła przyjęli uzgodniony program działania do realizacji. Kol. M. Kowalski oraz Kol. Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła, omówili przebieg przyjmowania nowych członków Koła oraz perspektywę wzrostu liczby członków Koła w najbliższym okresie. W drugiej części zebrania Prezes Zarządu Koła M. Kowalski oraz Kol. Andrzej Krajewski, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, dokonali uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Koła nr 10: Kol. kpt. Jackowi Mozalowi, Kol. mł. chor. Mirosławowi Krzemińskiemu oraz Kol. plut. Wiktorowi Smolance.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.02.2018 Spotkanie w intencji pomocy seniorom.

3 lutego 2018 roku w  przyjemnej scenerii kawiarni "Cynamonowa" w Busku Zdroju, której właściciel  
i jej pracownicy sprzyjają seniorom, spotkały się Pani Jadwiga Karczewska, Pani Sabina Andruszko oraz
Pani Irena Legutko. Jadwiga Karczewska jest Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w
Busku-Zdroju, członkinią Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów oraz laureatką, ogłoszonego przez
Echo Dnia konkursu na "Człowieka roku 2017 z Powiatu Buskiego". Sabina Andruszko  jest Wiceprezesem
Koła nr 5 w Busku-Zdroju i Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego  do Spraw Socjalno-Zdrowotnych  
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  oraz członkinią Komisji  Socjalno-Zdrowotnej Zarządu Głównego
ZŻWP, Z kolei Irena Legutko jest Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju oraz
Przewodniczącą Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów ”Solidarność” w Busku-Zdroju.
Na wstępie, Panie  złożyły gratulacje Jadwidze Karczewskiej z okazji wyboru na "Człowieka roku 2017
z terenu Powiatu Buskiego" oraz wyboru do Wojewódzkiej Rady Seniorów w Kielcach, wręczyły jej bukiet
kwiatów z których obdarowana była bardzo zadowolona i serdecznie podziękowała. Następnie Panie zdecydowały o
potraktowaniu dalszej części spotkania jako roboczego, którego tematami będą sprawy związane z seniorami
w Busku-Zdroju i powiecie buskim, a także plany poszczególnych organizacji które reprezentują.
Celem spotkania było wypracowanie wspólnych wniosków do dalszej współpracy. Zastanawiano się,
jak pogodzić założenia w różnych organizacjach na szczeblu gminy, powiatu i województwa oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.
Bardzo dobrym znakiemjest fakt, że wszystkie trzy Panie ściśle współpracują z MOPS
i jego dyrektorką Panią Anną Kanią. Pani A. Kania jest autorką programu "Zwykłe wsparcie dla
niezwykłych ludzi", w którym czynnie i licznie uczestniczą członkowie z różnych stowarzyszeń. Ponadto,
A. Kania zajęła czwarte miejsce  w konkursie Echa Dnia "Człowiek roku 2017" (nasze gratulacje!). Pani Dyrektor
jest  młodą osobą, ale o wielkiej kreatywności, niezwykle życzliwą i otwartą na potrzeby ludzi starszych i
potrzebujących. Sabina Andruszko jest zarazem wolontariuszką Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta
w Kielcach "Hospicjum" w Busk-Zdroju. Dyrektorem tego hospicjum jest Pan Jarosław Zatorski, a hospicjum zostało
oddane do użytku w październiku 2017 roku. Obecnie dysponuje ono 15 miejscami na potrzeby ZOL i 9
miejscami dla pacjentów onkologicznych. Wolontariat to jedna z wielu dziedzin ujętych we  wspomnianym
programie MOPS-u. Obecnie umowę  o wolontariacie  podpisało pięć osób. Korzystając z okazji, zwracamy się
z apelem do  członków naszych organizacji i ich rodzin chętnych do współpracy na rzecz przebywających
w buskim hospicjum  oraz  o przekazanie kwoty  darowizny 1% przy rozliczeniach PIT. Panie  - uczestniczki
spotkania - postanowiły wdalszym ciągu wspierać pomysł na wyposażanie ludzi starszych, chorych - szczególnie
samotnych -w "Koperty Życia", a także w "Telepomoc SOS". Wiąże się to z kosztami,  dlatego potrzebni
są ludzie dobrej woli, czyli sponsorzy. Kończąc spotkanie Panie umówiły się na kolejne robocze spotkanie
w nowo otwartym w grudniu 2017 r. "Klubie Seniora", który został przekazany na potrzeby ludzi 60+.
Dziękujemy jednocześnie władzom Buska-Zdroju i sponsorom  za ten wspaniały obiekt. Z okazji Nowego
Roku 2018  składamy najlepsze życzenia noworoczne: władzom, sponsorom, koleżankom i kolegom
- zdrowia, radości i szczęścia. Seniorom życzymy zaangażowania i korzystania z dobrodziejstw kulturalnych
organizowanych przez poszczególne stowarzyszenia. Oby nikt nie był sam w tym 2018 roku.
Bądźmy dla siebie życzliwi, wspierajmy się wzajemnie.
                              
Dołączajcie do nas!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.01.2018 Pożegnanie z Buskiem-Zdrój.

26 stycznia 2018 r., Osiedle Orła Białego w Busku-Zdroju -  w śnieżny zimowy wieczór pukamy do
mieszkania Kolegi ppłk. Michała Grabowskiego. Drzwi otwiera nam najmłodsza córka podpułkownika,
Renata - piękna, młoda, zgrabna kobieta. Urodę odziedziczyła po  rodzicach. Wraz z Prezesem Koła nr 5
ZŻWP w Busku-Zdroju, członkiem  Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach ppłk. Stanisławem Koziołem
przybyliśmy na spotkanie z jednym z najstarszych  członków naszego Koła, należącym do jego
założycieli w 1981 r. Dzień spotkania jest ostatnim dniem Pułkownika  w Busku-Zdroju.
Nazajutrz, wraz z córką i jej mężem wyjeżdża do Szczecina, do miejsca – jak mówi córka
Renata - jego młodości i miłości. Właśnie tam spotkał swoją kochaną żonę Helenę, z którą przeżył 69 lat
do 2015 roku, w którym zmarła.
Wraz ze śmiercią ukochanej żony, Busko  straciło  codzienny, uroczy widok trzymającej się za ręce pary
spacerującej po buskim deptaku i Parku Zdrojowym. Ludzi wspaniałych, szczęśliwych, radosnych, rozsiewających
wokół siebie aurę sympatii i życzliwości wobec bliźnich. Państwo Grabowscy wychowali trójkę
wspaniałych dzieci - dwie córki Alicję i Renatę oraz syna Jerzego. Dzieci, które po śmierci mamy
opiekowały się przemiennie swoim ojcem, który  jednak postanowił na koniec swoich lat wrócić do
Szczecina,  miasta swojej  młodości, do miejsca, gdzie wszystko co najlepsze się rozpoczęło.
Ppłk Michał Grabowski urodził się 20 maja 1924 r. w Serechowicach  na kresach wschodnich
(powiat Kowal woj. wołyńskie). W wieku niespełna 18 lat został wywieziony przez władze okupacyjne
do III Rzeszy Niemieckiej na przymusowe roboty, na których przebywał od 14 kwietnia  1942 roku do
końca lutego 1945 roku. Po wyzwoleniu terenu okolic Złotowa na Pomorzu Zachodnim, został powołany
20 kwietnia 1945 r przez RKU Bydgoszcz do  Wojska Polskiego, do 41 Pułku Piechoty 12 Dywizji w Poznaniu.
Po krótkim przeszkoleniu wojskowym, 10 maja 1945 roku, pułk marszem pieszym został przegrupowany
do Goleniowa nad Odrą. Tam, w końcu 1945 r. ukończył szkołę podoficerską. W tym  okresie został
przydzielony na dwa lata do specjalnego oddziału przeznaczonego do walk z Werwolfem, złożonym z
żołnierzy z rozbitych oddziałów wojsk niemieckich, prowadzących działalność dywersyjną na terenie
współczesnego Pomorza Zachodniego.
Dalsze służbowe koleje losu ppłk. Grabowskiego zawiodły go do Poznania, gdzie w pierwszej połowie lat 50-tych
ukończył  Oficerską Szkołę Kwatermistrzowską, funkcjonującą w strukturze Centrum Wyszkolenia
Kwatermistrzowskiego w Poznaniu. Po jej ukończeniu został skierowany do Wojskowego Sanatorium w
Busku-Zdroju (obecnie 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny) na stanowisko kwatermistrza,
na którym pełnił obowiązki  do 1961 roku, do czasu zwolnienia do rezerwy. Po odejściu z zawodowej
służby wojskowej, został zatrudniony w Państwowym Uzdrowisku Busko-Zdrój na stanowisku pracownika
administracji gdzie pracował do emerytury, na którą przeszedł po pięćdziesięciu latach pracy.
Podpułkownik Michał Grabowski za pracę zawodowa  i społeczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi i związkowymi. Od 1961 r
należał do  Ligi Przyjaciół Żołnierza, Ligi Obrony Kraju, a od 1981 r. - do chwili obecnej - do Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego, Koła nr 5 w Busku-Zdroju.
Za kilkudziesięcioletnią, pełną  poświęcenia działalność w ZŻWP, został odznaczony Honorową Odznaką
,,Za Zasługi dla ZŻWP”  oraz brązowym, srebrnym, złotym oraz złotym z gwiazdą Krzyżem ZŻWP.
Styczniowy, zimowy wieczór,  na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wieczór wspomnień, wzruszeń,
ogromnego szacunku okazywanego  Koledze Pułkownikowi przez gości i rodzinę. Jest to człowiek  o wielkiej
charyzmie, a przy tym bardzo skromny, otoczony wielką miłością   swoich najbliższych, co w  dzisiejszych
czasach  nie jest zjawiskiem powszechnym. Z początkiem 2018 roku, życzę Wszystkim Koleżankom i Kolegom
z naszego Związku, takiego klimatu w swoich rodzinach.
Na pamiątkę  tego wieczoru oraz w podziękowaniu za wspaniałą  pracę  w Związku, w którym pełnił wiele
różnych funkcji – przez wiele lat był PrzewodniczącymKomisji Rewizyjnej Koła - prezes ppłk Stanisław Kozioł
wręczył ppłk. Michałowi Grabowskiemu, zrobione własnoręcznie  dwa świeczniki z herbem Buska-Zdroju i
dwiema świeczkami - białą i czerwoną. Ponadto, na szczęście, wręczył  również na gorąco wykończoną podkowę.
Kolega ppłk Kozioł jest artystą, kowalem i metaloplastykiem. Ja wręczyłam słodycze, które wraz z rogalikami
własnoręcznej roboty pani Renaty, były smacznym dodatkiem do kawy, którą goście zostali poczęstowani.
Kolega ppłk Grabowski z wielkim zainteresowaniem słuchał relacji prezesa Zarządu Koła nr 5 o pracy
w kole oraz mojej działalności w Zarządzie Wojewódzkim ZŻWP w Kielcach, gdzie jestem Wiceprezesem
d/s Socjalno-Zdrowotnych. Bardzo cieszył się z tego, że zostałam wybrana do KomisjiSocjalno-Zdrowotnej
Zarządu Głównego w Warszawie. Życzył mi zdrowia i samozaparcia w tej pracy. Na  zakończenie wizyty,
zobowiązałam się do napisania artykułu  do GWiR, wykupienia dodatkowego egzemplarza i przesłania go do Szczecina.
Pożegnanie było bardzo wzruszające. Prezes Kozioł zaprosił  Kolegę Pułkownika na uroczystość  70
rocznicy  bitwy pod Broniną, która odbędzie się 9 września 2018 r. Zaproszona została również rodzina bohatera
spotkania. Córka wraz z zięciem obiecali, że jeżeli zdrowie Taty pozwoli, to przywiozą Go na to
spotkanie. Zrobiliśmy wspólne zdjęcie  i wymieniliśmy telefony. Nazajutrz otrzymaliśmy wiadomość,
że szczęśliwie dojechali do Szczecina.
Życzymy  szczęścia , zdrowia i miłych wspomnień.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wręczenie odznaczeń związkowych w Kole nr 10.

16 i 17 stycznia 2018 r. trzem Kolegom z Koła nr 10 - którzy z powodów zdrowotnych, nie mogli uczestniczyć w spotkaniu przedświątecznym
– zostały wręczone Krzyże ZŻWP, nadane przez Kapitułę Krzyża i Odznaki Honorowej za szczególne zasługi dla Związku oraz wyróżniającą
się działalność społeczną. 16 stycznia w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Kol. Mirosław Wdowczyk, Sekretarz Zarządu Koła w towarzystwie
Kol. Tadeusza Siewierskiego, Skarbnika Zarządu Koła, udekorował Kol. sierż. sztab. Janusza Pawłowskiego Srebrnym Krzyżem Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego. Następnego dnia, 17 stycznia, Kol. Mariusz Kowalski, Prezes Zarządu Koła oraz  Kol. Mirosław Wdowczyk
odwiedzili Państwa Janinę i Klemensa Gerlachów w ich mieszkaniu. Miłe spotkanie przy kawie i domowych
wypiekach Gospodyni, rozpoczęło się uroczystym aktem odznaczenia Kol. ppłk. Klemensa Gerlacha Srebrnym Krzyżem
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Po gościnie u Pułkownika Klemensa Gerlacha, Prezes i Sekretarz Zarządu udali się do Szpitala Kieleckiego
św. Aleksandra, by odwiedzić przebywającego na leczeniu Kol. kpt. Stefana Łojewskiego. Prezes M. Kowalski,
pogratulował wysokiego odznaczenia Związku oraz wręczył Panu Stefanowi  Srebrny Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Członkom i Sympatykom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
życzymy zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.
Prosimy również przyjąć życzenia, by świąteczna radość i spokój  towarzyszył Państwu przez cały  2018 rok,
żeby był to rok szczęśliwy dla zdrowia,
bogaty  w najlepsze własne doznania oraz by spełnił marzenia osobiste i zawodowe.
W imieniu Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach
Prezes płk Edward WACNIK
 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego